HaridusHuviharidus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Tõrva Muusikakooli põhimäärus

Tõrva Muusikakooli põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Tõrva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.05.2008
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.10.2014
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2013, 18

Tõrva Muusikakooli põhimäärus

Vastu võetud 29.04.2008 nr 12

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 7 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Tõrva Muusikakooli (edaspidi kool) põhimäärus (edaspidi põhimäärus) sätestab kooli täieliku nime ja asukoha, kooli õigusliku seisundi, liigi vastavalt huviharidusstandardile, kooli tegevuse eesmärgi ja ülesanded, kooli juhtimis- ja õppekorralduse, töötajate ja õppurite õigused ja kohustused, kooli finantseerimise alused, alused kooli ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse muutmise korra.

§ 2.   Kooli nimi

  Kooli täielik nimi on Tõrva Muusikakool.

§ 3.   Kooli asukoht

  Kool asub Valgamaal Tõrva linnas aadressil Puiestee 1 68 606.

§ 4.   Kooli õiguslik seisund

  (1) Kool on Tõrva Linnavalitsuse hallatav asutus, mille asutamise, ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tõrva Linnavolikogu.

  (2) Kool on huvikoolina tegutsev muusikakool.

  (3) Kool tegutseb haridus- ja teadusministri antud koolitusloa alusel, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis. Koolitusluba taotletakse huvikooli seaduses sätestatud korras.

  (4) Kool juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest, huvikooli seadusest, huviharidusstandardist, huviala riiklikest raamõppekavadest, Tõrva Linnavolikogu ja Tõrva Linnavalitsuse õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§ 5.   Pitsat ja eelarve

  (1) Koolil on oma nimega pitsat. Pitsat on sõõrikujuline ja 35 millimeetrilise läbimõõduga. Pitsati sõõri ülemisel äärel on kiri „Tõrva linn“ ja sõõri alumisel äärel kiri „Tõrva Muusikakool“.

  (2) Kooli eelarve on linna eelarve üks osa.

§ 6.   Õppekeel

  Kooli õppekeel on eesti keel.

§ 7.   Asjaajamise alused

  (1) Asjaajamine koolis toimub lähtuvalt arhiiviseaduses, avaliku teabe seaduses, isikuandmete kaitse seaduses, digitaalallkirja seaduses, märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduses, Vabariigi Valitsuse kehtestatud asjaajamiskorra ühtsetes alustes ja Tõrva linna asutuste asjaajamiskorras sätestatust.

  (2) Kooli asjaajamise keel on eesti keel.

  (3) Kooli asjaajamise korralduse võib täiendavalt reguleerida asjaajamiskorraga, mille kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 8.   Kooli sümboolika

  (1) Koolil on oma sümboolika.

  (2) Sümboolika kujunduse ja kasutamise korra kehtestab kooli direktor käskkirjaga.

§ 9.   Haldusmenetlus

  Kooli tegevusega seotud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse sätteid, arvestades huvikooli seaduses ja selle alusel antud õigusaktides märgitud erisusi.

2. peatükk KOOLI TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

§ 10.   Tegevuse eesmärk

  (1) Kooli tegevuse eesmärk on anda riiklikust huvihariduse raamõppekavast lähtuvalt muusikalist põhiharidust ja valmistada õppureid ette professionaalse muusikahariduse õppeks.

  (2) Põhikooli alternatiiviks on üldkultuuriline (huviõppe) osakond, kuhu kuuluvad õpilased oma võimetest lähtuvalt ning õpivad huviõppe õppekava alusel.

§ 11.   Kooli teeninduspiirkond

  (1) Kooli teeninduspiirkond on Tõrva linn. Kool võimaldab muusikahariduse omandamist eelkõige Eesti rahvastikuregistri andmetel Tõrva linnas elavatele lastele.

  (2) Väljastpoolt teeninduspiirkonda võetakse õpilasi kooli tingimusel, kui lapse elukohajärgne omavalitsus osaleb huvihariduse kulude katmisel või lapse seaduslik esindaja on nõus katma kogu õpilaskoha maksumuse. Juhul, kui kulude katmisel osaleb teine omavalitsusüksus, peab huviharidusega seotud kulude katmiseks olema Tõrva linnal vastava omavalitsusüksusega sõlmitud leping.

