KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Teksti suurus:

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2012, 35

Koerte ja kasside pidamise eeskiri

Vastu võetud 27.06.2012 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 362 alusel.

§ 1.   Eeskirja reguleerimisala

  (1) Käesolev eeskiri sätestab valla haldusterritooriumil koerte ja kasside pidamise ja nende identifitseerimise ja registreerimise korra.

  (2) Eeskiri on kohustuslik kõigile loomapidajatele.

  (3) Eeskirja nõuete rikkuja võetakse vastutusele kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 663 alusel.

§ 2.   Mõisted

  (1) Eeskirjas on kasutatud järgmisi mõisted:
  1) loomapidaja – füüsiline või juriidiline isik, kelle omandis või valduses on koer ja/või kass;
  2) loomapidamine – loomapidaja poolt oma võimu teostamine (kasvatamine, hoidmine, jalutamine, toitmine jmt. tegevus) koera ja/või kassi üle;
  3) omanikuta koer ja/või kass – loomapidaja valdusest ja/või järelevalve alt lahkunud koer ja/või kass, kelle kuuluvust ei ole olnud võimalik tuvastada;
  4) ) märgistamine – on koera ja/või kassi varustamine eristamist võimaldava püsiva ning kordumatu kunstliku tunnusega - mikrokiibiga;
  5) avalik koht – on määratlemata isikute ringile selgesõnaliselt või vaikimisi kasutamiseks antud maa-ala, ehitis või selle osa (sh eraterritoorium, kui see on antud määramata isikute ringile kasutada), samuti ühissõiduk;
  6) identifitseerimine – koera ja/või kassi kuuluvuse ehk loomapidaja tuvastamine;
  7) lemmikloomaregister – kohalike omavalitsuste Lemmikloomaregister (edaspidi LLR) lemmikloomade identifitseerimise andmebaas mikrokiibitud loomade üle arvestuse pidamiseks;
  8) supluskoht – veekogu või selle osa, mida kasutatakse suplemiseks, ja sellega piirnev maismaa osa, mis on tähistatud üldsusele arusaadavalt.

§ 3.   Koera ja või kassi pidamise kord

  (1) Loomapidaja võib koera ja/või kassi pidada endale kuuluvas või tema valduses olevas ehitises või territooriumil (ala).

  (2) Valla haldusterritooriumil tohib pidada üksnes nõuetekohaselt märgistatud ja LLR'is registreeritud koeri.

  (3) Kassi märgistamine on vabatahtlik ja toimub loomapidaja soovi alusel. Kassi ja loomapidaja andmed registreeritakse LLR'is ainult tema märgistamisel. Kassi märgistamisel kehtivad selle pidajale kõik käesolevas korras koera registreerimiseks kehtivad nõuded ja kohustused, mis on seotud registreerimisega.

  (4) Koera ja/või kassi pidamisel tuleb lähtuda loomakaitseseadusest, loomatauditõrje seadusest, veterinaarkorralduse seadusest, põllumajandusministri 24.07.2008 määrusest nr 76 „Lemmikloomade pidamise nõuded“ ning muudest loomapidamist reguleerivatest õigusaktidest ja käesolevast eeskirjast.

  (5) Koera ja/või kassi pidamine ei tohi häirida naabreid, avalikku korda ega teiste isikute rahu.

  (6) Loomapidaja võib pidada LLR'is registreeritud koera.

  (7) Loomapidaja peab pidama koera ja/või kassi selliselt, mis välistaks koera ja/või kassi lahkumise loomapidaja territooriumilt (ala).

  (8) Tiheasustusalal peab loomaomanik koera pidamisel tema omandis või valduses oleva territooriumi (ala) sissepääsu tähistama sildiga „koer“ või muu sildiga, mille abil on võimalik üheselt aru saada, et peetakse koera.

  (9) Loomapidaja peab tagama oma territooriumile ametiülesandeid täitva ametiisiku ohutu juurdepääsu.

  (10) Loomapidaja peab pidama koera ja/või kassi selliselt, mis välistaks inimes(te)e ründamise ja/või kahju tekitamise.

