EttevõtlusReklaam

Teksti suurus:

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Väljaandja:Kuressaare Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2012, 12

Välireklaami paigaldamise eeskiri

Vastu võetud 26.04.2012 nr 15

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja reklaamiseaduse § 13 lg 1 alusel, arvestades teeseaduse ja muinsuskaitseseaduse sätteid.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Määruse rakendusala

  (1) Määrus reguleerib välireklaami paigaldamise ja avalikustamiselt eemaldamise tingimusi Kuressaare linnas.

  (2) Kui paigaldamiseks ettenähtud välireklaami kandja vastab ehitusseaduses sätestatud ehitise tunnustele, toimub välireklaami paigaldamine ja eemaldamine ehitusseaduses, Kuressaare linna ehitusmääruses ning käesolevas määruses sätestatud korras.

  (3) Kui paigaldamiseks ettenähtud välireklaami kandja asub Kuressaare linna valduses oleval rajatisel või selle osal (edaspidi linnarajatis) või Kuressaare linna omandis oleval kinnistul või selle osal (edaspidi linnakinnistu), lähtutakse üldjuhul linnarajatise või linnakinnistu kasutusse andmisel välireklaami paigaldamiseks Kuressaare Linnavolikogu poolt kehtestatud Kuressaare linnavara valitsemise korrast.

  (4) Käesolevale määrusele lisaks kohaldub reklaamimaksuga maksustatava välireklaami paigaldamisele Kuressaare linnas kehtiv määrus “Reklaamimaksu kehtestamine“ ning alkoholi välireklaami paigaldamisele Kuressaare linnas kehtiv määrus „Alkoholi välireklaami keelupiirkond“.

§ 2.   Mõisted käesoleva määruse tähenduses

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) Välireklaam - avalikus kohas asuv või avalikust kohast jälgitav teave, mis on avalikustatud mis tahes üldtajutaval kujul, tasu eest või tasuta, teenuse osutamise või kauba müügi suurendamise, ürituse edendamise või isiku käitumise avalikes huvides suunamise eesmärgil, mis käesoleva määruse mõistes koosneb reklaamist ja reklaamikandjast.
  2) Tegevuskoha tähistus - äriettevõtete, asutuste ja organisatsioonide tegevuskoha tähistus selle nime, liigi, toodete või teenuste osutamise ja nende müügi aja kohta antava teabe, isiku nime, kaubamärgi ja/või domeeninimega. Tegevuskoha tähistus paikneb ehitisel, kus tegevuskoht asub, või selle sissepääsu juures (tegevuskoha tähistus ei ole maksustatud);
  3) Kommertsreklaam - toodete või teenuste müügi suurendamise eesmärgil (välja arvatud tegevuskoha reklaam), ürituse või idee edendamise või mõnes muus vallas mõne muu soovitud tulemuse saavutamise eesmärgil avalikustatud välireklaam, mida reklaami avalikustaja tasu eest või mõnel muul vastaval kaalutlusel levitab (kommertsreklaam on maksustatud);
  4) Statsionaarne välireklaam - aluspinnaga kohtkindlalt ühendatud rajatis, mille paigaldamine ja eemaldamine toimub vastavalt Kuressaare linna ehitusmäärusele (statsionaarne välireklaam on maksustatud);
  5) Mittestatsionaarne välireklaam - tegevuskoha sissepääsu vahetusse lähedusse ajutiselt mingiks ajaperioodiks ööpäeva jooksul paigaldatud välireklaam, mis ei ole maapinna ega ehitisega kohtkindlalt ühendatud (harkjalad vms., mittestatsionaarne välireklaam on maksustatud);
  6) Reklaamloosung - sõidutee kohale või selleks ettenähtud konstruktsioonile paigaldatud välireklaam (reklaamloosung on maksustatud).

§ 3.   Välireklaami avalikustamise õiguslik alus

  (1) Välireklaami paigaldamine on lubatud Kuressaare Linnavalitsuse planeerimisosakonna (edaspidi planeerimisosakond) volitatud ametiisiku kooskõlastuse alusel.