§ 12.   Kooli ülesanded

  Kooli ülesanded on:
  1) laste ja noorte loomevõime avastamine ja kavakindel arendamine ning Tõrva linna kultuurielu edendamine;
  2) professionaalse muusikahariduse õppeks tarviliku ettevalmistuse andmine;
  3) kooli ja Tõrva linna muusikaelu edendamiseks teiste muusikaalaste ühingute, liitude ja asutustega koostöö korraldamine;
  4) alternatiivõppe korraldamine läbi üldkultuurilise (huviõppe) osakonna;
  5) kooli töötajatele tööalaste koolituste korraldamine ja neile tingimuste loomine oma erialaste ja pedagoogiliste teadmiste täiendamiseks.

3. peatükk KOOLI STRUKTUUR 

§ 13.   Struktuur

  (1) Muusikahariduse andmine toimub õppeastmete kaupa.

  (2) Koolis on järgmised õppeastmed:
  1) eelkooli aste 1-2 aastat;
  2) noorem põhiaste 1.-4. klass;
  3) vanem põhiaste 5.-7. klass;
  4) lisa-aasta(d).

§ 14.   Õppeastmete ülesanded

  (1) Eelkoolis selgitatakse välja õpilaste eeldused, arendatakse nende muusikalisi oskuseid ja suunatakse õige eriala valikule.

  (2) Põhiastmetel toimub loomevõimete kavakindel arendamine ning professionaalse muusikahariduse omandamiseks ettevalmistamine.

  (3) Lisa-aasta(d) on mõeldud õpilastele, kes on edukalt läbinud põhikooli, omavad eeldusi ja on üldjuhul orienteeritud professionaalse muusikahariduse omandamisele ning vajavad vanuse tõttu järjepidevat õpet kuni üleminekuni kutseharidusele.

4. peatükk ÕPPEKORRALDUS 

1. jagu Üldsätted 

§ 15.   Õppekorralduse alused

  (1) Õpe huvikoolis toimub õppuri alus-, põhi-, üldkesk- või kutsealast koolitust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal.

  (2) Kooli õppekorralduse aluseks on huviharidusstandardi ja huviala riikliku raamõppekava alusel koostatud kooli õppekava.

  (3) Õpe koolis toimub õpperühmades ja individuaalselt.

  (4) Õppe korraldamise aluseks on õppeaasta.

2. jagu Õppekava 

§ 16.   Õppekava sisu

  (1) Huviala riiklikust raamõppekavast lähtuvalt koostab kool muusikalise hariduse andmiseks õppekava.

  (2) Õppekavaga sätestatakse:
  1) õppe eesmärk ja kestus;
  2) õppeainete loendid;
  3) ainekavad.

  (3) Õppekava on aluseks igaks õppeperioodiks kehtestatava tunnijaotuskava ja tööplaanide koostamiseks.

§ 17.   Õppekava kinnitamine

  (1) Õppekava kinnitab kooli direktor käskkirjaga.

  (2) Enne kinnitamist vaatavad õppekava eelnõu läbi kooli hoolekogu ja õppenõukogu.

§ 18.   Õppekava registreerimine ja muutmine

  (1) Kooli õppekava registreeritakse Eesti Hariduse Infosüsteemis.

  (2) Pärast õppekava kinnitamist esitab kooli direktor õppekava registreerimiseks andmed Eesti Hariduse Infosüsteemile.

  (3) Ettepanekuid kooli õppekava muutmiseks, uue lisamiseks või olemasoleva kehtetuks tunnistamiseks võivad teha kooli pidaja või tema poolt selleks volitatud isik, kooli hoolekogu või õppenõukogu.

  (4) Tehtud ettepanekud kinnitab kooli direktor.

  (5) Kooli õppekava võib muuta või kehtetuks tunnistada pärast jooksva õppeperioodi lõppu.

3. jagu Kooli vastuvõtmine ja koolist väljaarvamine ning õpperühmade moodustamine 

§ 19.   Kooli vastuvõtmine

  (1) Muusikahariduse õppekava alusel hariduse omandamiseks on kooli vastuvõtmise aluseks lapse seadusliku esindaja (lapsevanem või eestkostja) avaldus, arvestades käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 4 märgitud erisusi.

  (2) Ettevalmistusklassi võetakse õpilased vastu katsete alusel.

  (3) Noorema põhiastme 1. klassi võetakse õpilane vastu sisseastumiskatsete alusel. Sisseastumiskatsete nõuded sätestatakse kooli õppekavas ning katsete hindamine kooli õpilaste hindamise korras. Otsuse õpilase kooli vastuvõtmiseks teeb õppenõukogu.

