Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Tabivere valla eelarvest mittetulundustegevuse toetuste andmise kord

Väljaandja:Tabivere Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:06.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2015, 8

Tabivere valla eelarvest mittetulundustegevuse toetuste andmise kord

Vastu võetud 24.09.2015 nr 19

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse kohaldamisala

  (1) Mittetulundustegevuseks toetuste andmise korda (edaspidi kord) kohaldatakse mittetulundusühingutele, sihtasutustele, seltsingutele (edaspidi taotleja) mittetulundustegevuseks toetuste (edaspidi toetus) taotlemisele ja kasutamisele, samuti taotluste menetlemisele, toetuste eraldamisele ning toetuste kasutamise üle järelevalve teostamisele.

  (2) Tabivere valla eelarve vahenditest toetatakse elukeskkonna arendamist, kultuuri-, noorsoo- ja spordiprogramme ning kohalikku omaalgatust eesmärgiga soodustada Tabivere valla elanike koostööd, tõsta valla elanike vaimset ja füüsilist heaolu ning võimete arendamise mitmekesistamist järgnevates tegevusvaldkondades:
  1) kultuurivaldkonna;
  2) spordivaldkonna;
  3) muud tegevusvaldkonnad.

  (3) Toetuse liigid on:
  1) tegevustoetus – toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse või seltsingu põhitegevuse ja põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks ettenähtud tegevuste toetamiseks;
  2) ühekordne projektitoetus – vallavalitsuse toetus kogukonna ja piirkonna arengule suunatud tegevuste, sh investeeringuprojektide, läbiviimiseks.

  (4) Tegevus, millele toetust taotletakse, on kooskõlas Tabivere valla arengukavaga, eelarve strateegiaga ja eelarveaasta rahaliste võimalustega.

§ 2.   Paragrahvi pealkiri

  (1) Taotluse tegevustoetuse saamiseks võivad esitada mittetulundusühingud ja sihtasutused:
  1) kes on registreeritud ja tegutsevad Tabivere valla haldusterritooriumil ja kelle põhikirjaliste eesmärkide hulka kuulub Tabivere valla kultuuri-, noorsoo- ja spordialase tegevuse arendamine või elukeskkonna parendamine ning kohaliku omaalgatuse arengule kaasa aitamine;
  2) kes on registreeritud väljaspool Tabivere valda, kuid kelle tegevusest saavad Tabivere valla elanikud olulist kasu.

  (2) Taotluse ühekordse toetuse saamiseks võib esitada mittetulundusühing, sihtasutus või seltsing ning äriühing § 2 lg 1 punktis 1 nimetatud tegevusteks.

  (3) Kord ei laiene üldjuhul taotlejatele, kes on tegutsenud taotluse esitamise hetkeks vähem kui üks aasta.

  (4) Toetust ei anta aruande- ega maksuvõlglastele ega neile taotlejatele, kellele on esitatud nõue toetuse tagasi maksmiseks ja kes pole seda teinud.

§ 3.   Toetuse taotlemine

  (1) Toetuse taotlemise aluseks on vormikohane taotlus (lisa 1), mis esitatakse Tabivere Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) hiljemalt iga aasta 1. oktoobriks.

  (2) Vallavalitsus avaldab teate taotluste vastuvõtmisest valla veebilehel ja vallalehes vähemalt 1. kuu enne taotluste vastuvõtmise tähtaja saabumist.

  (3) Taotlustähtaegade vahelisel ajal võib erakorraliste projektide toetamist otsustada vallavalitsus lähtudes reservfondi käsutamise õigusest ja eelarvelistest vahenditest.

  (4) Taotlus esitatakse allkirjastatult kas paberkandjal või elektrooniliselt digitaalallkirjaga.

  (5) Taotluses märgitakse andmed taotleja kohta, taotletav summa, toetuse kasutamise otstarve ja põhjendus.

  (6) Taotlusele lisatakse taotleja kohta järgnev informatsioon:
  1) jooksva aasta eelarve, arengu- või tegevuskava;
  2) treenerite/juhendajate nimekiri ja teave nende erialase hariduse ja/või kvalifikatsiooni kohta;
  3) treeningrühma liikmete nimekirjad (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoht);
  4) mittetulundusühingu puhul liikmete nimekiri;
  5) sihtasutuse puhul asutajate nimekiri;
  6) seltsingul tuleb esmaesitamisel lisada koopia ühise tegutsemise lepingust. Järgmiste toetuste taotlemisel tuleb kinnitada allkirjaga ühise tegutsemise lepingu kehtivust.
  7) andmed vajalike finantsressursside olemasolu või nende saamise allikate kohta.

  (7) Vallavalitsusel on õigus nõuda taotlejalt täiendavat informatsiooni ja lisadokumente.

  (8) Toetuse kasutamise perioodiks on eelarveaasta.

§ 4.   Toetatavad tegevused ja kulud

  (1) Abikõlblikud on need tegevused ja kulud, mis on otseselt vajalikud § 1 lõikes 2 toodud eesmärkide saavutamiseks.

  (2) Ühekordse toetuse saamiseks peab toetatav objekt või tegevus olema kohalikul tasandil (külas, alevikus, kandis, vallas) prioriteetne ja sisalduma vastavas arengukavas.

