HaridusHuviharidus

HaridusKool

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Transport ja liiklusÜhistransport

Teksti suurus:

Noorte huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord

Väljaandja:Räpina Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.09.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2018, 20

Noorte huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude katmise kord

Vastu võetud 26.09.2018 nr 29
, rakendatakse alates 1.10.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja noorsootöö seaduse § 151 lõigete 1–3 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesolev määrus reguleerib Räpina valla elanikuna rahvastikuregistrisse kantud 7–19-aastaste noorte transpordikulude hüvitamist sõiduks huvikoolidesse ja huviringidesse, et mitmekesistada võimalusi huvihariduses ja -tegevuses ning vähendada noorte arengut takistavaid kitsaskohti.

  (2) Toetust eraldatakse valla eelarves selleks ette nähtud vahenditest, mis on eraldatud riigi eelarvest huvihariduse ja huvitegevuse sihtotstarbelise toetusena.

§ 2.   Mõisted

  (1) Huviharidus käesoleva korra tähenduses on pikaajaline süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada süvendatud teadmised ja oskused valitud huvialal. Huviharidust omandatakse huvikoolis, mis on registreeritud Eesti Hariduse Infosüsteemis ja omab koolitusluba.

  (2) Huvitegevus käesoleva korra tähenduses on süsteemne juhendatud tegelemine vaba tahte alusel üldhariduse tasemeõppest ja õppetööst vabal ajal, et omandada teadmised ja oskused valitud huvialal. Huvitegevusega tegeletakse huviringides, klubides, stuudiotes vms. Huvitegevuseks ei loeta lühiajalisi kursusi ja tervisesporti.

§ 3.   Toetuse maksmise tingimused

  (1) Toetust makstakse, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) noore rahvastikuregistrijärgne elukoht on Räpina valla haldusterritooriumil ning tema huvialaga tegelemise kohta ei ole korraldatud ühistransporti ajal, mis võimaldaks huviringi või -kooli töös osaleda;
  2) huvialaga tegelemise koht asub noore elukohast kaugemal kui kolm kilomeetrit;
  3) noore elukohas ei pakuta vastava huvialaga tegelemise võimalust.

  (2) Toetust võib eraldada ka juhul, kui noor käib huvikoolis või -ringis teise kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, tingimusel, et see asub noore elukohale lähemal kui Räpina valla sama huviala pakkuv huvikool või -ring ning sinna ei ole korraldatud ühistransporti ajal, mis võimaldaks huvikooli või -ringi töös osaleda.

§ 4.   Toetuse määr

  Toetuse arvestuse aluseks on noore elukoha ja huvikooli või huviringi toimumiskoha vaheline kaugus vähemalt kolm kilomeetrit. Kaugus kilomeetrites korrutatakse arvuga 2 (edasi-tagasi), seejärel arvuga 0,1 (euro) ning huvikoolides ja huviringides osalemise arvuga (korda kuus).

§ 5.   Toetuse taotlemine

  Toetust taotleb noore seaduslik esindaja, kes esitab vallavalitsusele taotluse neli korda aastas, hiljemalt 20. märtsiks (detsembrist veebruarini kantud transpordikulude eest), 20. juuniks (märtsist maini kantud transpordikulude eest), 20. septembriks (juunist septembrini kantud transpordikulude eest) ja 20. detsembriks (oktoobrist novembrini kantud transpordikulude eest).

§ 6.   Taotluste menetlemine, toetuse määramine ja maksmine

  (1) Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse haridus- ja noorsootööspetsialist, kes teeb otsuse toetuse määramise või määramisest keeldumise kohta 10 tööpäeva jooksul ning teavitab taotlejat määramisest keeldumise korral keeldumise põhjustest.

  (2) Toetuse kannab vallavalitsuse finantsosakond taotleja arvelduskontole otsuse tegemise päevast arvates 14 päeva jooksul.

  (3) Erijuhtumid ja vaidlused lahendab vallavalitsus.

§ 7.   Toetuse maksmisest keeldumise alused

  Toetuse maksmisest keeldutakse kui:
  1) taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud tingimustele;
  2) taotlus ei ole esitatud õigeaegselt;
  3) taotleja on taotlemisel esitanud teadlikult valeandmeid, mis mõjutavad toetuse andmise otsustamist.

§ 8.   Järelevalve toetuse kasutamise üle

  (1) Vallavalitsuse spetsialistil on õigus kontrollida noore osalemist huvikoolis või huviringis.

  (2) Vallavalitsuse spetsialistil on õigus küsida taotlejalt täiendavaid andmeid ning kontrollida toetuse sihipärast kasutamist.

§ 9.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse alates 1. oktoobrist 2018.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Teet Helm
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json