  (4) Noorema põhiastme 2.-4. klassi ja vanema põhiastme 5.-7. klassi võetakse õpilane, kes mõnes teises muusikakoolis riikliku õppekava alusel on läbinud eelnevad klassid. Selleks peab õpilase seaduslik esindaja lisaks avaldusele esitama ka muusikakooli tunnistuse.

  (5) Lisa-aasta õppesse võetakse õpilane, kes on muusikakooli põhikooli eelnevalt lõpetanud, kuid õpilane soovib õpet jätkata.

  (6) Õpilase kooli vastuvõtmise vormistab direktor käskkirjaga.

§ 20.   Õpperühmade moodustamine

  (1) Õpperühmad moodustatakse klasside kaupa võimalusel lähtuvalt õpilaste vanusest ja tasemest.
Üldjuhul antakse pilliõpet individuaaltundidena. Rühmad moodustakse muusikaloo õppeaines, solfedžos ja muudes muusikateoreetilistes ainetes.

  (2) Rühmad moodustatakse arvestusega, et ühes rühmas ei ole rohkem kui 8 õppurit.

§ 21.   Kooli lõpetamine

  (1) Kool loetakse lõpetatuks pärast huviala õppekava täitmist.

  (2) Kooli lõpetamist tõendab kooli lõpudokument, milles kajastatakse koolis õppimise aeg ja läbitud õppeainete loend.

§ 22.   Koolist väljaarvamine

  (1) Õpilane arvatakse õppurite nimekirjast välja:
  1) kooli lõpetamisel;
  2) lapsevanema taotluse alusel.

  (2) Õpilase võib koolist välja arvata
  1) mitterahuldavate õpitulemuste tõttu õppenõukogu ettepanekul;
  2) kooli kodukorra ja üldtunnustatud käitumisnormide eiramise või rikkumise tõttu.

  (3) Õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise vormistab direktor käskkirjaga.

4. jagu Õppeaasta ja selle arvestuslikud alused 

§ 23.   Õppeaasta

  (1) Õppeaasta algab 1. septembril ja kestab järgmise kalendriaasta 31. augustini.

  (2) Õppeaasta koosneb õppeperioodidest ja õppevaheaegadest.

§ 24.   Õppeperiood

  (1) Õppeperiood on vähemalt 175 kalendripäeva.

  (2) Õppeperioodi arvestusühikud on õppeveerand ja õppetund.

  (3) Õppeperiood jaguneb neljaks õppeveerandiks.

  (4) Õppeveerandite vahel on õppevaheajad. Õppevaheajad jagunevad
  1) sügisvaheaeg;
  2) jõuluvaheaeg;
  3) kevadvaheaeg;
  4) suvevaheaeg.
Õppevaheajad koolis on üldhariduskooli õppeaasta koolivaheaegadega samal ajal ning need on igaks õppeaastaks määratud haridus- ja teadusministri määrusega.

  (5) Õppetunni pikkus on 45 minutit.

  (6) Õppetundide arv ja nende järjekord õppepäevas määratakse tunniplaanis, mille kinnitab kooli direktor.

§ 25.   Õpilaste hindamine

  Õpilaste hindamise korra kehtestab õppenõukogu.

5. peatükk KOOLI JUHTIMINE 

1. jagu Direktor 

§ 26.   Direktori pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli juhib direktor, kes peab tagama kooli tulemusliku toimimise ja töö, vastutab kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite sihipärase ja otstarbeka kasutamise eest.

  (2) Direktor peab kooli tegevusest ja enda tegevusest kooli juhtimisel andma aru Tõrva Linnavalitsusele.

  (3) Direktor:
  1) teeb kooli kasuks kooli pidaja nimel tehinguid ulatuses, mis on vajalik tema seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks;
  2) juhatab kooli õppenõukogu;
  3) tagab kooli hoolekogu ja õppenõukogu otsuste täitmise;
  4) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud koolitöötajatega;
  5) kinnitab kooli asjaajamiskorra ja kodukorra ning muud töökorraldusdokumendid;
  6) kinnitab kooli õppekava ja selle muudatused või tunnistab õppekava kehtetuks;
  7) koostab kooli eelarveprojekti ning esitab selle hoolekogule arvamuse avaldamiseks ja Tõrva Linnavolikogule kinnitamiseks;
  8) esitab vähemalt üks kord aastas aruande kooli tegevusest hoolekogule ja Tõrva Linnavalitsusele;
  9) tagab seaduste ja muude õigusaktidega sätestatud aruannete koostamise ja esitamise;
  10) lahendab muid käesoleva seadusega, kooli põhimäärusega ja töölepinguga tema pädevusse antud küsimusi.

