EttevõtlusReklaam

Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Reklaamimaksumäärus

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2014, 20

Reklaamimaksumäärus

Vastu võetud 25.09.2014 nr 19
jõustumine 01.01.2015

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 2, § 36 lõike 1, maksukorralduse seaduse § 3 lõike 3, kohalike maksude seaduse § 2 lõike 1, § 5 punkti 5 ja § 10, reklaamiseaduse § 2 lõike 1 punkti 3 ja lõike 2, § 30 lõike 2 punkti 5 ning Narva linna põhimääruse punkti 8.4.1.alusel.

§ 1.  Mõisted

  Käesolevas reklaamimaksumääruses (edaspidi määrus) kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
 1) reklaamimaks (edaspidi maks) – käesoleva määrusega kehtestatud kohalik maks;
 2) maksudeklaratsioon – maksuhaldurile esitatav reklaamimaksu arvestamise dokument (vastavalt käesoleva määruse lisale nr 1);
 3) reklaampind – tasapinnaline või ruumiline objekt, mis paigaldatakse Narva linna haldusterritooriumile avalikkusele suunatud reklaami eksponeerimise eesmärgil;
 4) mobiilne konstruktsioon – sõiduk või haagis, mis on reklaami edastamiseks kohandatud ja mille vahendusel reklaami edastatakse, samuti reklaami eesmärgil linnaruumi spetsiaalselt paigutatud või pargitud reklaamkirjadega (soodushinnad, allahindlused, müügikuulutused, toodete kaubamärgid, liigid jm) sõiduk. Mobiilne konstruktsioon ei pea olema kantud liiklusregistrisse;
 5) mittestatsionaarne reklaam - reklaam, mis paigaldatakse müügi-, teenindus- või ettevõtja muu tegutsemiskoha ette ajutiselt mingiks perioodiks ööpäeva jooksul, kusjuures ühe külje pind ei ületa 1 m2 ja koht ei ole kindlalt ühendatud maapinna ega ehitisega;
 6) reklaami andja – reklaami avalikustaja, reklaami tellija või reklaami teostaja reklaamiseaduse mõttes;
 7) digireklaam – LED- või muu ekraani abil eksponeeritav reklaam.

§ 2.  Maksu nimetus

  Käesoleva määruse alusel kehtestava maksu nimetus on reklaamimaks.

§ 3.  Maksuobjekt

  Maksuobjektiks on reklaam, mida eksponeeritakse:
 1) avalikus kohas, milleks on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa, ja mis asub ehitise siseruumides või väljaspool ehitise siseruume avalikkusele suunatult;
 2) eraomandis oleval kinnistul või ehitisel või selle siseruumides avalikkusele suunatult;
 3) ühistranspordil (linnaliinibussi või takso) välisküljel või siseruumis avalikkusele suunatult, kui selle transpordivahendi kasutaja on äriühing, mille asukoht on äriregistri andmetel Narvas, või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle ettevõtte asukoht on äriregistri andmetel Narvas;
 4) mittestatsionaarne reklaam või mobiilse konstruktsiooni vahendusel avalikkusele suunatud reklaam.

§ 4.  Maksumaksjad

  Maksumaksjad on reklaami andjad, kellele on välja antud Narva linna poolt reklaami paigaldusluba või reklaamimaksumaksja registreerimistunnistus Narva Linnavolikogu poolt kinnitatud välireklaami paigaldamise eeskirja alusel.

§ 5.  Maksumäärad

 (1) Maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 3,20 eurot kalendrikuus, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1 – 3 ja lõigetes 3 - 7 sätestatud juhtudel.

 (2) Järgmistes kohtades kehtivad maksumäärad, mis erinevad käesoleva paragrahvi lõikes 1 kehtestatud maksumäärast:
 1) 1. Mai tn, Hariduse tn, Joala tn (kuni Kreenholmi tn), Jõesuu tn, Juhkentali tn, Kalda tn, Kiriku tn, Lavretsovi tn, Pähklimäe tn, Rahu tn (Rahu tn 15 kuni viaduktini), Raudsilla tn, Sepa tn, Suur tn, Tuleviku tn, Vabaduse tn, Vahtra tn, Vaivara tn, Vaksali tn, Vassili Gerassimovi tn, Vestervalli tn, Viru tn, Võidu prosp (Mõisa tn kuni Paul Kerese tn ristmikuni) - maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 4,80 eurot kalendrikuus;
 2) Energia tn, Igor Grafovi tn, Kreenholmi tn (Paul Kerese tn kuni Vassili Gerassimovi tn ristmikuni), Koidula tn, Linda tn, Malmi tn, Mõisa tn, Paul Kerese tn (Kreenholmi tn kuni Võidu prosp), Raja tn, Rakvere tn, Rüütli tn - maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 6,40 eurot kalendrikuus;
 3) 3. Roheline tn, 4. Roheline tn, Aasa tn, Aleksander Puškini tn (Vaivara tn kuni Rakvere tn), FAMA tn, FAMA põik, Kangelaste prosp (Tallinna mnt kuni Rakvere tn), Kosmonaudi tn, Kreenholmi tn (Tallinna mnt kuni P. Kerese tn ristmikuni), Paul Kerese tn (Aleksander Puškini tn kuni Kreenholmi tn), Peetri plats, Peterburi mnt, Raekoja plats, Rahvavälja tn, Rahu tn (Tallinna mnt kuni Rahu tn 15), Tallinna mnt, Võidu prosp (Kreenholmi tn kuni Mõisa tn ristmikuni), Uus põik - maksumäär reklaamipinna 1m2 eest on 9,60 eurot kalendrikuus.

