SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:09.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 06.04.2016, 73

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord

Vastu võetud 26.02.2009 nr 4
jõustumine 05.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.06.201001.07.2010
27.10.201130.10.2011
28.03.2016RT IV, 06.04.2016, 709.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1, § 22 lõike 1 punkti 5, “Sotsiaalseadustiku üldosa seaduse” § 15 lõike 2 ning "Sotsiaalhoolekande seaduse" § 14 lõigete 1 ja 2 alusel.
[RT IV, 06.04.2016, 7 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Määrus reguleerib hooldajatoetuse määramise ja maksmise tingimusi ning korda.

 (2) Hooldajatoetuse maksmise eesmärk on tagada raske ja sügava puudega isikule igapäevane kõrvalabi, juhendamine ja järelevalve, mis toetab puudega isiku iseseisvat toimetulekut.

§ 2.  Mõisted

 (1) Hooldajatoetus on valla eelarvest hooldajale igakuiselt makstav toetus hooldatavale hoolduse osutamiseks.

 (2) Hooldatav on:
 1) 3 kuni 15-aastane (15-nes eluaasta kaasa arvatud) keskmise, raske või sügava puudega isik, kelle igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajaduse on määranud Sotsiaalkindlustusamet suunamise alusel koostatud rehabilitatsiooniplaaniga;
 2) 16-aastane või vanem raske või sügava puudega isik, kelle igapäevase kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve vajaduse on määranud Sotsiaalkindlustusamet ekspertiisiotsusega;

 (3) Hooldaja on teovõimeline isik, kes tagab hooldatavale vajaliku hoolduse ja kes on:
 1) täisealise isiku hooldaja “Sotsiaalhoolekande seaduse” alusel;
[Paragrahv 2 lõike 3 punkti 1 sõnastus muudetud Saue Vallavolikogu 17.06. 2010 määrusega nr 14]
 2) täisealise isiku eestkostja;
 3) 3 kuni 15-aastase (15-nes eluaasa kaasa arvatud) keskmise, raske või sügava puudega lapse vanem või võõrasvanem;
 4) 16 kuni 17-aastase (17-nes eluaasta kaasa arvatud) raske või sügava puudega lapse vanem või võõrasvanem.

 (4) Hooldus on hooldatava hooldamine ja järelevalve; hooldamine on hooldaja igapäevane füüsiline tegevus hooldatavale kõrvalabi ja juhendamise osutamiseks söömisel, hügieenitoimingutes, riietumisel, liikumisel ja suhtlemisel; järelevalve on ohutuse tagamine inimese suhtes, kes oma tegevuse või tegevusetusega võib tekitada kahju iseenda või teiste inimeste elule, tervisele või varale.

 (5) Sotsiaaltoetuse määr kehtestatakse Riigikogu poolt igaks eelarveaastaks riigieelarvega.

 (6) Sotsiaaltöötaja on vastava erialase ettevalmistusega sotsiaaltööd tegev Saue Vallavalitsuse ametnik või töölepinguline töötaja.
[RT IV, 06.04.2016, 7 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 3.  Õigustatud isikud

 (1) Hooldajatoetust on õigus saada hooldajal:
 1) kelle hooldatava rahvastikuregistri järgne elukoht on vähemalt kuus kuud olnud Saue vald;
 2) kelle rahvastikuregistri järgne elukoht on Saue vald, selle lähivald või -linn;
 3) kes ei tööta ega õpi statsionaarses õppevormis;
 4) ei ole täisealise hooldatava lähisugulane.

 (2) Hooldajal on õigus hooldajatoetusele mitte rohkem kui kahe hooldatava hooldamise eest.

 (3) Hooldajatoetust ei maksta § 2 lõike 3 punktide 1 või 2 tingimustele vastavale hooldajale, kellel on raske või sügav puue, välja arvatud § 2 lõike 3 punktides 3 või 4 nimetatud hooldajale, kellel on raske puue.

§ 4.  Hooldajatoetuse suurus

 (1) Hooldajatoetuse suuruseks sügava puudega täisealise inimese hooldajale on kuni 100% sotsiaaltoetuste määrast ühe hooldatava kohta kuus.

 (2) Hooldajatoetuse suuruseks raske puudega täisealise inimese hooldajale on kuni 60% sotsiaaltoetuste määrast ühe hooldatava kohta kuus.

 (3) Hooldajatoetuse suuruseks puudega alaealise inimese hooldajale on kuni 75% sotsiaaltoetuste määrast ühe hooldatava kohta kuus.

§ 5.  Hooldajatoetuse taotlemine

 (1) Hooldaja esitab Saue Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus ) kirjaliku vormikohase taotluse, milles:
 1) märgib enda ja hooldatava isikuandmed ning põhjendab toetuse maksmise vajaduse;
 2) annab loa isikuandmete töötlemiseks;
 3) võtab kohustuse teatada sotsiaalhoolekandeosakonnale kirjalikult asjaoludest, mis toovad kaasa hooldajatoetuse määra muutumise või maksmise lõpetamise kümne tööpäeva jooksul nende asjaolude tekkimisest;
 4) kinnitab esitatud andmete õigsust.