  (4) Kooli tegevuse koordineerimiseks ja korraldamiseks annab direktor seaduses ja kooli põhimääruses sätestatud pädevuse piires käskkirju ning suulisi ja kirjalikke korraldusi.

§ 27.   Direktori ametisse kinnitamine

  (1) Muusikakooli direktori vaba ametikoha täitmiseks kuulutatakse välja avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ning selle läbiviimise korra kehtestab linnavalitsus kooskõlas kooli hoolekoguga. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse linnavalitsus.

  (2) Kooli direktoriga sõlmib, muudab, peatab ning lõpetab töölepingu linnapea.

§ 28.   Direktori asendamine

  Direktorit asendab direktori puhkusel või töölähetuses olemise ajal, haigestumise või vabastamise korral kõigi õiguste ja kohustustega isik, kellele on linnapea käskkirjaga tehtud ülesandeks direktori ülesannete täitmine.

2. jagu Õppenõukogu 

§ 29.   Kooli õppenõukogu

  (1) Kooli õppenõukogu liikmed on õppe- ja kasvatustegevusega seotud koolitöötajad.

  (2) Õppenõukogu tööd juhib direktor.

§ 30.   Õppenõukogu pädevus ja ülesanded

  (1) Kooli õppenõukogu ülesanne on õppetegevuse analüüsimine ja hindamine ning selle juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

  (2) Õppenõukogu võtab oma pädevuse piires üksikküsimuste lahendamiseks vastu otsuseid.

§ 31.   Õppenõukogu töökord

  (1) Õppenõukogu töövorm on koosolek.

  (2) Õppenõukogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord õppeveerandis.

  (3) Õppenõukogu kutsub kokku direktor. Õppenõukogu toimumisest teavitatakse kõiki
liikmeid vähemal viis päeva enne koosoleku toimumist.

  (4) Õppenõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtab osa üle poole õppenõukogu
liikmetest.

  (5) Õppenõukogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega.

  (6) Päevakorras märgitud otsuseid võtab õppenõukogu vastu hääletamise teel. Otsus võetakse vastu poolt häälteenamusega.

  (7) Õppenõukogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks nimetatakse koosoleku
algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kättesaadav hiljemalt kolmandal päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

3. jagu Hoolekogu 

§ 32.   Kooli hoolekogu

  Kooli hoolekogu on kooli juures tegutsev organ, kelle ülesanne on suunata kooli tegevust ning teha ettepanekuid kooli direktorile ja Tõrva Linnavalitsusele kooli arengu, vara ja eelarvega seotud küsimustes.

§ 33.   Hoolekogu moodustamine ja esimehe valimine

  (1) Hoolekogul on seitse liiget.

  (2) Hoolekogusse kuuluvad Tõrva linna Linnavalitsuse esindaja, õpilaste esindaja, kaks õpetajate esindajat vastavalt õppenõukogu otsusele ning kolm lastevanemate, vilistlaste ja kooli toetavate organisatsioonide esindajat lastevanemate üldkoosoleku otsusel.

  (3) Hoolekogu moodustab ja hoolekogu koosseisu kinnitab Tõrva Linnavalitsus.

  (4) Hoolekogu esimese koosoleku pärast hoolekogu kinnitamist kutsub hiljemalt I veerandi lõpus kokku direktor. Hoolekogu esimesel koosolekul valitakse hoolekogu töö korraldamiseks hoolekogu esimees.

  (5) Hoolekogu esimees valitakse salajasel hääletamisel poolthäälte enamusega. Esimehe kandidaadi võib üles seada iga hoolekogu liige. Esimehe kandidaadiks seadmiseks peab kandidaat andma suulise nõusoleku.

  (6) Hoolekogu esimehe valimised korraldab esimesel koosolekul kooli direktor.

