Kultuur ja sportSport

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Järva Valla Spordikeskuse põhimäärus

Väljaandja:Järva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.09.2021, 3

Järva Valla Spordikeskuse põhimäärus

Vastu võetud 26.08.2021 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 ning Järva Vallavolikogu 22. mai 2018 määruse nr 18 „Järva Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse, struktuuri ja koosseisu ning arengukava kinnitamise ja muutmise kord“ § 2 lõike 6 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev põhimäärus sätestab Järva Valla Spordikeskuse ülesanded, juhtimise korralduse, juhi õigused ja kohustused, finantseerimise, aruandluse ja kontrolli.

§ 2.   Asutuse nimetus

  Asutuse nimetus on Järva Valla Spordikeskus (edaspidi spordikeskus).

§ 3.   Aadress, teeninduspiirkond ja hallatavad objektid

  (1) Spordikeskuse aadress on Piibe mnt 21, Aravete alevik, Järva vald.

  (2) Spordikeskuse teeninduspiirkond on Järva vald.

  (3) Spordikeskuse hallatavad objektid on:
  1) Aravete võimla aadressil Piibe mnt 21, Aravete alevik;
  2) Järva-Jaani võimla aadressil Võimla tee 5, Järva-Jaani alev;
  3) Koeru võimla aadressil Paide tee 16, Koeru alevik;
  4) Koigi võimla aadressil Mõisavahe tee 2, Koigi küla;
  5) Imavere võimla aadressil Kiigevere tee 5, Imavere küla;
  6) Eesti spordiregistris registreeritud Järva valla spordirajatised;
  7) spordikeskusele valitseda antud vallavara.

§ 4.   Õiguslik seisund ja sümboolika

  (1) Spordikeskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi, Järva Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja Järva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

  (2) Spordikeskus on Järva Vallavalitsuse kui ametiasutuse (edaspidi ametiasutus) hallatav asutus, mis ei ole juriidiline isik.

  (3) Spordikeskus esindab avalik-õiguslike haldusülesannete täitmisel Järva valda.

  (4) Spordikeskus registreeritakse riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikus registris.

  (5) Spordikeskuse töötajate põhjendatud koosseisu kooskõlastab spordikeskuse juhataja (edaspidi juhataja) ettepanekul vallavalitsus ja kinnitab juhataja.

  (6) Spordikeskus võib kasutada oma sümboolikat, mille kujunduse ja kasutamise korra kinnitab juhataja.

§ 5.   Spordikeskuse eesmärk

  Spordikeskuse eesmärk on sporditegevuse korraldamine ja juhtimine, noortele ja täiskasvanutele tingimuste ja võimaluste loomine spordi harrastamiseks ja terviseedenduseks, ürituste korraldamine ja vaba aja sisuka veetmise võimaluste loomine.

§ 6.   Spordikeskuse ülesanded

  (1) Spordikeskuse ülesanded on:
  1) luua vajalikud tingimused noortespordi, koolispordi, harrastusspordi ja tervisespordi arendamiseks ning erinevate spordialade harrastamiseks;
  2) spordikeskuse valduses olevate spordiobjektide ja –rajatiste ning muu vara koolide kehalise kasvatuse tundide ja spordiorganisatsioonide treeningute läbiviimiseks kasutada andmine;
  3) liikumisharrastuse ja tervisliku eluviisi propageerimine;
  4) võistluste ja spordiürituste korraldamine erinevatele huvigruppidele, sh sporditraditsioonide säilitamine;
  5) valla spordielu arendamiseks koostöö tegemine, spordialaste sidemete loomine ja arendamine;
  6) sporditegevuse kohta informatsiooni kogumine ja vahendamine;
  7) tegevusvaldkonnaga seotud projektide koostamine ja juhtimine;
  8) spordivõistlustel valla esindamise korraldamine;
  9) valla spordisündmuste reklaamimine.

  (2) Spordikeskus võib oma ülesannete täitmiseks osutada tasulisi teenuseid, mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus.

§ 7.   Spordikeskuse juhtimine

  (1) Spordikeskust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

  (2) Juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja, selle läbiviimise korra kehtestab ja tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (3) Juhataja:
  1) vastutab spordikeskuse üldseisundi ja arengu, rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise ning eelarve täitmise eest;
  2) koostab spordikeskuse eelarve taotluse ning esitab selle vallavalitsusele menetlemiseks;
  3) taotleb vahendeid sihtprogrammidest, fondidest ja mujalt;
  4) teeb ettepanekuid spordivaldkonnaga seotud õigusaktide andmiseks ja osaleb eelnõude (sh valla arengukava) koostamises;
  5) tagab Eesti spordiregistris valla andmete ajakohasuse;
  6) korraldab spordikeskuse valduses oleva vara valitsemist vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale;
  7) teeb tehinguid seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vallaeelarves selleks ettenähtud vahendite piires õigusaktidega sätestatud korras;
  8) tegutseb spordikeskuse nimel ja esindab seda ilma täiendavate volitusteta kõigis riigi- ja omavalitsusasutustes, suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
  9) kehtestab reeglid töökorraldusele ja muud töökorralduslikud dokumendid;
  10) kinnitab töötajate ametijuhendid ning sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töötajatega töölepingud;
  11) annab seadustes ja käesolevas põhimääruses sätestatud pädevuse piires töö koordineerimiseks ja korraldamiseks käskkirju ning kontrollib nende täitmist;
  12) tagab spordikeskuse asjaajamise korralduse ning vastutab selle õigsuse ja dokumentide säilitamise eest;
  13) teeb vallavalitsusele ettepanekuid spordikeskuse tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks;
  14) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  15) täidab muid seaduse ning käesoleva põhimäärusega ja töölepingus sätestatud kohustusi.

§ 8.   Spordikeskuse vara

  (1) Spordikeskuse vara moodustavad talle Järva vallalt või teistelt isikutelt ja asutustelt sihtotstarbeliseks valitsemiseks ja kasutamiseks antud vara ning inventar.

  (2) Spordikeskusele valitsemiseks antud vara on Järva valla omand.

  (3) Spordikeskus valitseb tema valduses olevat vara vastavalt Järva vallavara valitsemise korrale.

§ 9.   Eelarve ja finantseerimine

  (1) Spordikeskust finantseeritakse Järva valla eelarvest, toetustest, annetustest, pärandustest ning juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

  (2) Spordikeskuse raamatupidamisarvestust peetakse tsentraliseeritud ametiasutuses.

  (3) Juhataja korraldab spordikeskuse tegevust selleks ettenähtud eelarve piires.

§ 10.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Spordikeskus esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet spordikeskuse tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab vallavalitsus.

  (3) Spordikeskuse finantsmajanduslikku tegevust ja vara kasutamise sihipärasust kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon.

§ 11.   Spordikeskuse ümberkorraldamine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

  Spordikeskuse ümberkorraldamise, ümberkujundamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu ja korraldab õigusaktidega sätestatud alustel vallavalitsus.

§ 12.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Ambla Vallavolikogu 13.06.2002 määrus nr 18 „Aravete Spordi- ja Tervisekeskuse põhimääruse kinnitamine“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2022.

Rait Pihelgas
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json