HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vaivara Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:20.06.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.06.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2012, 28

Vaivara Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine

Vastu võetud 16.06.2011 nr 32

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja haldusmenetluse seaduse § 93 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Vaivara lasteaed on haridusasutus, mis toetades ja täiendades perekonda võimaldab lapsele hoidu ja alushariduse omandamist.

  (2) Vaivara lasteaed on Vaivara valla valitsemisalas tegutsev haridusasutus.

  (3) Lasteaial on oma eelarve, mille kinnitab Vaivara vallavolikogu.

  (4) Lasteaial on oma pitsat.

  (5) Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, teistest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (6) Asjaajamiskeel on eesti keel.

§ 2.   Lasteasutuse liik

  Vaivara lasteaed on lasteaed- mis on mõeldud kuni 7-aastastele lastele.

§ 3.   Lasteaia asukoht

  (1) Vaivara Lasteaed on registreeritud aadressil Narva mnt 8, Olgina alevik, Vaivara vald, Ida-Virumaa 40103.

  (2) Olgina rühmad asuvad Olgina alevikus, Vaivara vald, Ida-Virumaa.

  (3) Sinimäe rühmad asuvad Sinimäe alevikus, Vaivara vald, Ida-Virumaa.

§ 4.   Struktuur

  (1) Olginas töötab kaks rühma, mille õppe- ja kasvatustöö toimub osalise keelekümblusmetoodika alusel, pool päeva eesti keeles, pool päeva vene keeles. Ühes rühmas lapsed vanuses 1-3 aastat ja teises rühmas lapsed 3-7 aastat.

  (2) Sinimäel töötab kaks liitrühma, lapsed vanuses 2-7 aastat. Ühes toimub õppe- ja kasvatustöö eesti keeles, teises osalise keelekümblusmetoodika alusel, pool päeva eesti keeles ja pool päeva vene keeles.

§ 5.   Hoolekogu

  (1) Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

  (2) Lasteasutuse hoolekogusse kuulub pedagoogilise nõukogu esindaja, iga rühma vanemate esindaja ja valla esindaja.

  (3) Hoolekogu:
  1) kuulab ära direktori aruande lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest ning majandamisest;
  2) annab direktorile ja vallavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
  3) teeb direktorile ja vallavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
  4) osaleb oma esindaja kaudu direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
  5) otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
  6) otsustab teisi käesoleva põhimääruse ja vallavolikogu otsusega hoolekogu pädevusse antud küsimusi.

  (4) Hoolekogul on õigus saada direktorilt ning vallavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni.

  (5) Oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja.

  (6) Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või lasteaia direktori ettepanekul.

§ 6.   Hoolekogu liikmete valimise kord ja volituste kestvus

  (1) Lasteaia kõigi rühmade vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu ühe oma rühma esindaja. Pedagoogiline nõukogu valib esindaja hoolekogusse. Lisaks kuulub hoolekogu koosseisu valla esindaja.

  (2) Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

  (3) Hoolekogu liikmete puudumisest koosolekutelt informeeritakse neid valinud subjekte (Vaivara vallavalitsus, lastevanemate üldkoosolek, pedagoogiline nõukogu), kes võivad oma esindajad ennetähtaegselt ümber vahetada.

  (4) Lastevanemate üldkoosoleku poolt valitud lastevanemate osalemine hoolekogus kestab nende laste lasteasutuses viibimise aja vältel. Kui laps lahkub lasteaiast, valib üldkoosolek uue lapsevanema oma rühma esindama. Valla esindaja ja pedagoogilise nõukogu esindaja kuuluvad hoolekogusse oma töölepingu kehtivuse ajal või kuni neid ümber ei valita.

§ 7.   Direktor

  (1) Direktori ülesanne on tagada lasteasutuse tulemuslik töö ja juhtida lasteasutuse tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga. Direktor on lasteasutuse seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

  (2) Direktoril on käesolevas seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteasutuse varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Direktor kannab vastutust lasteasutuse arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (4) Direktor peab kord aastas esitama vallavalitsusele ja hoolekogule kirjaliku ülevaate lasteasutuse õppe-ja kasvatustegevusest, majanduslikust seisust ja raha kasutamisest, samuti teatama kirjalikult lasteasutuse majandusliku seisundi halvenemisest ja järelvalveorgani tehtud ettekirjutustest.

  (5) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja selle läbiviimise korra kehtestab vallavalitsus. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

  (6) Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem või tema volitatud ametiisik.

§ 8.   Põhimääruse kinnitamise ja muutmise kord

  (1) Lasteaia põhimääruse kinnitab Vaivara Vallavolikogu.

  (2) Lasteaia põhimääruse ja selle muudatused valmistab ette lasteaia direktor.