  (3) Toetust võib kasutada muudest fondidest ja programmidest rahastatavate projektide oma- ja kaasfinantseeringu katteks, näidates oma rahalise või mitterahalise panuse toetatavasse tegevusse.

§ 5.   Mitteabikõlblikud tegevused ja kulud

  (1) Ühekordse toetuse tähenduses ei ole abikõlblikud järgmised tegevused ja kulud:
  1) projektijuhtimisega seotud personalikulud;
  2) kinnisvara soetamine;
  3) muud projekti elluviimise seisukohast põhjendamatud kulud.

  (2) Abikõlblike kulude hulka ei arvata kulusid, mis tulenevad tehingust tulumaksuseaduse tähenduses seotud isikute vahel, välja arvatud juhul, kui selline tehing on vältimatu projekti elluviimiseks.

§ 6.   Taotluse menetlemine ja otsuse tegemine

  (1) Käesoleva korra tingimustele vastav taotlus esitatakse vallavalitsusele.

  (2) Vallavalitsus kontrollib esitatud taotluses toodud andmete õigsust ja dokumentide vastavust käesoleva korra § 3 lõigetes 4, 5 ja 6 sätestatud nõuetele 10 tööpäeva jooksul taotluse esitamise tähtajast arvates. Puuduste ilmnemisel teavitatakse taotlejat ja antakse tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, mis ei tohi olla pikem kui 5 tööpäeva. Kui taotleja määratud tähtajaks puudusi ei kõrvalda, tagastatakse talle esitatud dokumendid ja menetlus toetuse määramiseks lõpetatakse.

  (3) Toetuse eraldamise otsustab Tabivere Vallavolikogu (edaspidi volikogu) vallaeelarve vastuvõtmisega.

  (4) Vallavalitsusel on õigus teha volikogule ettepanek taotluses sisalduvate tegevuste osaliseks rahastamiseks.

  (5) Vallavalitsus teatab taotlejale toetuse eraldamisest või eraldamata jätmisest kirjalikult hiljemalt 1 kuu jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (6) Toetuse eraldamise ja maksmisega seotud vaidlusi lahendab vallavalitsus. Vaie haldusaktile või toimingule tuleb esitada vallavalitsusele haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

§ 7.   Lepingu sõlmimine ja toetuse ülekandmine

  (1) Tabivere vallavanem sõlmib toetuse saajaga lepingu (edaspidi leping) ühe kuu jooksul arvates otsuse tegemisest.

  (2) Lepingus (lisa 2) sätestatakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse kasutamise otstarve ja toetuse ülekandmise tähtaeg või maksegraafik;
  3) vallavalitsuse õigused toetuseks eraldatud raha sihipärase kasutamise kontrollimisel;
  4) fikseering, et lepingu sõlmimise ajaks ei ole taotlejal riigimaksu võlgnevusi;
  5) sanktsioonid lepingu rikkumise korral;
  6) toetuse kasutamise aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  7) muud vallavalitsuse poolt määratud tingimused.

  (3) Kui pooled lepingu sõlmimises kokkuleppele ei jõua, lõpetatakse toetuse eraldamise menetlus.

§ 8.   Aruandlus ja kontroll toetuse kasutamise üle

  (1) Lepingus nimetatud tähtaegadeks on toetuse saaja kohustatud toetuse kasutamise kohta esitama vormikohase aruande (lisa 3).

  (2) Vallavalitsus teavitab toetuse saajaid e-posti teel aruande esitamise kohustusest 1 kuu enne aruande esitamise tähtaja saabumist.

  (3) Vallavalitsusel on õigus saada lisateavet toetuse kasutamise kohta ning nõuda lisaks toetuse kasutamise aruandele ka tõendite esitamist oma- ja kaasfinantseeringu kasutamise kohta.

  (4) Toetuse sihtotstarbelise ja toetuslepingu tingimustele vastava kasutamise kontrolli teostab vallavalitsus. Toetuse kasutamise kontrollimisel lähtub vallavalitsus taotlusest, toetuse andmise otsusest, lepingust, aruannetest ja vajadusel kohapealse kontrolli tulemustest.

  (5) Toetuse mittesihtotstarbelise kasutamise või lepingu tingimuste muu rikkumise korral on vallavalitsusel õigus toetusleping üles öelda ja nõuda saadud toetuse kas täielikku või osalist tagastamist.

§ 9.   Mittetulundustegevuse toetuste menetluse vormid

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse järgmised vormid (juurde lisatud):
  1) taotlus mittetulundustegevuse toetuseks vorm (lisa 1);
  2) leping mittetulundustegevuse toetuseks vorm (lisa 2);
  3) aruanne toetuse kasutamise kohta vorm (lisa 3);

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud vormid on avaldatud Tabivere valla veebilehel www.tabivere.ee ja kättesaadavad valla kantseleis.

§ 10.   Määruse jõustumine

  (1) Määruses reguleerimata küsimused lahendab ja otsustab vallavalitsus.

  (2) Tunnistatakse kehtetuks Tabivere Vallavolikogu 23. oktoobri 2012 määrus nr 9 „Tabivere valla eelarvest mittetulundustegevuse toetuse andmise kord“.

  (3) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

Sirje Simmo
vallavolikogu esimees

Lisa 1  Taotlus mittetulundustegevuse toetuseks

Lisa 2  Leping mittetulundustegevuse toetuseks

Lisa 3  Aruanne toetuse kasutamise kohta

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json