 (3) Ühistranspordi välisküljele paigaldatud reklaami kuumaksumäär on 4,40 eurot 1 m2 eest.

 (4) Ühe mittestatsionaarse reklaami maksumäär on 3,00 eurot kuus.

 (5) Maksumäär ühe reklaamloosungi eest on 2,60 eurot ööpäevas.

 (6) Mobiilsele konstruktsioonile paigaldatud reklaami maksustatakse käesoleva määruse § 5 lõigetes 1 ja 2 sätestatud maksumäära järgi (maksumäära suurus oleneb paigaldamise tänavast).

 (7) Digireklaami maksumäär on 10,00 eurot 1 m2 pinna eest kuus.

§ 6.  Maksu tasumise kord

  Maks kantakse üle Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti arveldusarvele.

§ 7.  Maksustamisperiood ja maksu tasumise tähtaeg

 (1) Maksustamisperiood on kalendrikuu.

 (2) Maksu tasumise päev on maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäev.

 (3) Kui maksumaksja ei ole tasunud reklaamimaksu määrusega sätestatud tähtjajaks, on ta kohustatud arvestama ja tasuma tähtajaks tasumata maksusummalt intressi. Intressi arvestatakse alates päevast, mis järgneb päevale, mil maksu pidi määruse järgi tasuma, kuni tasumise või tasaarvestamise päevani, viimane kaasa arvatud. Intress arvutatakse maksukorralduse seadusega sätestatud määraga.

§ 8.  Maksu arvutamine

 (1) Maksumaksja arvutab maksudeklaratsioonis tasumisele kuuluva summa, lähtudes käesoleva määruse § 5 sätestatud maksumääradest.

 (2) Maksustamisel võetakse aluseks reklaampind, mis on:
 1) tasapinnalise reklaami puhul pindala, mille vahendusel reklaami eksponeeritakse, reklaami tervikliku eksponeerimise ulatuses;
 2) ruumilise reklaami puhul avalikkusele suunatud vaadete arvutuslike pindalade summa.

 (3) Kui reklaampind ei moodusta täisruutmeetrit, siis ümardatakse üks kuni neli kümnendikku ruutmeetrit eelnenud täisruutmeetrini ja viis kuni üheksa kümnendikku ruutmeetrit järgneva täisruutmeetrini. Kui reklaampinna suurus on 0,5 ruutmeetrit, loetakse reklaampinna suuruseks 0,5 ruutmeetrit.

 (4) Juhul kui tasumisele kuuluva maksu ajavahemik on lühem kui maksustamisperiood (üks kalendrikuu), jagatakse tasumisele kuuluva maksu arvutamisel maksu kuumäär 30-ga (keskmine päevade arv kuus) ning korrutatakse deklareerimisperioodi reklaami eksponeerimise päevade arvuga.

 (5) Tasumisele kuuluv maksusumma ümardatakse sendi täpsusega. Kui esinevad lõikes 2 ja 3 märgitud asjaolud, ümardatakse maksusumma pärast seda, kui on ümardatud reklaampinna või -pindade pindalad.

§ 9.  Maksukohustuse tekkimise aeg

  Maksumaksjatel tekib maksukohustus reklaami eksponeerimise päevast arvates.

§ 10.  Võimalikud maksusoodustused ja nende andmise kord

 (1) Narva Linnavalitsus (edaspidi ka Linnavalitsus) võib anda reklaami maksusoodustusi maksumaksjatele, kes on toetanud rahaliselt linna haridus-, kultuuri-, spordi-, sotsiaalabi-, tervishoiu-, või kommunaal- objektide ehitamist või nende kasutamist või lähtudes teistest ühiskondlikest huvidest.