§ 34.   Hoolekogu ülesanded

  (1) teeb vajadusel Tõrva Linnavalitsusele ettepaneku teenistusliku järelevalve teostamiseks kooli tegevuse üle;

  (2) kuulab ära kooli direktori aruande kooli tegevuse ja eelarve täitmise kohta ning annab omapoolseid soovitusi;

  (3) kuulab ära direktori koostatud eelarveprojekti, teeb ettepanekuid eelarveprojekti muutmiseks või täiendamiseks;

  (4) teeb ettepanekuid kooli õppekava või õppekorralduse muutmiseks;

  (5) teeb ettepanekuid kooli põhimääruse muutmiseks;

  (6) teeb ettepanekuid muusikakooli sisulise tegevuse arendamiseks.

§ 35.   Hoolekogu töökord

  (1) Hoolekogu töövorm on koosolek.

  (2) Hoolekogu koosolekud peavad toimuma vähemalt üks kord poolaastas. Hoolekogu koosoleku kutsub kokku hoolekogu esimees.

  (3) Hoolekogu kokkukutsumisest tuleb hoolekogu liikmeid teavitada vähemalt 7 päeva enne koosoleku toimumist. Koos kutsega edastatakse hoolekogu liikmetele ka koosoleku päevakord.

  (4) Hoolekogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled hoolekogu liikmetest. Kui koosolekule kogunenud liikmete arv on alla poole liikmetest, kutsutakse hoolekogu koosolek 7 tööpäeva jooksul uuesti kokku.

  (5) Hoolekogu koosolekut juhatab hoolekogu esimees.

  (6) Hoolekogu koosolek algab päevakorra kinnitamisega. Koosolekul arutatakse päevakorras märgitud küsimusi.

  (7) Hoolekogu võtab otsuseid vastu hääletamise teel. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab rohkem koosolekul viibivatest liikmetest kui vastu. Hoolekogu vastuvõetud otsused märgitakse hoolekogu protokollis.

  (8) Hoolekogu koosolekud protokollitakse. Protokolli koostamiseks valitakse koosoleku
algul protokollija. Protokoll peab vastama asjaajamise korraldamist reguleerivatele õigusaktidele ning olema kätte saadav hiljemalt 3. päeval koosoleku toimumise päevast arvates. Protokollile kirjutab alla koosoleku juhataja ja protokollija.

  (9) Hoolekogu koosolekutest võtab hoolekogu esimehe kutsel osa kooli direktor, kes on hoolekogu ees aruandekohustuslik. Teised isikud võivad hoolekogu koosolekust osa võtta hoolekogu esimehe loal või kutsel

6. peatükk KOOLITÖÖTAJAD JA ÕPPURID 

§ 36.   Koolitöötajate õigused ja kohustused

  (1) Koolitöötajad on pedagoogid (direktor, õppealajuhataja, õpetaja, kontsertmeister) ja kooli teenindav personal.

  (2) Koolitöötajate koosseisu kinnitab Tõrva Linnavalitsus määrusega.

  (3) Koolitöötajate konkreetsed tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutus määratakse iga töötaja töölepingu- ja ametijuhendiga.

  (4) Töökorralduslikud kohustused, õigused ja vastutus sätestatakse kooli töösisekorraeeskirjaga. Töösisekorraeeskirja kinnitab kooli direktor, kooskõlastades selle enne kinnitamist tööinspektoriga.

§ 37.   Õppurite õigused ja kohustused

  (1) Õppuril on õigus:
  1) tutvuda enne kooli õppima asumist ja õppimise ajal kooli õppekava, põhimääruse ning kodukorraga;
  2) nõuda huviala õppekavale vastavat tegevust ning soovi ja võimaluse korral õppida lisaaineid;
  3) osaleda valitud esindaja kaudu kooli hoolekogu tegevuses;
  4) kasutada muid seaduse ja huvikooli põhimäärusega kehtestatud õigusi.

  (2) Õppur on kohustatud:
  1) järgima kooli kodukorda;
  2) hoidma kooli kasutuses olevat vara;
  3) kohusetundlikult täitma õppeülesandeid;
  4) korralikult osa võtma õppetööst;
  5) osalema eksamitel ja arvestustel;
  6) esinema kontsertidel nii muusikakoolis kui ka esindajana väljaspool muusikakooli;
  7) täitma muid seaduses ja huvikooli põhimääruses sätestatud kohustusi.

  (3) Kool tagab õppuri koolis viibimise ajal tema tervise kaitse.

