KorrakaitseKasside ja koerte pidamine

Linna ja valla valitsemineAndmekogud ja infoturve

Teksti suurus:

Paide lemmikloomade registri põhimäärus

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2018, 22

Paide lemmikloomade registri põhimäärus

Vastu võetud 20.09.2018 nr 45

Määrus kehtestatakse loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Registri ametlik nimi on Paide lemmikloomade register (edaspidi register).

  (2) Registri omanik on Paide linn. Registris sisalduvaid andmeid kasutavad juriidilised ja füüsilised isikud § 8 nimetatud eesmärkidel.

  (3) Paide lemmikloomade register on andmekogu Paide linna haldusterritooriumil peetavate lemmikloomade kohta.

§ 2.   Registri pidamise eesmärk

  (1) Registri kasutusele võtmise eesmärgid Paide linna haldusterritooriumil on:
  1) registreeritud lemmikloomade üle arvestuse pidamine;
  2) registreeritud lemmikloomade kohta informatsiooni kogumine;
  3) registreeritud lemmikloomade kohta informatsiooni väljastamine;
  4) registreeritud järelevalveta lemmikloomade omanike kiire leidmine ja loomade tagastamine omanikule.
  5) seaduses nõutud vaktsineerimiste jälgimine.

  (2) Register on kohaliku omavalitsuse register, milles sisalduvaid andmeid saavad kasutada volitatud asutused, juriidilised ja füüsilised isikud käesoleva määruse § 8 lõikes 5 nimetatud eesmärkidel.

§ 3.   Registri ülesehitus

  (1) Register on avalik ja seda peetakse veebipõhise liidesega andmebaasina.

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise infotehnoloogilise andmebaasina ja andmeid töödeldakse registri pidamiseks väljatöötatud tarkvaraga.

  (3) Register koosneb kahest osast:
  1) kehtivad andmed - kehtivad andmed Paide linnas registreeritud lemmikloomade ja nende omanike kohta;
  2) ebaõiged ja aegunud andmed - Paide linnas registreeritud lemmikloomade ja nende omanike kohta avastatud ebaõiged ja kehtetuks muutunud andmed.

  (4) Kehtivate ja aegunud andmete koosseis on ühesugune, välja arvatud juhul, kui registri vastutav töötleja on andmete koosseisu laiendanud pärast andmete arhiveerimist.

§ 4.   Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Paide Linnavalitsus (edaspidi vastutav töötleja).

  (2) Vastutav töötleja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamist reguleerivate Paide linna õigusaktide eelnõude ning
dokumentatsiooni koostamist;
  3) korraldab ja juhib registri arendustöid ja kasutuselevõttu;
  4) korraldab ja juhib registri pidamist, täiendamist ja kasutajate õiguste haldamist;
  5) sõlmib registri volitatud töötlejatega lepingud registri andmete töötlemiseks;
  6) annab ametnikele volitusi ja määrab nende ülesanded vastutava töötleja õiguste ning kohustuste täitmiseks;
  7) lahendab registri pidamisel tekkivaid probleeme;
  8) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
  9) tagab andmetele juurdepääsu nende sihipäraseks kasutamiseks;
  10) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 5.   Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on isik, kellega vastutav töötleja on sõlminud lepingu või andnud volituse registrisse andmete sisestamiseks ning andmete töötlemiseks.

  (2) Registrit majutav volitatud töötleja:
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) arendab ning võimaldab kasutada registri pidamiseks vajalikku tarkvara;
  3) osutab registri majutusteenust, hooldust ja haldust;
  4) tagab registriandmete turvalisuse ja säilimise.