  (3) Lasteaia põhimääruse ja selle muudatused kooskõlastab lasteaia direktor lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga.

  (4) Lasteaia direktor esitab põhimääruse ja selle muudatused arutamiseks ja ettepanekute tegemiseks Vaivara Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus). Vallavalitsus arutab vastavat eelnõud 30 kalendripäeva jooksul eelnõu esitamisest, tehes vajadusel ettepanekuid eelnõu muutmiseks.

  (5) Muutmisettepanekud esitatakse kirjalikult lasteaia direktorile, kes kooskõlastab ettepanekud hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga ning viib eelnõusse sisse vastavad muudatused.

  (6) Vallavalitsus esitab pärast eelnõu heakskiitmist selle vallavolikogule kinnitamiseks.

  (7) Lasteaia põhimäärus ja selle muudatused avalikustatakse lasteaia veebilehel ja tagatakse võimalus tutvumiseks paberkandjal.

§ 9.   Õppe- ja kasvatuskorralduse alused

  (1) Lasteasutuse õppe-ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteasutuse õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale.

  (2) Koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega. Nimetatud määrusega kehtestatakse:
  1) lasteasutuse õppekava koostamise põhimõtted;
  2) õppe-ja kasvatustegevuse korralduse;
  3) 6-7 aastase lapse eeldatavad üldoskused;
  4) õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid ja põhimõtted;
  5) valdkondade õppe-ja kasvatustegevuse eesmärgid ja sisu ning 6-7 aastase lapse arengu eeldatavad tulemused;
  6) lapse arengu hindamise põhimõtted.

  (3) Lasteasutuse õppekava koostavad ja arendavad lasteasutuse pedagoogid, kaasates vanemaid. Lasteasutuse õppekava kinnitab direktor pedagoogilise nõukogu ettepanekul, kuulates ära hoolekogu arvamuse.

  (4) Lasteasutusel on lasteasutuse tegevus-ja päevakava, mille koostamisel arvestatakse koolieelse lasteasutuse riikliku õppekava ja paikkonnaga, kus lasteasutus asub, selle kultuurilist omapära ja rahvatraditsioone. Lasteasutuse tegevus-ja päevakava kinnitab direktor.

  (5) Lasteasutuse õppekava läbinule annab lasteasutus välja koolivalmiduskaardi, milles on kirjeldatud lapse arengu tulemused. Vanem esitab koolivalmiduskaardi kooli, kus laps asub täitma koolikohustust.

§ 10.   Laste ja vanemate õigused ja kohustused

  (1) Lastel on lasteasutuses õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

  (2) Vanematel on õigus:
  1) tuua last lasteaeda ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides;
  2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste kujunemisele;
  3) tutvuda lasteaia õppe-ja päevakavaga;
  4) saada teavet lasteaia töökorralduse kohta.

  (3) Vanemad on kohustatud:
  1) looma lapsele soodsad tingimused arenemiseks ja alushariduse omandamiseks lasteasutuses;
  2) kinni pidama Vaivara lasteaia päevakavast ja laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest.

§ 11.   Õpetajate ja teiste töötajate õigused ja kohustused

  (1) Lasteasutuse töötajad (edaspidi personal) on pedagoogid, õpetaja abi ja kokk. Lasteasutuse personali koosseisu kinnitab vallavalitsus lasteasutuse direktori ettepanekul.

  (2) Personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse perekonna kohta.

  (3) Personal on kohustatud andma teavet vallavalitsuse ametnikule, kelle pädevusse kuuluvad sotsiaaltöö või lastekaitseküsimused, kui on selgunud, et lapse kodune kasvukeskkond on ebarahuldav või kui laps on kehalise, emotsionaalse või seksuaalse väärkohtlemise ohver.

  (4) Töölepingud pedagoogide, õpetaja abide ja kokaga sõlmib, muudab ja ütleb üles direktor.

  (5) Lasteasutuse töötaja ei tohi olla isik, keda on karistatud või kellele on kohaldatud sundravi karistusseadustiku § 133 lõike 2 punktis 2, § 141 lõike 2 punktis 1, § 142 lõike 2 punktis 1, § 143 lõike 2 punktis 1, § 1431 lõike 2 punktis 1, §-des 144–146 või §-des 175–178 sätestatud kuriteo eest, mille karistusandmed ei ole karistusregistrist karistusregistri seaduse kohaselt kustutatud või mille karistusandmed on karistusregistrist kustutatud ja kantud karistusregistri arhiivi.

  (6) Käesoleva määruse raames käsitletakse pedagoogidena kõiki õpetajaid ja direktorit.

  (7) Pedagoogid loovad tingimused laste kasvamiseks ja arenemiseks vastastikusel lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega, samuti hoolitsevad laste elu ja tervise eest lasteasutuses.