7. peatükk KOOLI VARA JA FINANTSMAJANDUS 

§ 38.   Kooli vara

  (1) Kooli kasutuses oleva vara moodustavad talle Tõrva Linnavolikogu kehtestatud linnavara valitsemise korra alusel Tõrva linnalt või teistelt isikutelt ja asutustelt koolile sihtotstarbeliseks valdamiseks, kasutamiseks ja käsutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Kooli valduses olev vara on Tõrva linna omand.

  (3) Kooli vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub Tõrva Linnavolikogu kehtestatud linnavara valitsemise korras.

§ 39.   Kooli finantseerimine

  (1) Kooli finantseeritakse Tõrva linna eelarvest ja muudest allikatest saadud vahenditest. Huvikoolil on oma eelarve, mille kinnitab Tõrva Linnavolikogu.

  (2) Muudest allikatest saadud vahenditeks on:
  1) eraldised riigieelarvest;
  2) õppekulude osaliseks katmiseks lapsevanemalt või õppurilt võetav õppemaks;
  3) laekumised sihtfondidest;
  4) lepingute alusel teistelt omavalitsustele laekuvad rahalised vahendid;
  5) asutuste, äriühingute ja üksikisikute annetused;

  (3) Õppekulude osaliseks katmiseks on koolil õigus võtta õppemaksu. Õppemaksu suuruse kinnitab Tõrva Linnavalitsus.

  (4) Kooli finantstegevust juhib kooli direktor. Kooli raamatupidamist peetakse Tõrva Linnavalitsuse kaudu.

§ 40.   Õppemaksust vabastamine

  Tõrva Linnavalitsus võib anda kooli õpilastele õppemaksu vabastust vähekindlustatud perede lastele vastavalt Tõrva linnavalitsuse poolt kehtestatud korrale.

§ 41.   Aruandlus

  Kool esitab oma tegevuse kohta statistilisi ja eelarve täitmise aruandeid rahandusministri, haridus- ja teadusministri ning Tõrva Linnavolikogu ja Tõrva Linnavalitsuse õigusaktidega kehtestatud tähtaegadel ja korras.

8. peatükk Järelevalve 

§ 42.   Järelevalve

  (1) Riiklikku järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadus- ministeerium või haridus- ja teadusministri volitusel Valga maavanem.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet kooli ja kooli direktori tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostab Tõrva Linnavalitsus.

  (3) Järelevalve käigus avastatud puudused on direktor kohustatud kõrvaldama järelevalveorgani määratud tähtpäevaks.

9. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 43.   Kooli ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  (1) Kooli ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab Tõrva Linnavolikogu.

  (2) Kooli ümberkorraldamine põhimääruse tähenduses seisneb kooli ühinemises või jagunemises. Kool ühineb või jaguneb järgmiselt:
  1) kool ühendatakse teise huvikooliga, kusjuures ühendatavad asutused lõpetavad tegevuse ja nende baasil moodustatakse uus huvikool;
  2) kool liidetakse teise huvikooliga ja liidetav asutus lõpetab tegevuse;
  3) kool jaotatakse vähemalt kaheks huvikooliks ja jagunev asutus lõpetab tegevuse.

  (3) Kooli tegevus lõpetatakse:
  1) kui riikliku järelevalveorgani hinnangul ei vasta asutus õigusaktidega kehtestatud nõuetele;
  2) kui kooli ei ole võimalik või otstarbekas finantseerida;
  3) kui kooli järele puudub vajadus;
  4) teistel seadusega ettenähtud juhtudel.

  (4) Kooli ümberkorraldamine ja tema tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast õppeperioodi lõppu.

  (5) Kooli ümberkorraldamise ning tegevuse lõpetamise otsusest teatakse kirjalikult lapsevanematele, pedagoogidele ja teistele töötajatele ning Haridus- ja Teadusministeeriumile vähemalt neli kuud enne ümberkorraldamise ja ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

10. peatükk LÕPP- JA RAKENDUSSÄTTED 

§ 44.   Kooli põhimääruse kinnitamine, muutmine ja täiendamine

  (1) Kooli põhimääruse kinnitab, muudab, täiendab ja tunnistab kehtetuks Tõrva Linnavolikogu.

  (2) Põhimääruse, selle muutmise või täiendamise eelnõu töötab välja kooli direktor. Eelnõu peab enne kinnitamist heaks kiitma Tõrva Linnavolikogu kultuuri- ja hariduskomisjon.

§ 45.   Määruse avalikustamine

  Avalikustada määrus Riigi Teataja elektroonilises andmekogus.

§ 46.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.mail 2008.

Ülle Juht
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json