Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna aastapreemia

Viljandi linna aastapreemia - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2015, 13

  Viljandi linna aastapreemia

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 60

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

  § 1.   Viljandi linna aastapreemia (edaspidi preemia) määratakse tunnustusena teo või saavutuse eest, mis on kalendriaastal olnud Viljandi linnale olulise tähtsusega.

  § 2.   Preemia võidakse määrata füüsilisele või juriidilisele isikule (isikute grupile) või muule ühendusele, mis ei ole juriidiline isik. Preemia suurus on 1500 eurot (pärast riigi poolt kehtestatud maksude mahaarvamist).

  § 3.   Preemiaga kaasneb Viljandi linna aukiri ja Viljandi linna teenetemärk. Preemia saaja nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse.

  § 4.   Ettepaneku preemia kandidaatide kohta võivad Viljandi Linnavalitsusele teha kõik soovijad.

  § 5.   Preemia kandidaadid esitatakse igal aastal 31. detsembriks. Viljandi Linnavalitsus edastab kandidaatide nimekirja Viljandi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) komisjonidele ja fraktsioonidele. Volikogu fraktsioonidel ja komisjonidel on õigus teha ettepanekuid sarnase sisuga ettepanekute liitmiseks ja sellest tulenevalt täiendamiseks. Volikogu komisjonid ja fraktsioonid valivad esitatud kandidaatide hulgast eelistatuima kandidaadi ja esitavad ettepanekud volikogu koordinaatorile üks päev enne jaanuarikuu volikogu istungit.

  § 6.   Preemia määrab volikogu oma jaanuarikuu istungil. Otsus langetatakse fraktsioonide ja komisjonide poolt õigeaegselt esitatud kandidaatide hulgast volikogu poolthäälte enamusega. Vajaduse korral võidakse hääletus läbi viia kahevoorulisena, kusjuures kahevoorulisena toimub hääletamine ainult sellisel juhul, kui esimeses voorus enim hääli kogunud kandidaadid said hääli võrdsel arvul. Kui teises hääletusvoorus koguvad kandidaadid taas võrdse arvu hääli, antakse preemia kõigile teises voorus osalenud kandidaatidele.

  § 7.   Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu jätta preemia välja andmata.

  § 8.   Preemia kantakse preemia saaja kontole jooksva aasta 24. veebruariks. Preemia saaja tunnustamine toimub Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise kontsertaktusel või preemia saajale sobival ajal ning sobivas kohas.

  § 9.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määrus nr 36 „Viljandi linna aastapreemia“.

  § 10.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Peep Aru
  Linnavolikogu esimees

  /otsingu_soovitused.json