Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Viljandi linna elutöö preemia

Viljandi linna elutöö preemia - sisukord
  Väljaandja:Viljandi Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.02.2022
  Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2015, 14

  Viljandi linna elutöö preemia

  Vastu võetud 24.09.2015 nr 61

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 2 ja § 14 lõike 1 alusel.

  § 1.   Viljandi linna elutöö preemia (edaspidi preemia) määratakse tunnustusena füüsilisele isikule, kelle aastatepikkune tegevus on avalikkuse poolt kõrgelt hinnatud ja kelle kogu elutöö on positiivselt mõjutanud Viljandi linna arengut ja mainet.

  § 2.   Igal aastal määratakse üks 6000 euro suurune (pärast riigi poolt kehtestatud maksude mahaarvamist) preemia. Preemiaga kaasneb Viljandi linna aukiri ja Viljandi linna teenetemärk. Preemia saaja nimi kantakse Viljandi linna auraamatusse.

  § 3.   Ettepaneku preemia kandidaadi kohta võivad Viljandi Linnavalitsusele teha kõik soovijad.

  § 4.   Preemia kandidaadid esitatakse igal aastal 31. detsembriks. Viljandi Linnavalitsus edastab kandidaatide nimekirja Viljandi Linnavolikogu (edaspidi volikogu) komisjonidele ja fraktsioonidele. Volikogu komisjonid ja fraktsioonid valivad esitatud kandidaatide hulgast eelistatuima kandidaadi ja esitavad ettepanekud volikogu koordinaatorile üks päev enne jaanuarikuu volikogu istungit.

  § 5.   Preemia määrab volikogu oma jaanuarikuu istungil. Otsus langetatakse fraktsioonide ja komisjonide poolt õigeaegselt esitatud kandidaatide hulgast volikogu poolthäälte enamusega. Vajaduse korral võidakse hääletus läbi viia kahevoorulisena, kusjuures kahevoorulisena toimub hääletamine ainult sellisel juhul, kui esimeses voorus enim hääli kogunud kandidaadid said hääli võrdsel arvul. Kui teises hääletusvoorus koguvad kandidaadid taas võrdse arvu hääli, antakse preemia neist vanimale.

  § 6.   Põhjendatud kaalutlustel võib volikogu jätta preemia välja andmata.

  § 7.   Preemia kantakse preemia saaja kontole jooksva aasta 24. veebruariks. Tunnustus ning teenetemärk antakse üle Viljandis toimuva Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamise kontsertaktusel, vajadusel preemia saajale sobival ajal ning sobivas kohas.

  § 8.   Tunnistada kehtetuks Viljandi Linnavolikogu 27.11.2014 määrus nr 38 „Viljandi linna elutöö preemia“.

  § 9.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

  Peep Aru
  Linnavolikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json