Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Linna ja valla valitsemineVolikogu töökorraldus

Teksti suurus:

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Väljaandja:Meeksi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2013, 19

Korruptsioonivastase seaduse rakendamise kord

Vastu võetud 20.09.2013 nr 13

Määrus kehtestatakse korruptsioonivastase seaduse § 12 lg 1, § 13 lg 1 p-de 11, 13, 14 ja 15 ning § 15 lg 2 ja 3 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrus täpsustab korruptsiooni ennetamise korraldust Meeksi vallas, sealhulgas määrab kindlaks huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) esitama kohustatud isikud (deklarandid) ning deklaratsioonide esitamise, kogumise ja avalikustamise üldpõhimõtted. Käesoleva korraga reguleerimata küsimustes lähtutakse korruptsioonivastase seaduse sätetest.

§ 2.  Korruptsioonijuhtumist teavitamise kohustus

  Ametiisik on kohustatud viivitamata teavitama vallavolikogu esimeest või vallavanemat talle teatavaks saanud korruptsioonivastase seaduse (edaspidi KVS) § 3 lõikes 1 sätestatud keelu rikkumisest või muust korruptsioonijuhtumist. Vastavalt KVS § 6 lõigetele 2 ja 3 tagatakse teavitamise fakti konfidentsiaalsus.

§ 3.  Huvide deklareerimise kohustus

 (1) Deklaratsiooni on kohustatud esitama:
 1) vallavolikogu esimees;
 2) vallavolikogu liikmed;
 3) vallavanem;
 4) vallavalitsuse liikmed;
 5) vallavalitsuse ametnikud;
 6) valla valitseva mõju all oleva äriühingu ja valla asutatud sihtasutuse juhtorgani liige.

 (2) Isikut teavitatakse viivitamata deklaratsiooni esitamise kohustusest vastava kohustuse tekkimisel. Teavitamise tagab vallasekretär.

 (3) Deklaratsioon esitatakse nelja kuu jooksul ametisse asumisest või deklaratsiooni esitamise kohustuse tekkimisest arvates ning edaspidi iga aasta 31. maiks huvide deklaratsioonide registrile. Kalendriaasta jooksul ei pea deklarant esitama rohkem kui ühe deklaratsiooni ka juhul, kui ta asub uuele ametikohale.

 (4) Deklaratsiooni esitamise kohustus lõpeb, kui deklarant on esitanud deklaratsiooni ametikohalt lahkumise aastale järgneval kalendriaastal.

§ 4.  Majanduslike huvide deklaratsiooni hoidmine

 (1) Majanduslike huvide deklaratsiooni (edaspidi deklaratsioon) hoidjaks on vallavolikogu poolt määratud majanduslike huvide deklaratsiooni hoidmise komisjon (edaspidi deklaratsioonihoidja) kuhu kuuluvad :
 1) volikogu esimees;
 2) vallavanem;
 3) vallasekretär.

 (2) Deklaratsioonihoidja korraldab deklaratsioonide õigeaegset kogumist, kontrollimist ja nõuetekohast hoidmist ning seadusega sätestatud juhtudel nende avalikustamist kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

 (3) Deklaratsiooni tuleb hoida nii, et selle sisuga ei saaks tutvuda keegi peale komisjoni liikmete. Deklaratsioonihoidjal on keelatud avaldada deklaratsiooni andmeid, välja arvatud korruptsioonivastases seaduses sätestatud juhtudel.

§ 5.  Deklaratsiooni esitamise kord

 (1) Käesoleva määruse § 3 lõikes 1 (v.a volikogu esimees ja vallavanem) nimetatud deklarandid on kohustatud esitama deklaratsioonihoidjale korruptsioonivastase seaduse lisas 1 toodud vormil.
 1) volikogu esimees ja vallavanem esitavad deklaratsiooni siseministrile.

 (2) Deklaratsiooni esitamiseks annab või saadab deklaratsioonihoidja deklarandile vormi vähemalt üks kuu enne deklaratsiooni esitamise tähtaega. Kui deklarant ei ole saanud käesoleva määruse § 3 lõikes 3 nimetatud tähtajaks deklaratsiooni vormi, peab ta selle saamiseks pöörduma deklaratsioonihoidja poole ajal, mis võimaldab deklaratsiooni õigeaegset esitamist.

 (3) Esitatud deklaratsiooni kohta teeb deklaratsioonihoidja kande tema poolt peetavas registris, näidates ära deklaratsiooni esitaja, deklaratsiooni esitamise kuupäeva ja deklaratsiooni numbri.

 (4) Kui korruptsioonivastase seaduse alusel on deklarandi suhtes määratud rohkem kui üks deklaratsioonihoidja, esitab deklarant deklaratsiooni oma põhitöökoha deklaratsioonihoidjale ja ärakirja sellest teisele deklaratsioonihoidjale.

