Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondade, jäätmeliikide, teenustasu piirmäärade, jäätmeveo sageduse ja aja kehtestamine ning korraldatud jäätmeveo teostamise kord

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2012, 19

Korraldatud jäätmeveoga hõlmatud veopiirkondade, jäätmeliikide, teenustasu piirmäärade, jäätmeveo sageduse ja aja kehtestamine ning korraldatud jäätmeveo teostamise kord

Vastu võetud 23.10.2008 nr 68
jõustumine 27.10.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
25.11.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse jäätmeseaduse § 66 lõike 4 ja Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 punkti 366 alusel.

§ 1.   ÜLDSÄTTED

  (1) Määruse eesmärk on kehtestada korraldatud jäätmeveo teostamiseks jäätmeveo piirkond, jäätmeliigid, teenustasu piirmäär, minimaalne kohustuslik jäätmeveo sagedus, kogumisvahendite tühjendamise sagedus ja aeg ning jäätmeveo teostamise kord.

  (2) Määrus on kohustuslik täitmiseks kõigile Vaivara vallas (edaspidi vald) hoonestatud maaüksust omavatele või kasutavatele juriidilistele ning füüsilistele isikutele, kui kord ei sätesta teisiti.

  (3) Korraldatud jäätmevedu vallas korraldab Vaivara Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus) vastavalt jäätmehooldust reguleerivatele õigusaktidele.

§ 2.   MÕISTED

 
  1) korraldatud jäätmevedu - olmejäätmete kogumine ja vedamine määratud piirkonnast määratud jäätmekäitluskohta vallavalitsuse korraldatud konkursi korras valitud ettevõtja poolt;
  2) veopiirkond - vallavolikogu määrusega kindlaks määratud ala, kus korraldatud jäätmeveoga hõlmatud olmejäätmete vedamist teostab selleks ainuõigust omav olmejäätmete vedaja;
  3) teenustasu - jäätmekogumisvahendisse paigutatud jäätmete jäätmeveokisse tõstmise, jäätmekäitluskohta viimise ja jäätmekäitluskohas jäätmete töötlemiseeest makstav tasu ning erikohtlemist vajavate jäätmete äraveoks tehtavate kulutuste eest makstav tasu;
  4) teenustasu piirmäär - kõige suurem võimalik tasu segaolmejäätmete, biolagundatavate köögi- ja sööklajäätmetening suurjäätmete käitlemise eest, millest vedamise ainuõigust omava vedaja teenustasu ei saa kõrgem olla;
  5) olmejäätmed - paber ja kartong, segaolmejäätmed ja suurjäätmed, mis on tekkinud kodumajapidamises, kaubanduses, teeninduses või mujal ja mis on oma koostiselt ning omadustelt samalaadsed;
  6) minimaalne jäätmeveo sagedus - korraldatud jäätmeveoga hõlmatud maaüksuselt jäätmete äraveo vähim kohustuslik sagedus;
  7) jäätmevaldaja - jäätmetekitaja või muu isik või seaduse alusel asutatud muu asutus, kelle valduses on jäätmed;
  8) jäätmekogumisvahend - anum jäätmete hoidmiseks: s.o. jäätmekonteiner, mida on võimalik jäätmeid vedaval autol laadida tõstemehhanismi abil ja mis on kaanega suletud või kaanega suletav jäätmemahuti, mida on võimalik käsitsi tühjendada või millega veetakse jäätmed jäätmekäitluskohta.

§ 3.   KORRALDATUD JÄÄTMEVEO VEOPIIRKOND

  Vaivara vallas on üks veopiirkond, milleks on kogu valla haldusterritoorium.

§ 4.   KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA HÕLMATUD JÄÄTMELIIGID

  (1) Olmejäätmed, mille kogumine ja vedamine valla haldusterritooriumilt toimub vastavalt korraldatud jäätmeveo nõuetele, on Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määrusega nr 102 «Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu» kehtestatud jäätmeliikide nimistu jaotuskoodi 20 alla loetletud olmejäätmete liigid:
  1) 20 03 01- segaolmejäätmed
  2) 20 03 07- suurjäätmed

  (2) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud ohtlikud jäätmed. Koduses majapidamises ja ettevõtetes tekkinud ohtlike jäätmete kogumine toimub vastavalt Vaivara valla jäätmehoolduseeskirjas sätestatule.

