Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Teksti suurus:

Liiva Raamatukogu kasutamise eeskiri

Väljaandja:Muhu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2012, 38

Liiva Raamatukogu kasutamise eeskiri

Vastu võetud 17.06.2010 nr 16

Määrus kehtestatakse rahvaraamatukogu seaduse § 16 ja kultuuriministri määruse Rahvaraamatukogu töökorralduse juhend“ § 12 lg 1 ning Muhu Vallavolikogu 17.06.2010. a. määrus nr 15 „Liiva Raamatukogu põhimääruse“ § 2 lg 4 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  Käesolev eeskiri reguleerib Liiva Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) teeninduse, sh
lugejateeninduse korralduse, lugejate õigused, kohustused ja vastutuse ning sisekorra nõuded.

§ 2.   Teeninduse korraldamine

  (1) Raamatukogu põhiteenusteks on teavikute (teavik – infokandja, näit trükis, CD jne)
kojulaenutus ja kohalkasutus ning avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu
juurdepääsu võimaldamine.
  1) Raamatukogu põhiteenused on tasuta.
  2) Teavikute kojulaenutus on teaviku kasutamine väljaspool raamatukogu ruume.

  (2) Kohapeal teavikute või avaliku internetipunkti kasutamiseks ei ole vajalik lugejaks
registreerimine.

  (3) Raamatukogu lugejapiletid on tasulised ja nende hinna kinnitab Muhu Vallavalitsus.

  (4) Raamatukogu lugejapileti kaotamise, rikkumise või raamatuvöötkoodi rikkumise eest
tasumise korra kehtestab Muhu Vallavalitsus.

  (5) Raamatukogu eriteenuste (paljundus, väljatrükk jne) eest tasumise korra kehtestab Muhu
Vallavalitsus.

  (6) Kojulaenutatud teaviku tagastamistähtaja ületamise eest viivise maksmise, väljaspool Muhu valda sissekirjutatud inimestelt teaviku laenutamisel tagatisraha maksmise nõude kehtestamise õigus on Muhu Vallavalitsusel, juhul, kui ta seda vajalikuks peab.

  (7) Raamatukogus puuduolevad teavikud tellitakse lugeja soovil raamatukogudevahelise
laenutuse teel teistest suurematest Eesti raamatukogudest.

  (8) Raamatukogudevaheline laenutus toimub Eesti Rahvusraamatukogu raamatukogudevahelise laenutuse juhendi alusel.

  (9) Raamatukogudevahelise laenutuse teel tellitud teavikute laenutamisega seotud postikulud
tasub teaviku tellija.

  (10) Esitatud päringutele vastab raamatukogutöötaja, etteteatatud mahukate ja aeganõudvate
päringute puhul kahe tööpäeva jooksul.

  (11) Pretensioonid ja ettepanekud raamatukoguteenuste korraldamisel lahendab juhataja õigustes raamatukogutöötaja.

§ 3.   Lugejate registreerimine

  (1) Enne lugejaks registreerimist tutvustatakse tulevasele lugejale raamatukogu kasutamise
eeskirja. Lugejapiletile allkirja andmisega tõendab lugeja, et on tutvunud raamatukogu
kasutamise eeskirjaga ning on teadlik eeskirjast tulenevatest õigustest ja kohustustest. Lugejapiletit võib asendada ID kaart, sel juhul kinnitab lugeja lugeja registreerimiskaardil oma allkirjaga raamatukogu kasutamise eeskirjade tundmist ja täitmise kohustust.

  (2) Lugejaks käesoleva kasutuseeskirja mõistes on raamatukogu registreeritud kasutaja.

  (3) Lugejaks registreeritakse isikut tõendava dokumendi alusel raamatukogu lugejate andmebaasis üks kord.

  (4) Lugejapileti või ID kaardi - lugejapileti omamine ja ettenäitamine annab lugejale teavikute kojulaenutusõiguse.

  (5) Lugeja registreeritakse Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteemi (RIKS) kaudu raamatukogu andmebaasis, kuhu kantakse lugeja isikuandmed.

  (6) Lugeja on kohustatud teatama oma isiku- või kontaktandmete muutumisest.

  (7) Lugejapileti kaotamisest või leidmisest tuleb koheselt teavitada raamatukogu.

  (8) Alaealisi ja piiratud teovõimega isikuid registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja nõusolekul.

  (9) Iga kalendriaasta algul toimub lugejate ümberregistreerimine ja täpsustatakse lugeja
kontaktandmeid. Lugejat, kes ei ole tähtaegselt laenatud teavikuid tagastanud, ümber ei
registreerita.

