Kultuur ja sportKultuuriasutused

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Koeru Kultuurimaja põhimäärus

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.09.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.09.2021, 2

Koeru Kultuurimaja põhimäärus

Vastu võetud 26.08.2021 nr 20

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning Järva Vallavolikogu 22. mai 2018 määruse nr 18 „Järva Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning arengukava kinnitamise ja muutmise kord“ § 2 lõike 6 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Koeru Kultuurimaja (edaspidi kultuurimaja) eesmärgi, ülesanded, juhtimise korralduse, finantseerimise, aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Nimi, aadress ja teeninduspiirkond

  (1) Kultuurimaja ametlik nimetus on Koeru Kultuurimaja.

  (2) Kultuurimaja aadress on Paide tee 3, Koeru alevik, Järva vald.

  (3) Kultuurimaja teeninduspiirkond on Järva valla Koeru piirkond.

§ 3.   Kultuurimaja õiguslik seisund ja sümboolika

  (1) Kultuurimaja on Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus, mis ei ole juriidiline isik.

  (2) Kultuurimaja esindab avalik-õiguslike haldusülesannete täitmisel Järva valda.

  (3) Kultuurimaja registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (4) Kultuurimaja töötajate põhjendatud koosseisu kooskõlastab kultuurimaja direktori (edaspidi direktor) ettepanekul Järva Vallavalitsus kui täitevorgan (edaspidi vallavalitsus) ja kinnitab direktor.

  (5) Kultuurimaja juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest ja nende alusel antud õigusaktidest, Järva valla õigus- ja haldusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (6) Kultuurimaja võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kinnitab direktor kooskõlastatult vallavalitsusega.

§ 4.   Kultuurimaja eesmärk

  Kultuurimaja eesmärk on alal hoida rahvakultuuri traditsioone ning luua inimestele võimalusi vaba aja veetmiseks ja huvidega tegelemiseks.

§ 5.   Kultuurimaja ülesanded

  (1) Kultuurimaja ülesanded on:
  1) rahvakultuurisündmuste, tähtpäevade ja muude ürituste korraldamine;
  2) rahvakultuuri säilitamine ja paikkondliku kultuurielu edendamine;
  3) huviringide tegevuse korraldamine;
  4) kohalikele elanikele õppe- ja enesetäiendamise võimaluste pakkumine ning vabahariduslikule tegevusele kaasa aitamine;
  5) professionaalse kultuuri, s.h filmi-, muusika-, etendus- ja kujutava kunsti vahendamine;
  6) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine, selleks vahendite taotlemine ja projektide juhtimine;
  7) kultuurialane koostöö asutuste, organisatsioonide ja isikutega;
  8) piirkonna kultuurikalendri koostamine;
  9) piirkonna eripära ja ajaloo tutvustamine.

  (2) Ülesannete täitmiseks on kultuurimajal õigus osutada tasulisi teenused, mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

§ 6.   Kultuurimaja juhtimine

  (1) Kultuurimaja juhib direktor, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Töölepingu direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab vallavanem.

  (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus.

  (3) Direktor:
  1) vastutab kultuurimaja üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab kultuurimaja eelarve taotluse ning esitab selle vallavalitsusele menetlemiseks;
  3) korraldab kultuurimaja valduses oleva vara valitsemist vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale;
  4) teostab tehinguid selleks vallaeelarves ettenähtud vahendite piires ning õigusaktidega sätestatud korras;
  5) tegutseb kultuurimaja nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  6) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  7) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  8) annab seadustes ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  9) tagab kultuurimaja asjaajamise korralduse ning vastutab selle õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  10) teeb vallavalitsusele ettepanekuid kultuurimaja tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks;
  11) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  12) täidab muid seaduse ning käesoleva põhimäärusega sätestatud kohustusi.

  (4) Direktorit asendab vallavanema määratud isik.

§ 7.   Kultuurimaja vara

  (1) Kultuurimaja vara moodustavad talle Järva vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt sihtotstarbeliseks valitsemiseks ja kasutamiseks antud vara ning inventar.

  (2) Kultuurimajale valitsemiseks antud vara on Järva valla omand. Kultuurimaja valitseb tema valduses olevat vara vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale.

  (3) Kultuurimaja hoiab korras oma maa-ala, ruumid ja inventari.

§ 8.   Eelarve ja finantseerimine

  (1) Kultuurimaja finantseeritakse Järva valla eelarvest, annetustest, laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

  (2) Raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritult ametiasutuses.

  (3) Direktor korraldab kultuurimaja tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 9.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Kultuurimaja finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib Järva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) revisjonikomisjon.

  (2) Kultuurimaja tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab teenistuslikku järelevalvet vallavalitsus.

§ 10.   Kultuurimaja ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Kultuurimaja ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ning korraldab vallavalitsus.

§ 11.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Koeru Vallavolikogu 29.04.1999 määrus nr 9 „Koeru Kultuurimaja põhimäärus"
tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json