  (11) Loomapidaja peab korterelamus koera ja/või kassi pidamisel omama maja omaniku või kui majas on korteriühistu, siis selle juhatuse kirjalikku nõusolekut.

  (12) Loomapidaja on kohustatud tagama avalikus kohas viibimise ajal, et temaga kaasas olev koer ja/või kass ei ründaks ega ohustaks teis(t)e inimes(t)e tervist, elu või vara.

  (13) Loomapidaja peab hoidma avalikus kohas viibimise ajal oma koera, arvestades koera tõugu, kasvu ja iseloomu, sobiliku jalutusketi või -rihma otsas, mille maksimaalne pikkus, läheduses olevate inimeste või loomade olemas olul ei oleks pikem kui 1 meeter. Nimetatud nõue ei kehti spetsiaalselt koerte treeninguks, jooksutamiseks jmt eraldatud ja tähistatud alal.

  (14) Loomapidaja peab hoidma avalikus kohas viibimise ajal oma koera, arvestades koera tõugu, suukorvistatuna, välja arvatud koerad, kes on süles või kandekotis/ -puuris ja kellele tõugu arvestades ei ole suukorvi võimalik kinnitada.

  (15) Loomapidaja peab koheselt koristama oma koera ja/või kassi poolt tehtud sekreedi (väljaheite).

  (16) Loomapidaja võib avalikus kohas ujutada koera ja/või kassi ainult selleks ettenähtud kohas.

  (17) Loomapidaja võib matta koera ja/või kassi korjust valla üldkasutatavale territooriumile ainult vallavalitsuse poolt selleks ettenähtud kohta.

  (18) Käesoleva paragrahvi punktide 11, 14 piirang ei kehti pimeda juhtkoera ja teenistusülesannet täitva teenistuskoera suhtes.

§ 4.   Koera ja või kassi märgistamise ja registreerimise kord

  (1) Valla haldusterritooriumil peetakse koera ja kassi üle arvestust LLR'is.

  (2) Loomapidaja peab omanikuta koera omandamisel või muudel juhtudel omandatud koera märgistama ja registreerima LLR'is 14 tööpäeva jooksul koera omandamisest.

  (3) Loomapidaja vahetumisel, peab uus loomapidaja sellest kirjalikult teavitama 14 tööpäeva jooksul koera ja/või kassi omandamisest ja/või loomapidaja vahetumisest kohalikku omavalitsust.

  (4) Koera ja/või kassi registreerimine LLR'is on loomapidajale tasuta.

  (5) Koera ja/või kassi võib märgistada ainult selleks vastavat õigust omav loomaarst.

  (6) Koera ja/või kassi märgistamise järel peab loomaarst registreerima koera ja/või kassi ning loomapidaja andmed LLR'is.

  (7) Koera ja/või kassi märgistamisega seotud kulud tasub loomapidaja.

  (8) Koera ja/või kassi surmast peab loomapidaja 14 päeva jooksul kirjalikult teavitama kohalikku omavalitsust.

  (9) Koera ja/või kassi märgistamisel ja/või registreerimisel esitab loomapidaja loomaarstile koera ja/või kassi vaktsineerimistõendi.

  (10) Vaktsineerimistõendi puudumisel vaktsineerib loomaarst koera ja/või kassi kohapeal. Vaktsineerimisega seotud kulud tasub koera ja/või kassi pidaja.

  (11) Koera ja/või kassi märgistamisel väljastab loomaarst lemmiklooma passi.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Enne käesoleva eeskirja jõustumist tätoveerimise teel märgistatud loomale ei pea paigaldama kiipi. Juhul, kui tätoveeritud koer ei ole registreeritud LLR'is, tuleb ta seal registreerida hiljemalt 01.06.2013. a, pöördudes selleks vastavat õigust omava loomaarsti poole.

  (2) Käesoleva eeskirja § 5 registreerimisele kohaldatud nõuded jõustuvad alates vallavolikogu poolt Vaivara lemmikloomade keskregistri põhimääruse kinnitamist.

  (3) Tunnistatakse kehtetuks Vaivara Vallavolikogu 20.03.2003 määrus nr 10 „Koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine“.

  (4) Määrus jõustub 1. septembril 2012.

Veikko Luhalaid
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json