HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineArengukava koostamise menetlus

Teksti suurus:

Vaivara Lasteaia arengukava kinnitamise ja muutmise korra kinnitamine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.06.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.06.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2012, 25

Vaivara Lasteaia arengukava kinnitamise ja muutmise korra kinnitamine

Vastu võetud 16.06.2010 nr 10

Käesolev määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 3 alusel.

§ 1.  Määruse eemärk ja reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Vaivara Lasteaia (edaspidi lasteaia) arengukava kinnitamise ning muutmise kord.

§ 2.  Lasteaia arengukava kinnitamine

 (1) Lasteaed koostab koostöös hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga arengukava projekti ning esitab selle vallavalitsusele.

 (2) Lasteaia arengukava kinnitab Vaivara Vallavalitsus.

§ 3.  Lasteaia arengukava muutmine

 (1) Juhataja esitab arengukava vallavalitsusele uuendamiseks igal aastal 1. juuniks.

 (2) Arengukava täitmist analüüsitakse ja kava täiendatakse igal aastal. Arengukava arendustöös osalevad pedagoogiline nõukogu ja hoolekogu liikmed, kes annavad arengukavale hinnangu.

 (3) Arengukava muutmine toimub samas korras kui arengukava kinnitamine.

§ 4.  Rakendussätted

 (1) Tunnistada kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 15.06.2006 määrus nr 22 „Vaivara Lasteaia arengukava kinnitamise ja muutmise korra kinnitamine“.

 (2) Määrus jõustub 21.06.2010.a.

Heiki Luts
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json