Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse, hommikusöögi ja õhtuoote kulude kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Lääne-Harju Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2018, 19

Koolilõuna toetuse, hommikusöögi ja õhtuoote kulude kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 25.09.2018 nr 20

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5, kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Lääne-Harju valla munitsipaalkoolides (edaspidi kool) riigieelarve ja Lääne-Harju valla eelarve (edaspidi vallaeelarve) vahenditest eraldatud koolilõuna toetuse ja õpilaste hommikusöögi ning õhtuoote kulude kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.  Koolilõuna toetuseks määratud eraldised ja nende kasutamine

 (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse koolide statsionaarses õppes põhi- ja üldkeskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks arvestades Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud koolilõuna arvestuslikku maksumust ühe õpilase kohta.

 (2) Vallaeelarves nähakse vajadusel ette täiendavad rahalised vahendid õpilaste koolilõuna riigieelarves ette nähtud toetuse ja koolilõuna tegeliku maksumuse vahe katmiseks, samuti õpilaste hommikusöögi ning õhtuoote kulude katmiseks.

 (3) Koolilõuna kulude katmisel riigieelarve eraldisest ülejäävat raha kasutatakse õpilaste hommikusöögi ja õhtuoote toitlustamise kulude katmiseks.

 (4) Koolilõuna toetust ei maksta välja õpilastele, nende vanematele või eestkostjatele.

 (5) Koolilõuna maksumuse ja õpilaste hommikusöögi ning õhtuoote kulude piirmäära kehtestab Lääne-Harju Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus).

 (6) Toitlustusteenuse osutajale kaetakse koolilõuna, õpilaste hommikusöögi ja õhtuoote kulud toitlustusteenuse osutamise lepingu alusel, mille sõlmib vallavalitsus toitlustusteenust osutava ettevõtjaga.

§ 3.  Koolilõuna toetuse arvestus ja järelevalve

 (1) Õpilaste toitlustamist ja toitlustatud õpilaste üle arvestuse pidamist korraldab ning koolilõuna, hommikusöögi ja õhtuoote toetuseks vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

 (2) Koolilõuna, õpilaste hommikusöögi ja õhtuoote toetuseks ette nähtud rahaliste vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 4.  Määruse rakendamine

 (1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2018.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Külli Tammur
vallavolikogu esimees