ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Teksti suurus:

Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.09.2015, 17

Raasiku valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Vastu võetud 11.08.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1 ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse § 5 lõike 21 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eeskiri (edaspidi eeskiri) sätestab ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise tingimused ja nõuded ning määrab liitumise korra Raasiku vallas.

  (2) Eeskirja sätteid kohaldatakse hoonestusõiguse alusel kasutatava maa ja ehitise kui vallasasja juurde kuuluva maa suhtes kinnistuga võrdsetel alustel.

  (3) Eeskiri on kohustuslik täitmiseks kõigile ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga seotud juriidilistele ja füüsilistele isikutele Raasiku vallas.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) kaitsevöönd – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitisi ümbritsev maa-ala, õhuruum või veekogu, kus kinnisasja kasutamist on kitsendatud ehitiste kaitse ja ohutuse tagamiseks;
  2) kanalisatsiooni vaatluskaev – maapinnale ulatuva luugiga kaev (toru) kanalisatsiooni torustikul;
  3) kinnistu – kinnistusraamatusse iseseisva üksusena kantud kinnisasi (maatükk) või hoonestusõigus;
  4) kinnistu veevärk ja kanalisatsioon – liitumispunktist kinnistupoolsed ehitised ja seadmed, sealhulgas ehitiste siseveevärk ja -kanalisatsioon;
  5) klient – kinnistu omanik või valdaja, hoonestusõiguse alusel maakasutaja või ehitise kui vallasasja omanik või valdaja, kelle kinnistu veevärk või kanalisatsioon on ühendatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga vastava torustikuühenduse kaudu ja kellega vee-ettevõtja on sõlminud lepingu ühisveevärgivee võtmiseks või reo- ning sademevee ärajuhtimiseks;
  6) liitumine – kinnistu veevärgi ühendamine ühisveevärgiga või kinnistu kanalisatsiooni ühendamine ühiskanalisatsiooniga veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuste edaspidiseks kasutamiseks;
  7) liitumistasu – tasu, mis tuleb kinnistuomanikul või valdajal maksta kinnistu veevärgi või kanalisatsiooni ühendamiseks ühisveevärgi või kanalisatsiooniga;
  8) liitumispunkt – ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ühenduskoht kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooniga;
  9) mõõdusõlm – vee või reovee mõõtmiseks ettenähtud arvestist ja arvesti juurde kuuluvast armatuurist koosnev tehniline sõlm;
  10) paisutustase – tõenäoline tase, milleni võib tõusta reo- ning sademevee tasapind ühiskanalisatsioonis;
  11) peakraan – ühisveevärgi viimane sulgemisseade enne kinnistu veevärki;
  12) peatoru – ühisveevärgi või –kanalisatsiooni torustik, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või kinnistutelt reo- ning sademevee ärajuhtimine;
  13) reoaine ehk saasteaine – aine, mis võib põhjustada reostumist;
  14) reostus – vee omadusi halvendav reoainete, organismide, soojuse või radioaktiivsuse sisaldus vees;
  15) reovesi – üle kahjustuspiiri rikutud ja enne suublasse juhtimist puhastamist vajav vesi;
  16) sademevesi – sademe- ja drenaaživesi ning muu pinnase- ja pinnavesi;
  17) sademevee kanalisatsioon – ehitised ja seadmed sademevee ärajuhtimiseks;
  18) tegevuspiirkond – piiritletud maa-ala kus vee-ettevõtja osutab veega varustamise ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid;
  19) vee-ettevõtja – eraõiguslik juriidiline isik, kes varustab kliendi kinnistu veevärki ühisveevärgi kaudu veega või korraldab ühiskanalisatsiooni kaudu kliendi kinnistu kanalisatsioonist reo- ja sademevee ärajuhtimist;
  20) volitatud isik – isik, kes vallavolikogu otsusega on volitatud kontrollima kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele;
  21) ühendustoru – kinnistu veevärki veega varustav või kinnistu kanalisatsioonist reo- või sademevett ärajuhtiv toru peatorust liitumispunktini, viimane kaasaarvatud;
  22) ühisveevärk ja –kanalisatsioon – ehitiste ja seadmete süsteem, mille kaudu toimub kinnistute veega varustamine või reo- ning sademevee ärajuhtimine ja mis on vee-ettevõtja hallatav.

  (2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsioonina käsitletakse ühisveevärki või ühiskanalisatsiooni eraldi või mõlemat koos.