  (3) Korraldatud jäätmeveoga ei ole hõlmatud bussipeatustes, tänavatel, avalikes parkides, kalmistutel ja haljasaladel paiknevate ning massiüritustel avalike jäätmekogumisvahendite tühjendamine ja eelpool nimetatud jäätmekogumisvahendites asuvate jäätmete vedamine.

§ 5.   JÄÄTMEVEO TEENUSTASU PIIRMÄÄR NING TEENUSTASU PIIRMÄÄRADE MUUTMINE

  (1) Teenustasu piirmäär ei hõlma jäätmekogumisvahendite rendi, amortisatsiooni, soetamise jms jaoks tehtavaid kulutusi.

  (2) Teenustasu piirmäär (koos käibemaksuga):
  1) Segaolmejäätmete puhul:

Jäätmemahuti suurus140 l240 l360 l370 l600 l800 l1500 l2500 l4500 l
Teenustasu maksimaalne piirmäär mahutis asuvate jäätmete ühekordsel käitlemisel4,454,985,595,598,299,5617,8326,6943,26
[muudetud Vaivara Vallavolikogu 25.11.2010 määrusega nr 20, jõustus 01.01.2011]
  2) 1 m3 suurjäätmete käitlemise teenustasu piirmäär on 29,82 eurot.
[muudetud Vaivara Vallavolikogu 25.11.2010 määrusega nr 20, jõustus 01.01.2011]

  (3) Teenustasu piirmäärade muutmise kord:
  1) Jäätmevedajal on õigus Vaivara Vallavolikogult (edaspidi vallavolikogu) taotleda korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade tõstmist kirjalikult esitatud taotlusega, milles on ära märgitud asjaolud, mille tõttu soovitakse teenustasude piirmäärasid tõsta ning jäätmevedaja poolt soovitavad teenustasude piirmäärade suurused;
  2) Vallavolikogul on õigus jäätmevedaja taotluse alusel muuta käesolevas korras kehtestatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade suurusi mitte sagedamini kui üks kord aastas alates Vaivara valla ja vedaja vahel lepingu sõlmimise hetkest;
  3) Korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmäärade tõstmine on lubatud vaid juhul, kui esinevad asjaolud, mis oluliselt mõjutavad olmejäätmete veokulusid või jäätmekäitluskoha rajamis-, kasutamis-, sulgemis- või järelhoolduskulusid;
  4) Vallavolikogul on õigus korraldatud jäätmeveo teenustasu piirmäärasid suurendada kohe, kui suureneb olmejäätmete eest tasumisele kuuluv jäätmekäitluskoha tasu. Teenustasude piirmäärad ei tohi suureneda rohkem, kui suureneb jäätmekäitluskoha tasu;
  5) Teenustasu piirmäärade tõstmine vallavolikogu poolt ei too automaatselt kaasa jäätmevedajale makstavate teenustasude suurenemist.

  (4) Teenustasude suurendamise kord:
  1) Jäätmevedajal on õigus taotleda vallavalitsuselt teenustasude suurendamist, kui jäätmevedaja kulud või jäätmekäitluskoha tasu on suurenenud vähemalt 10 % võrreldes nimetatud kulu ja tasude suurusega avaliku konkursi korraldamise ajal ja jäätmevedaja ei saanud avalikule konkursile pakkumise esitamise ajal mõistlikult eeldada, et nimetatud kulu või tasu oluliselt suurenevad;
  2) Jäätmevedaja poolt vallavalitsusele kirjalikult esitatavas teenustasude suurendamise taotluses on ära märgitud, milliseid teenustasusid jäätmevedaja soovib tõsta; asjaolud, mille tõttu soovitakse teenustasusid tõsta ning jäätmevedaja poolt soovitavad teenustasude suurused;
  3) Jäätmevedajale makstavate teenustasude suurendamise või mitte suurendamise otsustab vallavalitsus;
  4) Vedajale makstavad teenustasud ei tohi olla suuremad vallavolikogu kehtestatud korraldatud jäätmeveo teenustasude piirmääradest;
  5) Teenustasude piirmäärade suurendamine vallavolikogu poolt ei too automaatselt kaasa vedajale makstavate teenustasude suurenemist;
  6) Jäätmevedajale makstavaid teenustasusid ei saa suurendada sagedamini kui üks kord aasta jooksul.