§ 4.   Kojulaenutus

  (1) (1 ) Raamatukogu piirab mõnede teatmeteoste, sh entsüklopeediate, ka eriti väärtuslike teavikute ainueksemplaride ja perioodikaväljaannete viimaste numbrite kojulaenutust.

  (2) Teavikuid laenutatakse koju 21 kalendripäevaks.

  (3) Kojulaenutatud teavikute tagastamistähtaega võib lugeja soovil järjestikku pikendada kuni
kolm korda (erialases töös vajalikke teavikuid korduvalt) ainult juhul, kui teaviku saamiseks pole teised lugejad soovi avaldanud. Pikendus soovist tuleb raamatukogule teatada hiljemalt tagastamiskuupäeval.

  (4) Põhikooli õppeprogrammi klassivälise lugemise soovitusnimestikus olevate teavikute, ka eriti nõutud uudiskirjanduse tagastamise tähtaega ei pikendata.

  (5) Lugeja peab raamatukogu teavikuid hoolikalt hoidma, teaviku saamisel tuleb veenduda selle korrasolekus ja rikkumisest peab teatama raamatukoguhoidjale.

  (6) Kaotatud või rikutud teavik tuleb lugejal asendada teise eksemplariga või teavikuga, mille
raamatukoguhoidja on sisult tunnistanud samaväärseks.

  (7) Alaealiste või piiratud teovõimega isikute poolt tekitatud kahju hüvitab tema seaduslik
esindaja.

  (8) Kaotatud või rikutud teaviku väärtuse võib raamatukogule hüvitada ka rahas. Raamatukogu võib nõuda teaviku hinna väljamaksmist kuni kümnekordses suuruses. Hüvitise konkreetse suuruse määrab raamatukoguhoidja. Hüvitis registreeritakse maksja allkirjaga.

  (9) Raamatukogu võib lugejalt, kes eirab kojulaenutustingimusi, meeldetuletustest hoolimata
teavikuid ei tagasta, aastaks ära võtta kojulaenutusõiguse või teha seda lugejapoolse võlgnevuse likvideerimiseni. Raamatu õigeaegse tagastamata jätmise korral on raamatukogul õigus nõudaviivist.

  (10) Lugeja soovil pannakse ta talle vajaliku teaviku puhul laenutamise järjekorda,
reserveeritakse ainekirjanduse teavikuid (ainekirjandus, teatmekirjandus, populaarteaduslik teavik).

  (11) Raamatukogu poolt edastatud reserveeritud teaviku saabumisteate järel peab selle teaviku
taotleja teavikule 5 tööpäeva jooksul järele tulema.

§ 5.   Avaliku internetipunkti (AIP) kasutamine

  Avaliku internetipunkti kasutamine toimub kehtiva Liiva Raamatukogu avaliku internetipunkti kasutamise eeskirja alusel, mis on kinnitatud Muhu Vallavalitsuse määrusega.

§ 6.   Sisekord

  (1) Kõik raamatukogu külastajad peavad käituma hea tava kohaselt, järgides Eesti Vabariigi
õigusakte, kinni pidama kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjast, säilitama korda, olema vaiksemalt ja mitte häirima sõna ega teoga teisi raamatukoguteenuste kasutajaid, täitma
raamatukoguhoidja suulisi või kirjalikke korraldusi.

  (2) Raamatukogu külastajad peavad heaperemehelikult hoidma ja säilitama raamatukogu
teavikuid ja vara, teatama selle rikkumisest.

  (3) Raamatukogu lugemistuppa ja fondiruumi ei või siseneda kande- ja koolikottidega ning
toiduainetega.

  (4) Raamatukoguhoidjal on õigus raamatukoguhoidja korralduste ignoreerijalt ära võtta
raamatukogu teenuste kasutusõigus kuni üheks aastaks.

  (5) Raamatukogu ei vastuta raamatukogusse jäetud isiklike esemete eest.

  (6) Seoses raamaturiiulite suurpuhastuse, tööalase asjaajamise või õppepäevadega väljaspool raamatukogu on raamatukoguhoidjal õigus raamatukogu tööajal sulgeda, mõnetunniste või -päevaste isiklike asjaajamiste puhuks on sulgemiseks vajalik vallavanema luba.

§ 7.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1.juulil 2010. a.

  (2) Tunnistada kehtetuks Muhu Vallavolikogu 19.12.2008.a. määrus nr 34 „Liiva Raamatukogu kasutamise eeskiri“.

Jaan Kesküla
Vallavolikogu aseesimees vallavolikogu esimehe ülesannetes

/otsingu_soovitused.json