  (2) Omavoliliselt paigaldatud välireklaam kuulub avalikustamiselt eemaldamisele reklaami avalikustaja kulul.

2. peatükk VÄLIREKLAAMI PAIGALDAMISE TAOTLEMINE JA TAOTLUSE MENETLEMINE 

§ 4.   Välireklaami paigaldamise taotlemine

  (1) Välireklaami paigaldamise taotlemiseks esitab reklaami avalikustaja planeerimisosakonnale järgmised dokumendid:
  1) taotluse;
  2) välireklaami kavandi koos mõõtude ja värvilahendusega;
  3) asendiskeemi, millel näidatakse ära välireklaami paigaldamise asukoht;
  4) hoonele paigaldatava välireklaami puhul hoone välisseinte joonise või fotomontaaži koos välireklaami paigalduskoha äranäitamisega;
  5) omaniku/valdaja kirjaliku nõusoleku, kui välireklaam paigaldatakse ehitisele, maatükile, ühistranspordivahendile ja tehnovõrgu või -rajatise kaitsetsooni, v.a juhul, kui välireklaami paigaldatakse linnarajatisele või linnakinnistule;
  6) kinnituse kohalike maksude võlgnemise puudumise kohta.

  (2) Avalikustamiselt eemaldatud välireklaami asukoht ei saa olla järgmisele äriettevõttele, asutusele või organisatsioonile välireklaami paigaldamise asukoha eelduseks. Iga uue välireklaami asukoht vaadatakse üle selle paigaldamise taotlemisel.

  (3) Linnavalitsusel on õigus kinnitada käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse vorm.

§ 5.   Välireklaami paigaldamisele kooskõlastuse andmine

  (1) Planeerimisosakond koostöös Kuressaare Linnavalitsuse linnamajanduse osakonnaga kontrollib esitatud dokumentide vastavust nõuetele 10 tööpäeva jooksul nõuetekohase taotluse laekumisest arvates.

  (2) Kui reklaami avalikustaja poolt jäetakse koos taotlusega esitamata nõutud andmed või dokumendid või esitatud dokumentides on muid puudusi, määrab planeerimisosakond taotluse esitajale tähtaja puuduste kõrvaldamiseks või lisadokumentide esitamiseks. Tähtaeg ei tohi olla lühem kui 5 tööpäeva. Tähtpäevaks puuduste kõrvaldamata jätmisel jäetakse taotlus läbi vaatamata.

  (3) Kooskõlastus väljastatakse reklaami avalikustajale planeerimisosakonna volitatud ametiisiku kirjaliku nõusolekuna. Linnavalitsusel on õigus kinnitada kooskõlastuse andmise vorm.

  (4) Muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele välireklaami paigaldamiseks on vajalik Muinsuskaitseameti kooskõlastust muinsuskaitseseaduse § 24 lg 1 alusel.

  (5) Teel ja tee kaitsevööndi alal olev välireklaam ehk liiklusväline teabevahend peab vastama teeseaduse § 34 lg 2 sätestatud nõuetele.

§ 6.   Välireklaami paigaldamise kooskõlastusest keeldumine

  Planeerimisosakonna volitatud ametiisik jätab välireklaami paigaldamise taotluse kooskõlastamata, kui:
  1) välireklaami paigaldamise taotlemisel on teadvalt esitatud valeandmeid;
  2) välireklaam ei vasta reklaamiseaduses, käesolevas määruses või muudes õigusaktides sätestatud nõuetele;
  3) reklaami avalikustaja ei ole taotluse esitamise hetkeks täitnud Kuressaare linna ees varem võetud kohustusi.

§ 7.   Välireklaami paigaldamise kooskõlastuse kehtetuks tunnistamine

  (1) Planeerimisosakonna volitatud ametiisik tunnistab välireklaami paigaldamiseks antud kooskõlastuse kehtetuks, kui:
  1) välireklaami paigaldamise kooskõlastuse kehtetuks tunnistamist taotleb välireklaami paigaldamise asukoha maa, hoone või ühistranspordivahendi omanik;
  2) välireklaami paigaldamise kooskõlastuse kehtetuks tunnistamist taotleb reklaami avalikustaja;
  3) välireklaam ei ole paigaldatud kooskõlas käesoleva määruse nõuetega;
  4) reklaami avalikustaja on jätnud täitmata volitatud ametiisiku ettekirjutuse.