 (2) Hooldaja esitab koos taotlusega:
 1) hooldatava taotluse sooviga määrata talle hooldaja;
 2) Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisiotsuse hooldatava kõrvalabi, juhendamise ja järelevalvevajaduse kohta;
 3) rehabilitatsiooniplaani 3 kuni 16-aastastel lastel;
 4) oma ja hooldatava isikut tõendavad dokumendid;
 5) tööealise hooldaja töötamist või mittetöötamist tõendava dokumendi;
 6) “Sotsiaalhoolekande seaduse” alusel hooldajaks, eestkostjaks, lapse vanemaks või võõrasvanemaks olemist tõendava dokumendi.
[Paragrahv 5 lõike 2 punkti 6 sõnastus muudetud Saue Vallavolikogu 17.06. 2010 määrusega nr 14]

 (3) Sotsiaalhoolekandeosakonnal on vajadusel õigus nõuda hooldajalt täiendavaid andmeid või dokumente, millest hooldajat teavitatakse taotluse vastuvõtmisel või kirjalikult viie tööpäeva jooksul pärast taotluse vastuvõtmist.

§ 6.  Hooldajatoetuse määramine

 (1) Hooldajatoetuse taotluse lahendamisel teeb sotsiaalhoolekandeosakonna ametnik hooldatava kodu külastuse eesmärgiga hinnata hooldatava hooldusvajadust, kontrollida hooldaja tegevust hooldamisel ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele. Kontrolli tulemused fikseeritakse kirjalikult.

 (2) Kui hooldatav ei ela rahvastikuregistri järgses elukohas ja tegelik elukoht on väljaspool Saue valla haldusterritooriumi, kuid hooldajatoetuse määramine võib olla vajalik ja põhjendatud, korraldab kontrollija transpordi hooldatava elukohta hooldaja. Sotsiaaltöötajal on õigus taotleda ametiabi korras isiku tegeliku elukoha järgselt valla- või linnavalitsuselt kontrolli läbiviimist hooldaja tegevuse ja hoolduse vastavuse üle hooldamisel.
[RT IV, 06.04.2016, 7 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (3) Hooldajatoetuse määrab ja selle suuruse otsustab arvestades käesolevas korras sätestatut vallavalitsus oma korraldusega.

 (4) Vallavalitsus teeb sotsiaaltöötaja ettepanekul otsuse hooldajatoetuse määramise või määramisest keeldumise kohta õigusaktides sätestatud tähtaja joooksul taotluse või viimase täiendavalt nõutud dokumendi või andmete esitamisest või täiendavalt nõutud dokumendi või andmete esitamise tähtaja möödumisest.
[RT IV, 06.04.2016, 7 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (5) Vallavalitsusel on õigus sotsiaaltöötaja ettepanekul erandkorras määrata hooldajatoetus hooldajale, kes ei vasta § 3 lõike 1 punktide 2, 3 ja 4 tingimustele.
[RT IV, 06.04.2016, 7 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (6) Hooldajatoetuse määramise või määramisest keeldumise motiveeritud otsus tehakse hooldajale teatavaks seitsme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest.

 (7) Hooldajatoetus määratakse tähtajaliselt:
 1) hooldatava puude raskusastme kehtivuse lõpptähtajani;
 2) hooldaja tähtajalise elamisloa kehtivuse lõppemiseni, kuid mitte kauemaks kui punktis 1 nimetatud tähtajani;
 3) keskmise puudega hooldatava 16-aastaseks saamiseni;
 4) raske ja sügava puudega alaealise hooldatava täisealiseks saamiseni;
 5) muudel põhjustel, kui on põhjendatud eeldada hooldamise tähtajalisust.

 (8) Hooldajatoetuse võib määrata tähtajatult, kui puudeaste on määratud tähtajatult.

§ 7.  Hooldajatoetuse maksmine

 (1) Hooldajatoetust makstakse alates toetuse otsuse tegemise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 (2) Hooldajatoetus kantakse hooldaja arvelduskontole iga jooksva kuu eest kuu viimaseks kuupäevaks.

§ 8.  Hooldajatoetuse maksmise jätkamine

 (1) Kui peale tähtajaliselt määratud hooldajatoetuse maksmise tähtaja saabumist jätkub hooldaja õigus hooldajatoetusele ja hooldaja on esitanud taotluse hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks hiljemalt tähtaja lõppemise kalendrikuule järgneval kalendrikuul, jätkatakse hooldajatoetuse maksmist.

 (2) Hooldajatoetuse maksmise jätkamiseks esitab hooldaja vallavalitsusele taotluse, millele lisab § 5 lõike 2 punktides 2 või 3 nimetatud dokumendi.