§ 6.   KORRALDATUD JÄÄTMEVEO MINIMAALNE JÄÄTMEVEOSAGEDUS JA JÄÄTMEKOGUMISVAHENDITE TÜHJENDAMISAEG

  (1) Jäätmemahutite minimaalsed tühjendussagedused sõltuvad jäätmevaldajate arvust ja jäätmemahuti suurusest, samuti sellest, kas tegemist on üksikelamus (s.h. suvilas jms), korterelamus või suvila/ aiandusühistute piirkonnas elava jäätmevaldajaga või jäätmevaldajaga, kelle olmejäätmed on tekkinud äriruumides.

  (2) Korterelamus, samuti suvilate- ja aiandusühistute piirkonnas, milles on moodustatud vastavalt seadusele mittetulundusühing korraldamaks muuhulgas oma liikmete jäätmemajandust, korraldab mittetulundusühing ühiselt oma liikmete korraldatud olmejäätmete vedu, sõlmides selleks vastava lepingu korraldatud olmejäätmete veo konkursi korras valitud jäätmevedajaga.

  (3) Korraldatud jäätmeveo jäätmemahutite minimaalsed tühjendussagedused:
  1) Väikeelamute puhul jäätmekogumisvahendid suurusega kuni 140 l või 240 l tühjendatakse üks kord kuus; hajaasustusalal (kui toimub kohapealne kompostimine) on tühjendussagedus vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui üks kord kvartalis.
  2) Korterelamute puhul:


Jäätmekogumisvahendi tühjendussagedus sõltuvalt suurusest
Korterite arv elamus140 l240 l360/370 l600 l800 l1500 l2500 l
2 2 korda kuus2 korda kuus
3-41 kord nädalas1 kord nädalas2 korda kuus
5-81 kord nädalas1 kord nädalas2 korda kuus
9-122 korda nädalas1 kord nädalas
13-242 korda nädalas2 korda nädalas1 kord nädalas
25-362 korda nädalas1 kord nädalas1 kord nädalas

  3) Suvila- või aiandusühistute puhul:


Jäätmekogumisvahendi tühjendussagedus sõltuvalt suurusest
Kruntide arv suvila- või aiandusühistus800 l1500 l 2500 l 4500 l
kuni 301 kord nädalas2 korda kuus1 kord kuus
31-601 kord nädalas2 korda kuus
61-1001 kord nädalas1 kord kuus
101-2001 kord kuus
Üle 2001 kord kuus

  (4) Juhul, kui käesoleva paragrahvi lõikes 3 sätestatud jäätmekogumisvahendite tühjendamise sagedusele vaatamata on jäätmekogumisvahend ületäitunud või levitab tugevat haisu või kui on suurenenud kahjurite tekke või ümbruskonna reostuse oht, tuleb jäätmekogumisvahendit tühjendada sätestatust sagedamini.

  (5) Jäätmevaldaja võib vastavalt vajadusele suurendada jäätmeveo sagedust kokkuleppel jäätmeveopiirkonna jäätmevedajaga kehtiva teenustasu hinnaga.

  (6) Jäätmetekitajal on õigus taotleda jäätmekogumisvahendite tühjendamissageduse vähendamist. Selleks esitab taotleja kirjaliku ja põhjendatud taotluse vallavalitsusele. Taotluse menetlemisel vallavalitsus, olles saanud kirjaliku taotluse, tutvub jäätmetekkega taotluses esitatud asukohal, konsulteerides jäätmevedajaga. Otsusest teavitatakse kirjalikult nii taotlejat kui jäätmevedajat ühe kuu jooksul alates taotluse esitamise päevast.

  (7) Jäätmekogumisvahendite tühjendamine valla haldusterritooriumil võib toimuda tööpäevadel ajavahemikul kella 6.00 kuni 23.00.

