SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.09.2016, 25

Sünnitoetuse maksmise kord Narva linnas

Vastu võetud 20.02.2014 nr 4
RT IV, 01.03.2014, 7
jõustumine 04.03.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.02.2016RT IV, 05.03.2016, 108.03.2016
25.08.2016RT IV, 02.09.2016, 305.09.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ning sotsiaalhoolekande seaduse § 14 alusel.
[RT IV, 05.03.2016, 1 - jõust. 08.03.2016]

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrus sätestab Narva linnas sünnitoetuse (edaspidi toetus) maksmise korra ja tingimused.

  (2) Toetust makstakse pärast lapse sündi. Toetus on ühekordne ja selle on õigus taotleda ühel lapse vanemal või selle puudumisel muul lapse seaduslikul esindajal (edaspidi taotleja). Toetust ei maksta, kui laps on riiklikul ülalpidamisel hoolekandeasutuses.

  (3) Taotleja elukohana peab olema registreeritud Narva linn vähemalt aasta enne lapse sünnikuupäeva. Laps peab rahvastikuregistri andmetel olema Narva linna elanik sünnist alates.

  (4) Toetust makstakse Narva linna eelarves selleks ettenähtud vahenditest.

  (5) Toetusele eraldatud vahendite üle peab arvestust Narva linna Sotsiaalabiamet (edaspidi Sotsiaalabiamet).

§ 2.   Toetuse määr

  (1) Toetuse määraks on Vabariigi Valitsuse poolt eelmiseks aastaks kehtestatud kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral. Toetuse suuruse kindlaksmääramisel on aluseks lapse sünnikuupäev.

  (2) Toetus makstakse kolmes osas:
  1) 100 eurot makstakse pärast lapse sündi;
  2) 100 eurot makstakse lapse aastaseks saamisel;
  3) ülejäänud toetuse osa makstakse lapse kaheaastaseks saamisel.

  (3) Toetuse teine ja kolmas osa makstakse tingimusel, et laps ning mõlemad lapse vanemad, üksinda last kasvatav vanem või muu lapse seaduslik esindaja on rahvastikuregistri andmetel katkematult Narva linna elanikud alates lapse sünnist kuni kaheaastaseks saamiseni.

§ 3.   Toetuse taotlemine ja maksmine

  (1) Toetuse saamiseks on vaja esitada Sotsiaalabiametile vormikohane taotlus (Lisa 1). Taotlusele lisatakse sünnitõend ja taotleja isikut tõendav dokument ning vajadusel muu dokument, mis tõendab toetuse saamise õigust.

  (2) Taotluse toetuse saamiseks võib esitada kolme kuu vältel pärast lapse sündi.

  (3) Toetuse esimene osa makstakse välja hiljemalt viie tööpäeva jooksul päras kõikide vajalike dokumentide esitamist taotleja poolt esitatud arveldusarvele.

  (4) Toetuse teine ja kolmas osa makstakse taotleja poolt esitatud arveldusarvele hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast lapse ühe- ja kaheaastaseks saamist.

  (5) Toetuse teist ja kolmandat osa eraldi taotlema ei pea.

  (6) Otsust toetuse määramise või toetuse määramisest keeldumise kohta võtab vastu Sotsiaalabiameti direktor või tema poolt volitatud isik.
[RT IV, 02.09.2016, 3 - jõust. 05.09.2016]

§ 4.   Vaidluste lahendamine

  Isik, kes leiab, et vahendite eraldamisel või sellest keeldumisel on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide seaduses sätestatud korras.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud]

  (2) Kinnitada taotluse vorm vastavalt Lisale 1.

  (3) Määrus jõustub seadusega sätestatud korras ja rakendatakse alates 01.01.2014.a.

Lisa 1 Sünnitoetuse taotlus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json