Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.09.2016
Avaldamismärge:RT IV, 02.09.2016, 3

Narva Linnavolikogu määruste muutmine

Vastu võetud 25.08.2016 nr 17

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lõike 1 ja § 68 lõike 2 alusel.

§ 1.  Muuta Narva Linnavolikogu 23.04.2015 määruse nr 14 „Esimesse klassi mineva lapse toetuse maksmise kord Narva linnas“ § 2 lõike 5 ja sõnastada see järgmiselt: „(5) Otsust toetuse määramise või toetuse määramisest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik“.

§ 2.  Muuta Narva Linnavolikogu 14.08.2014 määruse nr 15 „Riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste vahendite ülejäägi kasutamise kord“ alljärgnevalt:

 (1) Muuta määruse § 1 lõike 2 ja sõnastada see järgmiselt: „(2) Määrust rakendatakse, kui vahendeid jääb pärast sotsiaalhoolekande seaduse § 113 lõikes 3 sätestatud kohustuste täitmist üle“.

 (2) Muuta määruse § 4 lõike 2 ja sõnastada see järgmiselt: „(2) Otsuse vahendite eraldamisest või sellest keeldumisest võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik“.

§ 3.  Täiendada Narva Linnavolikogu 20.02.2014 määruse nr 4 „Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas“ § 3 lõikega 6 järgmises sõnastuses: „(6) Otsust toetuse määramise või toetuse määramisest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik“.

§ 4.  Muuta Narva Linnavolikogu 21.01.2010 määrust nr 3 „Matusetoetuse maksmise kord Narva linnas“ alljärgnevalt:

 (1) Muuta määruse § 7 lõike 1 ja sõnastada see järgmiselt: „(1) Otsust matusetoetuse määramise või matusetoetuse määramisest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik“.

 (2) Muuta määruse § 8 lõike 1 ja sõnastada see järgmiselt: „(1) Direktor või tema poolt volitatud isik teeb otsuse matusetoetuse määramise või matusetoetuse määramisest keeldumise kohta hiljemalt 10 tööpäeva jooksul arvates matusetoetuse taotlemiseks vajalike dokumentide esitamise päevast“.

§ 5.  Määrus jõustub seaduses sätestatud korras.

Aleksandr Jefimov
Linnavolikogu esimees