 (5) Deklaratsioone hoitakse alates nende esitamisest Meeksi Vallavalitsuses ning hävitatakse viie aasta möödumisel vastavalt Rahvusarhiivi 01.12.2005 hindamisotsusele nr 674 „Majanduslike huvide deklaratsioonide arhiiviväärtuseks tunnistamine“.

§ 6.  Deklaratsiooni kontrollimine

 (1) Deklaratsioone kontrollitakse vastavalt vajadusele ning süüteokahtluse korral.

 (2) Huvide deklaratsiooni kontrollimise komisjoni (edaspidi komisjon) kuuluvad:
 1) vallavolikogu esimees – juhib komisjoni tööd;
 2) vallavanem;
 3) vallasekretär;

 (3) Deklaratsiooni kontrollival komisjonil on õigus:
 1) nõuda deklarandilt ja kolmandalt isikult selgitusi deklaratsiooni sisu, deklaratsiooni esitamise tähtaja eiramise või deklaratsiooni esitamata jätmise põhjuste kohta;
 2) esitada päringuid ja saada deklarandi kohta deklaratsiooni kontrollimiseks vajalikus ulatuses andmeid krediidiasutustelt ja riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudest.

 (4) Deklaratsiooni kontrolliv komisjon protokollib käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud kontrolltoimingud ning teavitab deklaranti ja registri pidajat deklaratsiooni kontrollimisest ja läbi viidud kontrolltoimingutest.

 (5) Juhul kui ametiisiku deklaratsiooni kontrollimise tulemusel on tekkinud süüteokahtlus, teavitab deklaratsiooni kontrolliv komisjon viivitamatult volikogu esimeest, kes edastab süüteokahtluse korral deklaratsiooni kontrollimise materjalid prokuratuurile või kohtuvälisele menetlejale.

§ 7.  Registrile alusandmete esitamine

 (1) Alusandmed deklarantide kohta esitab huvide deklaratsioonide registrile vallasekretär.

 (2) Andmed esitatakse ühe kuu jooksul deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse algusest arvates ning registrit teavitatakse viivitamata deklarandi deklaratsiooni esitamise kohustuse kehtetuks tunnistamisest ja deklarandi ametikohalt lahkumisest.

§ 8.  Deklaratsiooni andmete avalikustamine

 (1) Vallavolikogu esimehe ja vallavanema deklaratsiooni andmed avaldatakse Riigi Teatajas.

 (2) Käesoleva määruse § 3 lg 1 punktides 2, 4, 5, 6 loetletud deklarantide deklaratsioonide andmed avalikustatakse Meeksi valla kodulehel nelja kuu jooksul deklaratsioonide esitamise tähtajast arvates.

§ 9.  Korruptsiooniennetuse koordineerimine

  Korruptsiooniennetust valla ametiasutustes koordineerib vallavanem.

§ 10.  Vallavanema ülesanded

 (1) Vallavanem tagab:
 1) ametiisikute korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
 2) tõhusa kontrolli tegevus- ja toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
 3) et ametiisik ei oleks kohustatud tegema otsust või toimingut iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

 (2) Vallavanem tagab arvestuse pidamise vallavalitsuse ametnike tegelemise üle avaliku teenistuse seaduse § 60 lõikes 1 nimetatud kõrvaltegevustega, samuti kontrolli avaliku teenistus seaduse § 60 lõike 2 alusel kehtestatud keelu ning ATS § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud keeldude järgimise üle.

 (3) Iga aasta 30. septembriks esitab vallavanem volikogu esimehele ülevaate käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud kohustuste täitmise kohta.

§ 11.  Volikogu esimehe ülesanded

 (1) Volikogu esimees tagab:
 1) volikogu liikmete korruptsiooni ennetamise alase teadlikkuse, sh teadlikkuse ametiisiku ja deklarandi staatusest ning sellega kaasnevatest kohustustest;
 2) tõhusa kontrolli toimingupiirangutest ning muudest kohustustest kinnipidamise üle;
 3) et volikogu liige ei oleks kohustatud tegema otsust iseenda või temaga seotud isiku suhtes.

 (2) Iga aasta 30. septembriks esitab volikogu esimees ülevaate volikogule käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustuste täitmise kohta.

§ 12.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Meeksi vallavolikogu 29.03.2006. a määrus nr 12 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine ja majanduslike huvide deklaratsioonide esitamise kord” tunnistatakse kehtetuks.

§ 13.  Määruse rakendamine

 (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

 (2) Määruse § 7 rakendatakse 1. jaanuarist 2014. a.

Margus Narusing
volikogu esimees