  (3) Registri pidamisel registri andmeid töötlev volitatud töötleja (edaspidi volitatud töötleja):
  1) täidab vastutava töötleja korraldusi;
  2) töötleb registriandmeid;
  3) rakendab meetmeid andmekaitse, andmetele juurdepääsu ja nende säilimise
tagamiseks;
  4) teavitab vastutavat töötlejat koheselt registri pidamisel tekkinud probleemidest ja talle teatavaks saanud andmete mittesihipärasest kasutamisest;
  5) täidab muid seadustest, teistest õigusaktidest, põhimäärusest ning vastutava töötajaga sõlmitud lepingust tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Registri digitaalsesse andmebaasi kantavad andmed

  (1) Registrisse kantakse Paide linna haldusterritooriumil asuvad lemmikloomad vastavalt Paide linna koerte ja kasside pidamise eeskirjale ning registri põhimäärusele.

  (2) Registri volitatud töötlejale esitavad andmeid Paide linna haldusterritooriumil peetavate lemmikloomade omanikud.

  (3) Volitatud töötleja registreerib looma ning loomaomaniku andmed ankeedi täitmisel hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul, arvates looma märgistamise kuupäevast. Kui volitatud töötlejal puudub juurdepääs veebipõhisele registrile, esitab ta registreerimisandmed digitaalsel või paberkandjal hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul vastutavale töötlejale.

  (4) Volitatud töötleja kannab registrisse Paides registreeritud lemmikloomade ja nende omanike andmed, samuti looma vaktsineerinud veterinaararsti nime ning viimase vaktsineerimise kuupäeva.

  (5) Registrisse kantavad lemmiklooma andmed on:
  1) registrikood - tarkvara poolt omistatav looma registrikande identifikaator;
  2) registreerimistunnus - volitatud veterinaararsti poolt antud märgistusnumber või mikrokiip;
  3) nimi;
  4) vanus/sünniaeg;
  5) sugu;
  6) tõug või tõuta lemmiklooma puhul looma välimuse lühikirjeldus;
  7) muu eritunnus;
  8) asukoht;
  9) lemmiklooma registreerinud isiku nimi;
  10) marutaudi vastu vaktsineerimise viimane kuupäev;
  11) viimase kande teinud veterinaararsti nimi.

  (6) Registrisse kantavad lemmiklooma omaniku andmed on:
  1) isikukood, selle puudumisel sünniaeg;
  2) nimi;
  3) elukoht;
  4) telefoninumber, olemasolul ka e-posti aadress.

§ 7.   Andmete registrisse kandmise kord

  (1) Registriandmete esitaja on kohustatud tagama registrisse kandmiseks esitatud andmete õigsuse.

  (2) Andmed kannab registrisse volitatud töötleja. Kiibistatud looma saab lemmiklooma omanik ka ise riigiportaalis registreerida (aadressil www.eesti.ee ).

  (3) Registri volitatud töötleja võtab lemmiklooma registreerimisel omanikult kirjaliku nõusoleku andmete avaldamise kohta käesoleva määruse § 8 lõikes 5 sätestatud juhtudel ja § 8 lõikes 6 märgitud ulatuses.

  (4) Registrisse andmete esitamise kohta peavad arvestust registri volitatud töötlejad.

  (5) Avastatud ebaõiged andmed parandatakse, säilitades paranduste järjepidevuse. Kehtetuks muutunud andmed kantakse kehtivate andmete registriosast kehtetute andmete registriossa.

  (6) Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

§ 8.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Andmete väljastamine registrist on tasuta.

  (2) Registrist väljastatavad andmeid vastutav töötleja ja volitatud töötleja neile esitatud avalduse alusel, millele on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, soovitud andmed ja nende kasutamise eesmärk.

  (3) Avalduse võib esitada:
  1) kirjalikult;
  2) elektrooniliselt;
  3) suuliselt.

  (4) Kui andmete kasutamine on põhjendatud, väljastatakse soovitud andmed järgmiselt:
  1) suulise päringu korral koheselt;
  2) kirjaliku ja elektroonilise päringu korral kolme tööpäeva jooksul alates avalduse laekumisest.

  (5) Andmete kasutamist loetakse põhjendatuks, kui:
  1) avalikus kohas järelevalveta lemmiklooma leidnud isik soovib looma tagastada omanikule;
  2) avalikus kohas järelevalveta lemmiklooma kinni püüdnud Paide Linnavalitsuse poolt määratud juriidiline isik soovib looma tagastada tema omanikule;
  3) avalikus kohas ilma järelevalveta viibinud loom on põhjustanud kahju.