§ 3.   Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine

  (1) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni peab välja arendama selliselt, et Raasiku Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) poolt kinnitatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kavaga (edaspidi arendamise kava) määratud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga kaetaval alal oleks võimalik tagada kõigi kinnistute veega varustamine ja reo- ning sademevee ärajuhtimine vastavuses arendamise kavale.

  (2) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamine vastavalt arendamise kavale tagatakse liitumistasuga.

  (3) Ühisveevärki ja –kanalisatsiooni arendab vallavolikogu poolt määratud vee-ettevõtja temale kinnitatud tegevuspiirkonnas kui Raasiku Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) ei ole mingite ehitiste arendamise osas otsustanud teisiti.

  (4) Vee-ettevõtja peab hoidma raamatupidamises selget vahet liitumistasude eest tehtava arendustegevuse ja muu majandus- ja arendustegevuse vahel.

§ 4.   Liitumise alused

  (1) Vee-ettevõtja peab lubama ühendada kinnistu veevärki ühisveevärgiga ja kinnistu kanalisatsiooni ühiskanalisatsiooniga (edaspidi liitumine) eeskirjas sätestatud tingimuste kohaselt.

  (2) Kinnistu liitumine ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga toimub kinnistu omaniku või valdaja taotlusel tema (edaspidi liituja) ja vee-ettevõtja vahel sõlmitud liitumislepingu alusel.

  (3) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise eest maksab liituja vee-ettevõtjale liitumistasu eeskirjas sätestatud korras. Veevarustuse ja reo- ja sademevee ärajuhtimise teenuse kasutamise lõpetamisel liitumistasu ei tagastata.

  (4) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omaniku vahetumisel või kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni või selle osade vahetamisel ei tule tasuda liitumistasu, kui ei muutu liitumistingimused.

  (5) Kui ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitunud kinnistu omanik või valdaja soovib kasutada täiendavaid veevarustuse või reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuseid (siinhulgas reoainete ärajuhtimist) või kasutada neid ulatuses, millega kaasneb ühisveevärgi ja kanalisatsiooni laiendamine või ümberehitamine, käsitletakse seda liitumisena ning see toimub käesoleva eeskirja kohaselt.

  (6) Kui vee-ettevõtja või kinnistu omanik või valdaja taotleb liitumispunkti asukoha muutmist või täiendava liitumispunkti lisamist, toimub see taotleja kulul. Viimasel juhul käsitletakse seda eeskirja kohaselt toimuva liitumisena.

§ 5.   Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ulatus

  (1) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ning kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vaheliseks piiriks on vee-ettevõtja poolt määratud liitumispunkt.

  (2) Liitumispunkt paigaldatakse reeglina avalikult kasutatavale maale kuni üks meeter kinnistu piirist väljapoole. Kui liitumispunkti ei ole võimalik määrata eelnimetatud tingimustel, määratakse liitumispunkt vee-ettevõtja ja liituja kokkuleppel.

  (3) Liitumispunktiks on:
  1) veevärgil peakraan, mis kuulub ühisveevärgi juurde;
  2) kanalisatsioonil vaatluskaev, mis kuulub ühiskanalisatsiooni juurde.

  (4) Avalike teede, tänavate ja väljakute sademevee äravooluehitiste liitumispunkti asukoht lepitakse kokku vallavalitsuse ja vee-ettevõtja vahelises sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise lepingus.

  (5) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitistele kehtib kaitsevöönd vastavalt keskkonnaministri 16.12.2005. a määrusele nr 76 “Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kaitsevööndi ulatus”.

2. peatükk ÜHISVEEVÄRGI JA -KANALISATSIOONIGA LIITUMINE 

§ 6.   Liitumise taotluse esitamine

  (1) Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga esitab liituja vee-ettevõtjale vormikohase taotluse mis peab sisaldama:
  1) isikuandmeid;
  2) andmeid kinnistu omandi, suuruse ning maa sihtotstarbe kohta;
  3) andmeid olemasoleva ja kavandatava hoonestuse ning nende kasutusotstarbe kohta;
  4) andmeid kavandatava veekasutuse otstarbe ja koguse kohta ühisveevärgist;
  5) andmeid ühiskanalisatsiooni juhtida kavandatava reo- ja sademevee koguse, reoainete ja reostusnäitajate kohta (viimaseid elamukinnistute puhul ei esitata);
  6) liitumispunkti asukoha ettepanekut;
  7) ) ettepanekut kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendamise tähtaja kohta;
  8) kinnistu plaani;
  9) teenindus- ja tootmisotstarbelise sisseseade korral andmeid vett kasutavate ning reovett eraldavate tehnoloogiliste protsesside kohta ning andmeid neist protsessidest ühiskanalisatsiooni ärajuhitava reovee reostustaseme ja -koguste kohta.