  (8) Pedagoogid on kohustatud nõustama lasteasutuses käivate laste vanemaid ja teeninduspiirkonnas elavate lasteasutuses mittekäivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes.

  (9) Õpetajate vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteasutuse direktor konkursi, mille läbiviimise korra kinnitab hoolekogu direktori ettepanekul.

  (10) Kui õpetaja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat õpetajat, korraldab direktor aasta jooksul avaliku konkursi.

  (11) Kui pedagoogi vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursil ei leita kvalifikatsiooninõuetele vastavat pedagoogi, võib direktor sõlmida tähtajalise töölepingu tähtajaga kuni üks aasta isikuga, kellel on vähemalt keskharidus.

  (12) Pedagoogide kutseoskuste ja kutsemeisterlikkuse ning nende kvalifikatsioonitaseme üle otsustamiseks korraldatakse atesteerimine. Atesteerimise tingimused ja korra kinnitab haridus- ja teadusminister määrusega.

  (13) Pedagoogid kuuluvad lasteasutuse pedagoogilisse nõukogusse, mille ülesanne on lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

  (14) Pedagoogide andmed kantakse Eesti Vabariigi haridusseaduse § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemi.

§ 12.   Lasteasutuse vara, finantseerimine, aruandlus ja riiklik järelevalve

  (1) Lasteaia vara kuulub Vaivara valla munitsipaalomandisse.

  (2) Lasteaia vara moodustavad talle omaniku poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud põhivara ja väheväärtuslik inventar.

  (3) Vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub vastavalt kohaliku omavalitsuse kehtestatud korrale.

  (4) Lasteaia eelarve tuludeks on laekumised eelarvest, lastevanematelt ning juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtannetustest. Eelarve kinnitab kohalik omavalitsus.

  (5) Lasteaia raha ja vara kasutamist kontrollib kohaliku omavalitsuse täitevorgan.

  (6) Lasteaia dokumentatsiooni peetakse Haridus-ja Teadusministeeriumi kehtestatud korras.
(Haridusministri määrus 18.04.2001 nr 15 „Koolieelse lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevuse alaste kohustuslike dokumentide loetelu ja nende täitmise kord“)

  (7) Lasteaed esitab oma tegevuse kohta statistilised ja eelarve täitmise aruanded Rahandusministeeriumi kehtestatud korras ja tähtaegadel.

  (8) Laste arendamise ja kasvatusprotsessi korralduse ning taseme üle teostatakse riiklikku järelevalvet Haridus-ja Teadusministeeriumi kehtestatud korras.

§ 13.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Lasteasutuse korraldab ja kujundab vallavolikogu otsusel ümber vallavalitsus. Lasteasutuse ümberkorraldamise või ümberkujundamise otsus tehakse arvestusega, et sellest on võimalik teavitada kirjalikult Haridus-ja Teadusministeeriumi, maavanemat, lasteasutust ja vanemaid vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise või ümberkujundamise tähtaega.

  (2) Lasteasutuse ümberkorraldamine käesoleva seaduse tähenduses seisneb lasteasutuste ühinemises või jagunemises. Lasteasutused ühinevad või jagunevad järgmiselt:
  1) lasteasutused ühendatakse üheks lasteasutuseks, kusjuures ühendatavad lasteasutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus lasteasutus;
  2) lasteasutus liidetakse teise lasteasutusega ja liidetav lasteasutus lõpetab tegevuse;
  3) lasteasutus jaotatakse vähemalt kaheks lasteasutuseks ja jagunev lasteasutus lõpetab tegevuse;
  4) lasteasutus eraldatakse teisest lasteasutusest, selle tulemusena moodustatakse uus lasteasutus ja säilib esialgne lasteasutus.

  (3) Vallavalitsus on kohustatud algatama lasteasutuse tegevuse lõpetamise, kui:
  1) lasteasutusel puudub kuue kuu jooksul koolitusluba;
  2) kohaliku omavalitsuse volikogu on võtnud vastu otsuse, et lasteasutuse edasine tegevus on muutunud ebaotstarbekaks.

  (4) Lasteasutuse tegevuse lõpetamine toimub koolieelse lasteasutuse seaduse § 33 lõikes 1 sätestatud korras.

  (5) Lasteasutuse tegevuse lõpetamisel tagab vallavalitsus lastele võimaluse jätkata lasteasutuse teenuse kasutamist teises lasteasutuses.

§ 14.   Lõppsätted

  (1) Tunnistatakse kehtetuks:
  1) Vaivara vallavolikogu 14.12.2007. a määrus nr 51 „Vaivara Lasteaia põhimääruse uue redaktsiooni kinnitamine".

  (2) Määrus jõustub 20. juunil 2011. aastal.

Heiki Luts
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json