  (6) Registrist avalduse alusel väljastamisele kuuluvad üksnes käesoleva määruse § 6 lõike 5 punktides 3 ja 6 ning lõike 6 punktides 2 ja 4 nimetatud andmed looma ja loomaomaniku kohta.

  (7) Registrist ametlike väljavõtete saamiseks on õigus registri vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal. Ametliku väljavõtte korral kuuluvad avaldamisele kõik registris sisalduvad andmed, kui päringus ei ole määratud teisiti.

  (8) Ametlike väljavõtete saamiseks Paide linna koduleheküljelt volitatud kasutajanime ja parooliga, on õigus registri vastutaval töötlejal ja volitatud töötlejal.

  (9) Andmete väljastamise kohta peetakse elektroonilist kanderaamatut, kuhu märgitakse kellele, millal, mis põhjusel ja millised andmed on väljastatud.

§ 9.   Registriandmete kaitsmine

  (1) Andmetele juurdepääsu haldamine on registri vastutava töötleja ülesanne. Juurdepääs registri-andmetele toimub läbi kasutaja identifitseerimise ID-kaardi audentimissüsteemiga või kasutajanime ja parooliga.

  (2) Registri volitatud töötlejale juurdepääsu andmise ja sulgemise kord sätestatakse lepinguga.

  (3) Vastutava töötleja poolt volitatud isikule juurdepääsuõiguse andmiseks esitab viimane vastava taotluse, milles on toodud isiku ees- ja perekonnanimi, tema poolt täidetavad ülesanded registri pidamisel ja juurdepääsuõiguse kehtivuse soovitav aeg. Juurdepääsuõigus võib olla tähtajatu. Registri vastutav töötleja avab ühe tööpäeva jooksul, pärast taotluse saamist, juurdepääsu ja teavitab sellest juurdepääsu saanud isikut.

  (4) Juurdepääsuõiguse sulgemiseks, enne kehtivuse aja lõppemist, esitatakse registri vastutavale töötlejale taotlus, milles näidatakse ära volitatud isiku ees- ja perekonnanimi, juurdepääsuõiguse sulgemise põhjus ning soovitav aeg. Registri vastutav töötleja sulgeb juurdepääsuõiguse taotluses näidatud ajal.

§ 10.   Registriandmete säilitamine

  (1) Registri vastutav töötleja korraldab registrist turvakoopia tegemise ja säilitamise.

  (2) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas, mida säilitatakse 25 aastat.

  (3) Registri turvaklass on vähemalt K1T1S1 ja turbeaste madal (L).

§ 11.   Registri järelevalve

  (1) Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ja andmekaitse järelevalveasutus vastavalt oma pädevusele.

  (2) Registri üle järelevalvet teostaval volitatud isikul on õigus tutvuda registrisse kantud andmete ja nende alusdokumentidega ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta.

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud kõrvaldama järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused määratud tähtajaks.

§ 12.   Registri pidamise, finantseerimise ja registri likvideerimise kord

  (1) Registri pidamist, täiendamist ja arendamist finantseeritakse Paide linna eelarvest selleks eraldatud vahenditest.

  (2) Registri vastutav töötleja tasub käesoleva määruse § 6 lõigetes 5 ja 6 märgitud andmete sisestamise eest vastavalt volitatud töötlejaga sõlmitud lepingus sätestatud korrale ning registri majutamise eest vastavalt registrit majutava volitatud töötlejaga sõlmitud lepingule.

  (3) Registrile tehtavad päringud on tasuta.

  (4) Registri likvideerimise otsustab volikogu.

  (5) Registri likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine registri volitatud töötleja poolt vastutavale töötlejale, teise andmekogusse, Paide Linnavalitsuse arhiivi või nende hävitamiseks. Volikogu määrab üleandmise või hävitamise tähtaja.

  (6) Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 13.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Aivar Tubli
Linnavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json