  (2) Vee-ettevõtjal on õigus nõuda lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodule täiendavaid andmeid ja selgitusi, kui need on vajalikud taotluse läbivaatamiseks ning liitumistingimuste väljastamiseks.

§ 7.   Liitumistingimuste väljastamine

  (1) Vee-ettevõtja vaatab liitumise taotluse läbi 30 kalendripäeva jooksul taotluse esitamise päevast alates ning väljastab taotlejale liitumistingimused.

  (2) Liitumistingimustes tuuakse ära:
  1) liitumispunktide asukohad;
  2) lubatavad veevõtu ja reo- ning sademevee ärajuhtimise kogused, reo- ning sademeveega ärajuhtida lubatavad reoained ning ärajuhitava vee reostusnäitajad;
  3) veerõhk ühisveevärgis ja ühiskanalisatsiooni paisutustase;
  4) tehnilised erinõuded (mõõteseadmed, lokaalpuhastid jne);
  5) nõuded liitumisprojekti koosseisu kohta;
  6) liitumistingimuste kehtivusaeg.

  (3) Liitumise taotlust ei rahuldata kui liituda soovija:
  1) ) veevajadust ei ole võimalik ühisveevärgist rahuldada selle nõuetekohast toimimist kahjustamata;
  2) tahab juhtida ühiskanalisatsiooni reo- või sademevett, milles ohtlike reoainete sisaldus ei vasta nõuetele;
  3) reo- või sademevee kogust või selles sisalduvat reostust või selle kogust ei ole võimalik juhtida ühiskanalisatsiooni seda kahjustamata.

  (4) Vee-ettevõtjal on õigus rahuldada taotlus piiratud ulatuses kui taotluse rahuldamisega võib kaasneda häireid klientide veega varustamises või reo –ja sademevee ärajuhtimises. Taotluse rahuldamata jätmisest või rahuldamisest piiratud ulatuses teatatakse taotlejale kirjalikult koos põhjuste äratoomisega.

§ 8.   Liitumisprojekti koostamine

  (1) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni liitumisprojekt peab olema koostatud vastavuses kehtivate õigusaktide ning normdokumentidega. Projekt peab vastama vee-ettevõtja poolt väljastatud liitumistingimustele ning Raasiku valla ühisveevärgi ja - kanalisatsiooni kasutamise eeskirja kohastele ehitusnõuetele.

  (2) Kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni ühisveevärgi ning kanalisatsiooniga liitumise projekti (edaspidi liitumisprojekt) koosseis peab vastama liitumistingimustele. Liitumisprojekti koosseisus peab olema vähemalt:
  1) seletuskiri kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni lahenduse kohta koos kõigi vee tarbimise ning reo- ning sademevee ärajuhtimise koguseliste ja reostuslike näitajatega;
  2) kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni hooneväliste rajatiste plaan;
  3) veemõõdusõlme, veerõhu tõsteseadmete, tulekustutussüsteemi juhtsõlmede, reo- ja sademevee pumba- ning puhastusseadmete paiknevuse ning koosseisu joonised;
  4) paisutuskõrgusest allpool asuvate kanaliseeritavate ruumide kaitseks ette nähtud meetmed.

  (3) Liituja ja vee-ettevõtja kokkuleppel võib liituja samaaegselt liitumisprojektiga tellida ka liitumiseks vajaliku ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitusprojekti, milleks sel juhul väljastatakse ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste projekteerimise tehnilised tingimused.

§ 9.   Liitumislepingu sõlmimine

  (1) Liitumisleping sõlmitakse 30 kalendripäeva jooksul peale liitumisprojekti vee-ettevõtjale kooskõlastamiseks esitamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Liitumisprojekt esitatakse kahes eksemplaris, millest üks tagastatakse kooskõlastatult pärast liitumislepingu sõlmimist liitujale.

  (2) Liitumislepingus tuuakse ära:
  1) liitumistingimused (vajadusel liitumisprojektist lähtuvalt täpsustatud);
  2) liitumistasu suurus või liitumistasu suuruse kalkulatsioon;
  3) liitumistasu tasumise kord;
  4) liitumise tähtaeg;
  5) vajadusel muud nõuded liitumisele.

  (3) Kui liitumisleping sõlmitakse lähtudes liitumistasu kalkulatsioonist, siis nähakse ette liitumistasu suuruse hilisem täpsustamine lähtudes liitumiseks vajalike ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni rajatiste ehitushanke tulemustest. Liitujal on õigus osaleda ehitaja valikul.

