HaridusKool

Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Kuusalu valla hariduspreemia määramise kord

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:26.08.2022
Avaldamismärge:RT IV, 02.09.2015, 21

Kuusalu valla hariduspreemia määramise kord

Vastu võetud 30.04.2014 nr 16
RT IV, 10.05.2014, 32
jõustumine 13.05.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.08.2015RT IV, 02.09.2015, 605.09.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Kuusalu valla hariduspreemia määramise eesmärk

  Kuusalu valla hariduspreemia määramise eesmärgiks on esile tõsta ja tunnustada haridustöötajate tegevust. Selgitada tehtud töö tulemuste põhjal välja Kuusalu valla koolituspiirkonna koolide, koolieelsete lasteasutuste, kunstikooli parim haridustöötaja, kes on töös saavutanud väljapaistvaid tulemusi, pälvinud lugupidamise nii kolleegide, õpilaste kui ka lastevanemate seas.
[RT IV, 02.09.2015, 6 - jõust. 05.09.2015]

§ 2.   Kuusalu valla hariduspreemia

  Kuusalu valla hariduspreemia on “Aasta haridustöötaja”, mis antakse füüsilisele isikule.
[RT IV, 02.09.2015, 6 - jõust. 05.09.2015]

2. peatükk KANDIDAATIDE ESITAMINE, HINDAMINE NING NEILE ESITATAVAD NÕUDED JA AUTASUSTAMINE 

§ 3.   Kandidaatide esitamine

  (1) Hariduspreemia määramiseks võivad kandidaate esitada füüsilised ja juriidilised isikud, isikute ühendused ja asutused.

  (2) Põhjendatud taotlus hariduspreemia määramiseks esitatakse Kuusalu Vallavalitsuse kantseleile 20. septembriks.

  (3) Kandidaadid esitatakse vastavalt Kuusalu valla „Aasta haridustöötaja” konkursi esitamise avaldusele (Lisa 1).
[RT IV, 02.09.2015, 6 - jõust. 05.09.2015]

§ 4.   Kandidaatidele esitatavad nõuded


Kandidaat on koolis või lasteasutuses:

  (1) Aidanud kaasa õpilaste kujunemisele töökateks ja aktiivseteks igakülgselt arenenud isiksusteks.

  (2) Suunanud õpilasi osalema ainealases ja klassivälises töös või huvialategevuses.

  (3) Suunanud laste arengut läbi mitmekülgsete, mänguliste tegevuste, loonud selleks arengut soodustava keskkonna, saavutades laste koolivalmiduse.

  (4) Tunnustatud sise- ja välishindajate poolt.

  (5) Pälvinud lugupidamise nii kolleegide, õpilaste kui ka lastevanemate seas.

  (6) Tuntud vallas ja mõjutanud positiivselt valla või maakonna elu mistahes valdkonnas.

  (7) Saavutanud oma kutsetööga väljapaistvaid tulemusi (õppematerjalide kasutamine, projektides osalemine, koolituste korraldamine, erialased publikatsioonid, konkursid, olümpiaadid jms).

§ 5.   Kandidaatide hindamine

  (1) Kandidaatide vastavust esitatud nõuetele hindab komisjon, mille koosseisu kuuluvad Kuusalu Vallavolikogu esimees, volikogu hariduskomisjoni esimees, üks vallavalitsuse esindaja, haridus-ja sotsiaalvaldkonna abivallavanem, valla haridusspetsialist ja vanim ametisolev valla haridusasutuse juht.

  (2) Komisjon otsustab esitatud taotluste alusel hariduspreemiate andmise 15. detsembriks.

  (3) Komisjon võib otsustada ka preemia mitteväljaandmise.

§ 6.   Autasustamine

  (1) Kuusalu valla hariduspreemia saajat tunnustatakse Kuusalu Vallavalitsuse tänukirjaga.

  (2) Tänukiri, lilled ja preemia, suuruses kolmsada kakskümmend eurot, antakse üle jaanuari alguses toimuval Kuusalu valla tänupeol.

3. peatükk LÕPPSÄTE 

§ 7.   Jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Lisa "Aasta haridustöötaja" konkursi kandidaadi esitamise avaldus
[RT IV, 02.09.2015, 6 - jõust. 05.09.2015]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json