Teksti suurus:

"Narva linna arengukava 2008-2021" muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.10.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2018, 7

"Narva linna arengukava 2008-2021" muutmine

Vastu võetud 20.09.2018 nr 16

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 7 ning § 372 lõike 7 alusel Narva Linnavolikogu määrab:

§ 1.   Muuta Narva Linnavolikogu kinnitatud 26.09.2007 määrusega nr 36 ning muudetud 22.02.2018 määrusega nr 4 Narva linna arengukava järgnevalt:

  (1) Muuta peatükk „5. Tegevuskava“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „5. Tegevuskava“.

  (2) Muuta peatükk „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2018–2021“ ja kinnitada see uues redaktsioonis vastavalt lisale „6. Narva linna ja linna arvestusüksuse eelarvestrateegia 2019–2022“.

  (3) Muuta arengukava nimetus alljärgnevalt: „Narva linna arengukava 2008–2022”.

  (4) Lisada arengukava visiooni osana „Visiooni osa1: Narva on 2024. aastal Euroopa kultuuripealinn, rahvusvahelise kõlapinnaga eri kultuuride kohtumispaik, mille arengumootoriks on rikkalik ja mitmekülgne kultuurielu, ettevõtlikud inimesed ning loovust toetav ja väärtustav keskkond“.

  (5) Muuta visiooni saavutamise tähtaeg 2024 aastaks läbivalt terves dokumendis.

  (6) Lisada arengukava punktis „3.4. Strateegilised eesmärgid“ uued eesmärgid, tegevussuunad ja ülesanded alljärgmiselt:

Strateegiline eesmärk 6.1: linnas on kultuuri ja loovust väärtustav keskkond
Tegevussuund 6.1.1: arendada kultuuritegemise ja kultuuris osalemise võimalusi
Ülesanded:
6.1.1.1. linna kultuuriasutuste tegevuste toetamine
6.1.1.2. omaalgatusel ja mittetulundusühingute tööl põhineva kultuuritegevuse toetamine
6.1.1.3. suurürituste läbiviimise toetamine
6.1.1.4. rahvusvaheliste koostööprojektide toetamine ja käivitamine
6.1.1.5. kultuuri ja loovuse tihedam sidumine teiste valdkondadega, sh hariduse, noorsootöö, ettevõtluse, turismi, keskkonna ja sotsiaalvaldkonnaga ja linnaruumi planeerimisega
6.1.1.6. turismistrateegia sidumine Euroopa kultuuripealinna algatusega ning võimaluste loomine kultuuripealinna külaliste igakülgseks ja kvaliteetseks vastuvõtmiseks
6.1.1.7. Euroopa kultuuripealinna kandidaadina koostöövõrgustiku arendamine kogu Euroopas, sh teiste kultuuripealinnadega, UNESCO loovate linnade võrgustikku kuuluvate linnadega ning teiste partneritega
6.1.1.8. tingimuste loomine loomeettevõtluse arenguks
6.1.1.9. koostöö tugevdamine loomemajanduse ja traditsioonilise ettevõtluse vahel
Tegevussuund 6.1.2: kandideerida 2024. aasta Euroopa kultuuripealinna tiitlile
Ülesanded:
6.1.2.1. kõikide võtmeosapoolte kaasamine nii Narvast kui mujalt laiapõhjalise koostöövõrgustiku loomiseks
6.1.2.2. tugeva sisulise programmi koostamine ja kultuuripealinna taotluste ettevalmistamine
6.1.2.3. kultuuripealinna kommunikatsioonitegevuste elluviimine Narva kandidatuuri tutvustamiseks
6.1.2.4. linna rahvusvahelise kommunikatsiooni sidumine kultuuripealinnaks kandideerimise kommunikatsioonitegevustega
6.1.2.5. noorte aktiivne kaasamine Euroopa kultuuripealinna ettevalmistamisse ja läbiviimisse

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json