  (4) Vajadusel võib vee-ettevõtja liitumisprojekti läbivaatamisel nõuda tehniliste asjaolude selgitamiseks liitujalt kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni projekti esitamist kogu mahus.

  (5) Vee-ettevõtjal on õigus liitumislepingut mitte sõlmida kui liitumisprojekt ei vasta eeskirja §8 lõigete 1 ja 2 nõuetele. Sel juhul tagastatakse liitumisprojekt kooskõlastamatult põhjuste äranäitamisega.

§ 10.   Liitumislepingu täitmine

  (1) Liitumislepingu järgselt, kui lepingu osapooled on täitnud lepingulised kohustused, fikseerinud liitumispunktid piiritlusaktiga ja liitujal on võimalik saada lepingu kohastel liitumistingimustel ühisveevärgist vett ning juhtida ühiskanalisatsiooni reo- ning sademevett, tekib liitujal õigus veevarustuse ja reo- ning sademevee ärajuhtimise teenuslepingu sõlmimiseks.

  (2) Liitumislepingu kohased liitumistingimused ning piiritlusakt on teenuslepingu sõlmimisel teenuslepingu osaks.

  (3) Kinnistu veevärk ja kanalisatsioon peavad olema rajatud vastavuses kehtivate õigusaktide, normdokumentide ning projektlahendusega. Liituva kinnistu veevärgi ja kanalisatsiooni vastavust nõuetele on õigus kontrollida vallavolikogu otsusega volitatud isikul. Puuduste ilmnemisel vormistatakse puuduste kohta kahes eksemplaris akt, millest üks antakse liitujale ning liitujal ei teki teenuslepingu sõlmimise õigust enne puuduste kõrvaldamist.

  (4) Liitumistasu eest ehitatud või ümberehitatud ühisveevärk ja –kanalisatsioon ja liitumispunktid jäävad vee-ettevõtja omandisse.

  (5) Liitumisleping lõpetatakse liituja taotlusel kui ta loobub ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumisest.

  (6) Vee-ettevõtjal on õigus liitumisleping lõpetada:
  1) juriidilise isiku likvideerimisel kui tal ei ole õigusjärglast;
  2) juriidilise isiku pankroti korral;
  3) kinnistu omaniku surma korral kui tal ei ole pärijat;
  4) muudel liitumislepingust tulenevatel põhjustel.

  (7) Liitumislepingu lõpetamisel katab liituja vee-ettevõtjale lepingu lõpetamise hetkeni tehtud tööde ja tööde katkestamisega seotud kulutused, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 7 punktis 3 toodud juhul.

3. peatükk LIITUMISTASU ARVUTAMINE JA TASUMINE 

§ 11.   Liitumistasu võtmise ja arvutamise alused

  (1) Liitumistasu võtmise aluseks on kinnistule (kinnistutele) nõuetekohaseks teenuste osutamiseks, sealhulgas tuletõrjeveega varustamiseks kui see toimub ühisveevärgist, vajalike ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni torustike ning muude ehitiste ehitamiseks ja ümberehitamiseks tehtud või tehtavad kulud.

  (2) Liitumistasu suuruse arvutab vee-ettevõtja.

  (3) Liitumistasu suuruse arvutamisel võetakse arvesse kõiki ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste projekteerimise ja ehitamise ning ümberehitamisega seotud otseseid ning kaudseid kulusid, sh tänavate sulgemise, projektijuhtimise, järelevalve, finantsteeninduse jm kulusid ning need kuuluvad liitumistasu hulka.

  (4) Liitumistasu arvutatakse iga teenuseliigiga (veega varustamine, reo- ning sademevee ärajuhtimine) liitumise kohta eraldi ja summeeritakse.

  (5) Liitumistasu hulka ei arvata tagastamatu abi eest tehtud kulutusi.

  (6) Elamupiirkonnas kus ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga ühendatakse rohkem kui 50% elamuid, mille ehitusluba on välja antud enne 1999. aasta 22. märtsi, on elamukinnistu liitumistasuks ühendustoru ja liitumispunkti ehitamise kulud. Eeltoodu kehtib juhul kui piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni ehitusaeg on kooskõlas arendamise kavaga. Eelpoolnimetatud kinnistute liitumiseks tehtud kulud kaetakse vee-ettevõtjale teenuste hinna arvelt.