§ 7.   KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA LIITUMINE

  (1) Vallavalitsus teavitab koheselt avalikkust väljaande Ametlikud Teadaanded ja kohaliku ajalehe ning valla veebilehe kaudu avaliku konkursi tulemusena kinnitatud vedajast ning veopiirkonnast, kus vedaja omab ainuõigust korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmete vedamiseks.

  (2) Vedaja sõlmib 10 (kümne) tööpäeva jooksul, alates tema pakkumise edukaks tunnistamise päevale järgnevast tööpäevast, valla ja vedaja vahelise lepingu.

  (3) Vedaja sõlmib kõigi olmejäätmete valdajatega, kes avaldavad selleks soovi, jäätmekäitlus lepingud. Olmejäätmete valdajal ei lasu kirjaliku jäätmekäitluslepingu sõlmimise kohustust.

  (4) Jäätmevaldajal on õigus volitada kinnisvarahalduse või –hoolduse ettevõtteid sõlmima vedajaga jäätmekäitluslepinguid.

  (5) Olmejäätmete valdaja loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga Jäätmeseaduse § 69 lõike 1 alusel. Jäätmekäitluslepingu sõlmimine või sõlmimata jätmine ei avalda mõju olmejäätmete valdaja liitunuks lugemisele korraldatud jäätmeveoga. Jäätmekäitluslepingu mittesõlmimisel juhinduvad vedaja ja olmejäätmete valdaja vastastikuste õiguste ja kohustuste kindlaks määramisel korraldatud jäätmevedu reguleerivatest õigusaktidest.

  (6) Juhul, kui jäätmekäitluslepingut ei ole sõlmitud, toimub jäätmekogumisvahendite tühjendamine olmejäätmetest vastavalt käesoleva määruse paragrahvis 6 sätestatud sagedusele.

§ 8.   KORRALDATUD JÄÄTMEVEOGA MITTELIITUMINE

  (1) Olmejäätmete valdajal on õigus esitada vallavalitsusele kirjalik põhjendatud taotlus tema tähtajaliseks või erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.

  (2) Taotluse esitamise korra ja vormi kehtestab vallavalitsus.

  (3) Mõjuvateks põhjusteks, mis võivad õigustada olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemist, on eelkõige järgmised asjaolud:
  1) olmejäätmete valdaja soovib ja suudab ise keskkonnaohutult korraldada oma olmejäätmete jäätmekäitluse;
  2) olmejäätmete valdaja kasutab oma olmejäätmete kogumiseks presskonteinereid või mõnda teist liiki konteinereid, mis on vähelevinud ning mida enamikul jäätmekäitlusega tegelevatel ettevõtjatel ei ole.

  (4) Olmejäätmete valdaja mitteliitunuks lugemine lõpeb tähtaja möödumisel. Olmejäätmete valdajal on õigus esitada enne mitteliitunuks lugemise tähtaja möödumist vallavalitsusele uus taotlus, milles palutakse olmejäätmete valdaja lugemist mitteliitunuks. Taotluse menetlemisel juhindutakse vallavalitsuse poolt kehtestatud korrast.

  (5) Mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja esitab üks kord aastas hiljemalt 30. jaanuariks vallavalitsusele kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta.

  (6) Vallavalitsusel on õigus ennetähtaegselt lõpetada olmejäätmete valdaja mitteliitunuks tunnistamine korraldatud jäätmeveoga, kui:
  1) olmejäätmete valdaja ei esita õigeaegselt jäätmeseaduse § 69 lõikes 5 nimetatud selgitust või sisaldab olmejäätmete valdaja poolt esitatud selgitus olulisel määral valeandmeid;
  2) mitteliitunuks loetud olmejäätmete valdaja ei suuda nõuetekohaselt korraldada oma olmejäätmete jäätmekäitlust.

§ 9.   JÄRELVALVE

  Järelevalvet käesoleva määruse täitmise üle teostab vallavalitsus või tema poolt volitatud ametiisik.

§ 10.   MÄÄRUSE RAKENDAMINE

  Määrus jõustub 27.10.2008.a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json