 (3) Vallavalitsus teeb sotsiaaltöötaja ettepanekul otsuse maksmise jätkamise kohta § 6 sätestatut järgides. Paragrahv 6 lõikes 1 sätestatud toiminguid ei pea teostama, kui viimasest kontrollist hooldaja tegevuse üle hooldamisel ja hoolduse vastavuse üle hooldatava vajadustele ei ole möödunud kolm aastat.
[RT IV, 06.04.2016, 7 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

§ 9.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse, kui:
 1) hooldusvajaduse hinnangust tulenevalt on hooldusvajadus muutunud, mistõttu on sobivam korraldada hooldus muu abitegevusega;
 2) lõpeb hooldatavale määratud puude tähtaeg ja puude raskusastet ei ole uuendatud või puude raskusaste muutus pärast uuendamist;
 3) hooldatava surm;
 4) hooldaja surm või tema tervisliku seisundi halvenemine või talle raske või sügava puudeastme määramine;
 5) hooldatav on vastavalt rahvastikuregistrile asunud elama teise omavalitsuse territooriumile;
 6) on ära langenud muud hooldajatoetuse määramise alused;
 7) hooldajatoetuse maksmise lõpetamiseks on esitanud avalduse hooldaja või hooldatav;
 8) selgub, et hooldaja on hooldajatoetuse saamiseks teadvalt andmeid varjanud või esitanud valeandmeid, hooldaja ei täida oma kohustusi hooldatava ees nõuetekohaselt või hooldamisel on esinenud füüsilise, vaimse või majandusliku vägivalla ilminguid.

 (2) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse vallavalitsuse korraldusega, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3, 5 ja 7 toodud juhtudel, mil toetuse maksmine lõpetatakse sotsiaalvaldkonna abivallavanema kirjaliku esildise alusel. Toetuse maksmise lõpetamisest teatatakse hooldajale seitsme tööpäeva jooksul. Kui hooldajatoetust on makstud alusetult, määratakse otsuses tähtajaliselt ja summaliselt hooldaja kohustus tagastada alusetult saadud hooldajatoetus.
[Paragrahv 9 lõige 2 sõnastus muudetud Saue Vallavolikogu 27.10.2011 määrusega nr 11]

 (3) Hooldajal ei ole hooldajatoetusele õigust hooldajatoetuse maksmise lõpetamist tingivate või maksmist välistavate asjaolude tekkimise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

 (4) Kui hooldaja keeldub alusetult saadud hooldajatoetust vabatahtlikult tagastamast, on vallavalitsusel õigus teha hooldajale ettekirjutus. Ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib vallavalitsus anda ettekirjutuse sundtäitmisele ”Täitemenetluse seadustikus” sätestatud korras.

§ 10.  Hooldajatoetuse maksmise peatamine

 (1) Hooldajal on õigus taotleda hooldajatoetuse maksmise peatamist, kui hooldajatoetuse maksmise tingimused ei ole täidetud või kui hooldaja ei saa oma kohustusi täita teatud ajaperioodil, mille pikkus on eeldatavalt rohkem kui kalendrikuu.

 (2) Hooldajatoetuse maksmise peatamiseks teeb vallavalitsus sotsiaaltöötaja ettepanekul otsuse, mis saadetakse hooldajale seitsme tööpäeva jooksul. Otsuses võib märkida hooldajatoetuse maksmise peatamise periood.
[RT IV, 06.04.2016, 7 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (3) Kui hooldajatoetuse maksmise peatamise otsuses ei ole märgitud peatamise perioodi, esitab hooldaja vallavalitsusele taotluse peatamise lõpetamiseks. Hooldajatoetuse maksmist jätkatakse taotluse esitamise kalendrikuule järgnevast kalendrikuust.

§ 11.  Rakendussätted

 (1) Hooldaja tegevust hooldamisel ja hoolduse vastavust hooldatava vajadustele kontrollitakse tähtajatult määratud hooldajatoetuse korral vähemalt üks kord kolme aasta jooksul alates hooldajatoetuse määramisest. Kui hooldajatoetus on määratud Saue Vallavolikogu 28. aprilli 2005 määruse nr 004 “Hooldajatoetuste maksmise kord Saue vallas” alusel, viiakse järgmine kontrollimine läbi kolme aasta jooksul alates viimasest hindamisest selle määruse alusel.

 (2) Hooldajatoetuse määramise ja maksmisega seonduvate dokumentide vormid kinnitab vallavalitsus.

 (3) Hooldajatoetuse maksmist korraldab ja maksmiseks valla eelarvest eraldatud vahendite üle peab arvestust sotsiaaltöötaja.
[RT IV, 06.04.2016, 7 - jõust. 09.04.2016, rakendatakse alates 01.04.2016]

 (4) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (5) Määrus jõustub 5. märtsil 2009.