  (7) Arendamise kava kohase ehituspiirkonna ühisveevärgi ja –ühiskanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude hulka arvatakse ehituspiirkonna rajatiste ehitamiseks tehtud ja tehtavad kulud ning väljapool ehituspiirkonda piirkonnale teenuste osutamiseks vajalikele ehitistele tehtud ja tehtavad kulud (torustikud, pumbajaamad, puhastusseadmed jne).

  (8) Kui kinnistu omanik või valdaja (liituja) soovib kinnistu liitumist ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga enne arendamise kava kohast piirkonna vastavate ehitiste rajamist ning see on arendamise kavast lähtudes ja tehniliselt võimalik, võib kinnistu liitumine toimuda vee-ettevõtja ning liituja vahelisel kokkuleppel kusjuures liituja tasub kõik liitumisega seotud kulud. Kui eelpoolnimetatud liituja tarbeks tehtud ehitistega toimub 10 aasta jooksul täiendavaid liitumisi, siis vee-ettevõtja teeb varasemale liitujale tasaarvelduse võttes arvesse amortisatsiooni ning uute liitujate arvu.

  (9) Vee-ettevõtjate vaheline, arendamise kava kohaste ühistes huvides kasutatavate, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude tasumine toimub nendevaheliste lepingute alusel. Kui kulud tehti kinnistute liitumiste tagamiseks kuuluvad need kinnistute liitumistasu hulka.

§ 12.   Liitumiskulude jagamine

  (1) Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude jagamisel kinnistute vahel võib aluseks olla kinnistute suurus, korterite arv või mõni muu näitaja või nende kombinatsioon mis antud ehituspiirkonda paremini sobib.

  (2) Sademevee kanalisatsiooni ehitiste rajamise kulude jagamisel kinnistute vahel, sealhulgas teed ja tänavad, võib olla aluseks kinnistute suurus või sellest kõvakattega kaetud osa, sealhulgas katused.

  (3) Tootmis- ja ärimaadel või mujal kus kinnistutele tagatud ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni teenuste mahud on oluliselt erinevad tavapärasest võib kulude jagamise aluseks olla kinnistutele tagatavad teenuste mahud.

  (4) Põhjendatud juhtudel, lähtudes kinnistutele tagatud teenuste mahtude, iseloomu või kinnistute paigutuste olulistest erinevustest, võib ühes ehituspiirkonnas kasutada erinevaid kulude jagamise aluseid.

§ 13.   Liitumistasu tasumine

  (1) Liituja maksab liitumistasu vee-ettevõtja ja liituja vahel sõlmitud liitumislepingus ettenähtud tähtaegadel.

  (2) Kui liituja ning vee-ettevõtja ei ole kokku leppinud teisiti, siis maksab liituja:
  1) 50% liitumistasust 14 kalendripäeva jooksul peale liitumislepingu sõlmimist;
  2) 50% liitumistasust liitumislepingu järgsete ehitustööde lõpetamise päevaks, tööde kestvusel üle 30 kalendripäeva vastavalt liitumislepinguga määratud maksegraafikule tööde kestvuse jooksul.

  (3) Liitumislepingu järgsetest maksetähtaegadest mittekinnipidamise korral maksab liituja vee-ettevõtjale viivist vastavalt liitumislepingule, kuid see ei või olla rohkem kui 0,5% juriidilisele isikule või füüsilisest isikust ettevõtjale ja mitte rohkem kui Võlaõigusseaduses sätestatud suurusest lähtuvalt füüsilisele isikule tasumata summalt päevas.

  (4) Liitumislepingu järgsest ehitustähtajast mittekinnipidamise korral maksab vee-ettevõtja liitujale leppetrahvi vastavalt liitumislepingule, kuid mitte üle 30% liitumistasust.

4. peatükk LÕPPSÄTTED 

§ 14.   Varasemate lepingute kehtivus

  Enne käesoleva eeskirja jõustumist liituja ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku või valdaja vahel sõlmitud liitumislepingud kehtivad kuni liitumislepingus sätestatud kohustuste täitmiseni liituja ning ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni omaniku või valdaja poolt.

§ 15.   Vaidluste lahendamine

  Eeskirja täitmisel tekkivad lahkarvamused liituja ning vee-ettevõtja vahel lahendatakse nendevahelise läbirääkimise teel või vallavalitsuse poolt või õigusaktidega sätestatud korras.

§ 16.   Rakendussätted

  (1) Raasiku Vallavolikogu 08.05.2001. a määrus nr 10 „Raasiku valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumise üldtingimused ja tasu võtmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ants Kivimäe
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json