  (2) Kui välireklaami eksponeerimisel ei ole arvestatud § 8 lg 1 esitatud sätetega või esineb muid puudusi, on volitatud ametiisikutel õigus teha välireklaami avalikustajale ettekirjutusi ja anda tähtaegu puuduste kõrvaldamiseks. Kui puudused ei ole antud tähtajaks kõrvaldatud on volitatud ametiisikutel õigus välireklaam antud asukohast eemaldada. Kulud, mis tekivad seoses nõuetele mittevastava välireklaami eksponeerimiselt eemaldamisega, kannab välireklaami avalikustaja.

§ 8.   Välireklaami avalikustaja kohustused

  Välireklaami avalikustaja on kohustatud:
  1) tagama enne välireklaami avalikustamist välireklaami kooskõlastuse olemasolu;
  2) paigaldama välireklaami vastavalt kooskõlastusele;
  3) paigaldama välireklaami kooskõlas käesoleva määruse nõuetega;
  4) paigaldama välireklaami vastavalt olukorrale kooskõlas muinsuskaitseseadusega ja teeseadusega;
  5) tagama välireklaami korrektse väljanägemise;
  6) eemaldama välireklaami ning korrastama selle paigaldamisest tekkinud defektid pärast ettevõtja tegevuse lõppemist vastavas hoones või asukohas;
  7) täitma volitatud ametiisikute seaduslikke ettekirjutusi ja nõudeid.

3. peatükk KUJUNDUSPRINTSIIBID VÄLIREKLAAMI PAIGALDAMISEL 

§ 9.   Üldised välireklaami kujundusprintsiibid ja paigaldamine

  (1) Välireklaam peab olema oma välisilmelt linnaruumi ja otseselt antud paika sobilik, eelkõige:
  1) sobima arhitektuursesse keskkonda;
  2) sobima ajaloolisesse konteksti;
  3) vastama headele tavadele ja olema esteetiliselt kõlblik.

  (2) Välireklaami paigaldamine olemasoleva välireklaami vahetusse lähedusse ei tohi kahjustada vaadet varem paigaldatud välireklaamile, samuti ei tohi välireklaam varjata hoone arhitektuuri olulisi detaile ja linnaruumis tekkivaid olulisi vaateid.

  (3) Vältida ühe firma välireklaami dubleerimist erinevatel reklaamikandjatel sama hoone juures (nt suur silt hoone seinal, kordussildid ukse kohal, nooleke majanurgal ja mittestatsionaarne välireklaam maja ees tänaval).

  (4) Välireklaami ei paigaldata:
  1) parkidesse, rannaäärsele puhkealale ning laste mänguväljakutele, välja arvatud tegevuskoha tähistust ja mittestatsionaarset välireklaami;
  2) sildadele ja selle peale- ning mahasõidu ümbrusesse 50 meetri laiuses ja pikkuses alas;
  3) Kuressaare linna omandis olevatele haridusasutuste hoonetele ja territooriumile.

  (5) Välireklaam ei tohi varjata liikluskorraldusvahendit ega asetseda liikluskorraldusvahendiga samal alusel.

  (6) Statsionaarse välireklaami paigaldamisel sõiduteega külgnevale alale peab välireklaami sõiduteepoolse serva kaugus sõidutee äärest olema vähemalt 2,0 meetrit.

  (7) Teel ja tänaval paiknevate statsionaarsete välireklaamide minimaalne kaugus üksteisest on 20 meetrit.

  (8) Hoonele võib paigaldada konsoolset välireklaami juhul kui reklaam ulatub hoone seinast kõnnitee kohale mitte kaugemale kui 1,5 meetrit. Paigaldatud reklaami allserva kõrgus teekattest on kõnnitee kohal vähemalt 2,2 meetrit.

