Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise korra kehtestamine

Väljaandja:Vaivara Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.03.2022
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2012, 36

Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise korra kehtestamine

Vastu võetud 29.08.2012 nr 51

Määrus kehtestatakse „Maapõueseaduse“ § 53 lõike 3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala


Määrus reguleerib Vaivara vallale kuuluva kinnisasja kasutamisõiguse andmist maavaravaru kaevandamiseks.

§ 2.   Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks kasutada andmise viisid


Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks kasutada andmine toimub rendile andmise, kasutusvalduse seadmise või hoonestusõiguse seadmise teel.

§ 3.   Kinnisasja saamiseks õigustatud isik


Kinnisasi antakse maavaravaru kaevandamiseks isikule, kellele kaevandamisloa andja on otsustanud loa anda.

§ 4.   Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andja


Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks annab volikogu.

§ 5.   Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise tähtaeg


Kinnisasi antakse maavaravaru kaevandamiseks kaevandamisloa kehtivusajaks.

§ 6.   Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise taotlemine

  (1) Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks saamiseks esitab õigustatud isik kirjaliku avalduse, milles märgitakse:
  1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi, isikukood ning elukoht;
  2) juriidilise isiku nimetus, asukoht, äriregistri registrikood, juriidilist isikut esindama volitatud isiku nimi, aadress ja sidevahendite numbrid;
  3) taotletava maa asukoht, maavaravaru kaevandamiseks määratud maapõueosa ligikaudne suurus ja taotletav maakasutuse otstarve;
  4) andmed maa senise maakasutuse kohta maa suurus ja kasutamise õiguslik alus viitega maakasutusõiguse aluseks olevale dokumendile;
  5) kas kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmist taotletakse rendile andmise, kasutusvalduse seadmise või hoonestusõiguse seadmise teel.

  (2) Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks saamiseks esitatavale avaldusele lisatakse:
  1) avaldaja valduses olevad, senist maakasutusõigust tõendavad dokumendid ning taotletava maa asendiplaan;
  2) otsus maavaravaru kaevandamise loa andmise kohta koos kaevandamisloa taotlusega või nimetatud dokumentide koopiad, mille on kinnitanud loa andja.

§ 7.   Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise avalduse menetlemine


Vallavalitsus registreerib esitatud avalduse ning nõuab vajaduse korral välja kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise korraldamiseks vajalikud dokumendid. Isik, kelle poole pöördutakse, on kohustatud väljastama nõutavad dokumendid 15 päeva jooksul asjakohase taotluse saamise päevast arvates või sama tähtaja jooksul teatama asjaoludest, mis takistavad nõutud dokumendi väljastamist.

§ 8.   Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise otsus

  Volikogu teeb kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise kohta otsuse, milles määrab kindlaks kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise tingimused.

§ 9.   Volikogu teeb kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise kohta otsuse, milles määrab kindlaks kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise tingimused.

  Maavaravaru kaevandamisõiguse andmise korral „Maapõueseaduse“ § 44 kohaselt antakse kinnisasi maavaravaru kaevandamiseks isikule, kellele kaevandamisõigus on antud.

§ 10.   Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise leping

  (1) Kui kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks saaja ei esita vastuväiteid kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise otsusele, sõlmitakse kinnisasja maavaravaru kaevandada andmiseks rendi -, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise leping.

  (2) Lepingu kohustuslikeks tingimusteks on:
  1) maavaravaru kaevandamiseks kasutatud maa-ala korrastamise nõue vastavalt „Maapõueseadusele“ ja sellest tulenevatele õigusaktidele;
  2) vastutus lepingu täitmata jätmise korral;
  3) kinnisasja andjal on õigus muuta kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise tasu suurust.

  (3) Lepingu lahutamatu lisa on kinnistu plaan või kui rendile anti osa kinnistust, siis selle asendiplaan.

  (4) Lepingu vormistamise ja asjaõiguste kinnistamisega seotud kulud kannab isik, kellele kinnisasi maavaravaru kaevandamiseks antakse.

§ 11.   Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise tasu kehtestamine

  Kinnisasja maavaravaru kaevandamise aastase tasumäära kehtestab volikogu.

§ 12.   Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise tasu maksmine

  (1) Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise tasu maksab isik, kellele kinnisasi maavaravaru kaevandamiseks anti, järgneva perioodi eest ette võrdsete osadena kaks korda aastas 1. aprilliks ja 1. juuliks.

  (2) Tasu maksmise kohustus algab rendi-, kasutusvalduse või hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisest. Lepingu sõlmimisest kuni esimese maksetähtajani tasu maksmise kord määratakse lepingus.

§ 13.   Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise tasu laekumine

  Kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise tasu laekub vallaeelarvesse.

§ 14.   Maamaksu maksmine ja muude kinnisasjaga seotud koormatiste kandmine

  Isik, kellele kinnisasi maavaravaru kaevandamiseks anti, maksab maamaksu ning kannab kõik muud kinnisasjaga seotud koormatised.

§ 15.   Määruse jõustumine


Määrus jõustub 01.09.2012. a.

Veikko Luhalaid
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json