 (2) Taotlus maksusoodustuse saamiseks esitatakse Linnavalitsusele Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kaudu vähemalt 14 kalendripäeva enne soovitud reklaami eksponeerimise algust. Taotlusele lisatakse reklaami näidis või kavand, eksponeerimise periood ja maksusoodustuse taotlemise põhjendatud selgitus. Kui maksumaksja taotlus esitatakse vähem kui 14 kalendripäeva enne soovitud eksponeerimise perioodi algust, võib soodustuse andmisel kohaldada hilisemat perioodi.

 (3) Maksusoodustuse andmise, selle suuruse, soodustuste kehtivuse tähtaja, samuti maksusoodustuse andmisest keeldumise otsustab Narva Linnavalitsus oma korraldusega.

 (4) Linnavalitsus ei anna maksusoodustust taotlejale, kes on soodustuse taotlemisel esitanud valeandmeid või kellel on Narva linna kohalike maksude osas maksuvõlg ja/või esitamata maksudeklaratsioonid varem eksponeeritud reklaamide eest.

§ 11.  Maksu mittekohaldamine

  Reklaamimaksuga ei maksustata:
 1) riigi- ja omavalitsusasutuste reklaami;
 2) Euroopa Liidu institutsioonide reklaami;
 3) erakondade, valimisliitude ja üksikkandidaatide valimiskampaania reklaami;
 4) muuseumide, kunstinäituste, teatrietenduste, filmide, laulu- ja tantsupidude, kultuuri-, spordi- ja heategevuslike ürituste reklaami;
 5) ettevõtjale registreeritud kaubamärgi ja/või nimega lippe, mida eksponeeritakse kinnistul, kus asub ettevõtja majandus- või kutsetegevuse koht;
 6) vahetult inimeste poolt teostatavat reklaami (kostümeeritult, trükiseid jagades jms);
 7) reklaami tarbijale kasutamiseks ette nähtud kaubanduslikul inventaril (toolid, lauad, külmikud, päikesevarjud, prügikastid, tuhatoosid jms) jaekaubandusettevõtte tegevuse laiendamisel väljaspool siseruume või kauplemisel avalikul üritusel;
 8) teavet linna ühiskondlikuks objektiks oleval välireklaamikandjal (bussiootepaviljonidel, linnateabekandjatel jne), mis on paigutatud sõlmitud lepingu alusel Narva linnale kui avalik-õiguslikule juriidilisele isikule kuuluva ehitise (rajatise) pinnale;
 9) liiklusmärke liiklusseaduse mõistes ja Eesti standardile EVS 613-2001 „Liiklusmärgid ja nende kasutamine” vastavat teavet;
 10) ehituse ajaks paigaldatud informatsiooni, mis on sätestatud ehitusseaduse § 29 lõike 2 punktis 3;
 11) reklaami pindalaga kuni 0,5 m2.

§ 12.  Maksudeklaratsioon

 (1) Maksumaksjad on kohustatud esitama maksuhaldurile maksudeklaratsiooni maksustamisperioodile järgneva kuu 10. kuupäevaks maksuhalduri ametiruumides või tiguposti kaudu paberkandjal või kasutades e-posti.

 (2) Maksudeklaratsioon peab olema allkirjastatud (elektrooniliselt esitatud maksudeklaratsioon digitaalselt) maksumaksja(te) esindusõigusliku isiku poolt.

 (3) Maksuhaldur teeb maksudeklaratsioonile märked selle laekumise kuupäeva ja andmete sisestamise kuupäeva kohta.

 (4) Maksudeklaratsioon tuleb koostada käesoleva määruse lisas nr 1 kehtestatud vormi kohaselt.

 (5) Maksudeklaratsiooni esitamata jätmise korral määrab tasumisele kuuluva maksusumma maksuhaldur vastavalt maksukorralduse seadusele.

§ 13.  Maksuhaldur

 (1) Reklaamimaksu halduriks on Narva linn Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti kaudu.

 (2) Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti direktor ja peaspetsialist, kelle ametikohustustesse kuulub reklaami haldamine Narva linna haldusterritooriumil, on kohtuvälised menetlejad väärteoasjades, mis on seotud käesoleva määruse rikkumisega.

§ 14.  Rakendussätted

 (1) Määrus jõustub 01.01.2015.a.

 (2) Määruse jõustamisega tunnistatakse kehtetuks Narva Linnavolikogu 26.01.2012. a määrus nr 2 “Reklaamimaksumäärus”.

Tarmo Tammiste
Linnavolikogu esimees

Lisa 1 Reklaamimaksu deklaratsioon