Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 02.09.2016, 45

Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020 kinnitamine

Vastu võetud 25.08.2016 nr 19

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 37² lõigete 3, 4 ja 7 ning Väike-Maarja Vallavolikogu 25.04.2013 määruse nr 9 „Arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve menetlemise kord“ § 2 ja 3 alusel.

§ 1.  Arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine

  Kinnitada Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia 2017-2020 vastavalt lisadele.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Väike-Maarja Vallavolikogu 27.08.2015 määrus nr 12 „Väike-Maarja valla arengukava ja eelarvestrateegia kinnitamine“.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ene Preem
volikogu esimees

Lisa 1 Väike-Maarja valla arengukava aastateks 2017-2020

Lisa 2 Väike-Maarja valla arengukava tegevuskava 2017-2020

Lisa 3 Tegevuskava perioodi välised tegevused

Lisa 4 Väike-Maarja valla eelarvestrateegia aastateks 2017-2020

Lisa 5 Väike-Maarja valla eelarvestrateegia 2017-2020 tabel