  (9) Kõnniteedele võib paigaldada mittestatsionaarset välireklaami kui vabaks jääva kõnnitee osa laius jääb vähemalt 0,9 meetrit.

  (10) Mittestatsionaarse välireklaami üldsuurus on lubatud kuni 1,0 ruutmeetrit.

  (11) Välireklaami ei tohi paigaldada geodeetiliste märkide vahelisele suunale ega geodeetiliste märkide kaitsetsooni.

  (12) Tänavavalgustusmastile paigaldatakse ainult üks välireklaam standardmõõdus 0,8 x 1,2 meetrit.

  (13) Paberkandjal reklaamkuulutused ja plakatid paigaldatakse ainult selleks ettenähtud reklaamikandjatele (kuulutustetulbad ja –tahvlid) Linnavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Linnamajandus poolt.

  (14) Mitme äriettevõtte, asutuse ja organisatsiooni ühiskasutuses oleval hoonel tuleb tegevuskoha tähistus lahendada ühtsena, vältides eraldiseisvaid ja eriilmelisi kujundusi.

  (15) Äriettevõtte, asutuse ja organisatsiooni hoone ehitusprojektis tuleb ette näha tegevuskoha tähistuse ja kommertsreklaami asukohad hoone fassaadil või omal kinnistul.

  (16) Korterelamute piirkonnas, väljaspool Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala ning miljööväärtuslikke hoonestusalasid, on lubatud paigaldada välireklaami ainult hoone otsaseinale.

§ 10.   Välireklaami kujundusprintsiibid Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealal, selle kaitsevööndis ja kinnismälestisel

  (1) Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele
välireklaami paigaldamisel tuleb arvestada muinsuskaitseseadusest ja Kuressaare vanalinna muinsuskaitseala põhimäärusest tulenevaid nõudeid seoses arhitektuuriliste ja keskkonna miljööliste erisustega.

  (2) Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestistele välireklaami paigaldamisel tuleb arvestada järgmisi nõudeid:
  1) välireklaam paigaldada hoone fassaadil traditsioonilistesse kohtadesse (uste piirkond, valgmikud, varikatused, aknad, väravad jms);
  2) välireklaam ei tohi vanalinnas ega hoone fassaadil domineerida, see peab olema minimaalse suurusega ja tagasihoidliku kujundusega ning lähtuma hoone arhitektuuristiilist;
  3) välireklaam valmistada vanalinnale iseloomulikest materjalidest (metall, puit, klaas, tekstiil, maalingud seintel jms);
  4) standardsed valguskastid on üldjuhul keelatud, erandina on need erikujundusena lubatud uuematel hoonetel (ehitatud määruse kehtestamise aastast 60 aastat tagasi);
  5) valgusekraanid on üldjuhul keelatud, erandina on need lubatud uuematel hoonetel.

  (3) Muinsuskaitsealale, selle kaitsevööndisse ja kinnismälestisele ei ole üldjuhul lubatud paigaldada:
  1) kommertsreklaami hoonete seintele ja tänavale;
  2) välireklaami auto järelhaagistele või treileritele;
  3) vilkuvaid valgusreklaame ja tugeva heliga helireklaame;
  4) välireklaami hoonete katustele ja II korrusest kõrgemale.

  (4) Välireklaam ei tohi varjata ega risustada vanalinnale avanevaid olulisi vaateid, samuti vaateid monumentidele ja dekoratiivskulptuuridele.

  (5) Heategevus-, spordi- ja kultuuriürituste reklaamloosungeid (v.a. sõidutee kohale paigaldatavad reklaamloosungid) paigaldatakse vaid vastava ürituse toimumise asukohta, kuid mitte kauemaks kui 10 päevaks.

4. peatükk JÄRELEVALVE KORRALDAMINE 

§ 11.   Järelevalve

  (1) Linnavalitsus teostab määruse nõuete täitmise üle järelevalvet volitatud ametiisikute kaudu.

  (2) Määruse rikkumisel kohaldatakse vastutust reklaamiseaduses toodud alusel ja korras.

5. peatükk MÄÄRUSE JÕUSTUMINE 

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 7. mail 2012.

Erik Keerberg
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json