HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Raadi Lasteaed Ripsik põhimäärus

Väljaandja:Tartu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2018, 27

Raadi Lasteaed Ripsik põhimäärus

Vastu võetud 27.09.2018 nr 27

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lg 3 ja Tartu Vallavolikogu 24.04.2018 määruse nr 12 „Tartu valla põhimäärus“ § 27 lg 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Koolieelse lasteasutuse liik on lasteaed, nimetus on Raadi Lasteaed Ripsik (edaspidi lasteaed) ja ta on Tartu Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) hallatav asutus.

§ 2.   Lasteaia asukoht on Mõisatamme tn 30, Vahi alevik, Tartu vald, 60534 Tartu maakond.

§ 3.   Lasteaia kõrgemalseisev organ on vallavalitsus, kes omaniku esindajana hindab lasteaia tegevust ja eelarveliste vahendite kasutamise sihipärasust.

§ 4.   Lasteaed on koolieast noorematele lastele hoidu ja alushariduse omandamist ja pooleteise- kuni kolmeaastastele lastele lapsehoiuteenust võimaldav õppeasutus.

§ 5.   Lasteaed juhindub oma tegevuses koolieelse lasteasutuse seadusest, kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest, Tartu Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu) ja vallavalitsuse õigusaktidest, käesolevast põhimäärusest ja muudest õigusaktidest.

§ 6.   Lasteaial on oma pitsat ja sümboolika.

§ 7.   Lasteaia teeninduspiirkonna kehtestab vallavolikogu.

§ 8.   Lasteaia järjepideva arengu tagamiseks on koostöös lasteaia hoolekogu ja pedagoogilise nõukoguga koostatud lasteaia arengukava, mille kinnitab vallavolikogu.

§ 9.   Põhimääruses muudatuste ja täienduste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavolikogu.

2. peatükk STRUKTUUR 

§ 10.   Lasteaia direktor moodustab lasteaia sõime- ja lasteaiarühmad ning vajadusel liitrühmad või lapsehoiurühmad.

§ 11.   Laste arvu rühmades kehtestab hoolekogu ettepanekul vallavalitsus, järgides koolieelse lasteasutuse seadusega sätestatut.

§ 12.   Lasteaia direktori ettepanekul võib vallavalitsus moodustada lasteaias sobitusrühmi ja erirühmi, samuti luua vajadusel osaajalisi kohti.

3. peatükk ÕPPE- JA KASVATUSKORRALDUS 

§ 13.   Lasteaias toimub õppe- ja kasvatustegevus eesti keeles.

§ 14.   Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise aluseks on Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt väljastatud koolitusluba.

§ 15.   Lasteaia õppe- ja kasvatuskorralduse aluseks on lasteaia direktori poolt kinnitatud lasteaia õppekava, mis vastab koolieelse lasteasutuse riiklikule õppekavale ja arvestab paikkonna kultuurilist omapära ning rahvatraditsioone.

§ 16.   Lasteaial on lasteaia direktori poolt kinnitatud tegevus- ja päevakava.

§ 17.   Lasteaed töötab viiepäevase töönädalaga.

§ 18.   Päevase lahtioleku aja otsustab vallavalitsus, lähtudes lasteaia hoolekogu ettepanekust.

§ 19.   Riiklikku järelvalvet lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium.

4. peatükk LAPSED JA LAPSEVANEMAD 

§ 20.   Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise korra kehtestab vallavalitsus määrusega.

§ 21.   Lastel on lasteaias õigus vaimselt ja füüsiliselt tervislikule keskkonnale ja päevakavale, eneseusaldust ja vaimset erksust toetavale tegevusele ning pedagoogide igakülgsele abile ja toetusele alushariduse omandamisel.

§ 22.   Lapsevanematel on õigus:

  (1) tuua laps lasteaeda ja viia sealt ära neile sobival ajal lasteaia päevakava;

  (2) nõuda vajalike tingimuste loomist laste mitmekülgseks arenguks ja kasvamiseks, aidates ise kaasa nende tingimuste loomisele;

  (3) osaleda lasteaia töös ja juhtimises hoolekogu liikmeks valitud lastevanemate kaudu;

  (4) kasvatamist, õpetamist ja muude lasteaia töökorraldust puudutavate vaidluste lahendamiseks pöörduda lasteaia hoolekogu või direktori poole.

§ 23.   Lapsevanemad on kohustatud:

  (1) tasuma igakuiselt laste toidukulude eest;

  (2) osalema lasteaia muude kulude katmises vallavolikogu poolt kehtestatud ulatuses ja korras;

  (3) informeerima õigeaegselt rühma õpetajat või lasteaia direktorit lapse puuduma jäämisest;

  (4) kinni pidama lasteaia päevakavast, laste tervisekaitse ja tervise edendamise nõuetest;

  (5) oma lapse arendamise huvides tegema igakülgset koostööd lasteaia personaliga.

  (6) täitma lasteaia kodukorda

§ 24.   Lasteaed tagab laste tervise kaitse nende lasteaias viibimise ajal.

5. peatükk PERSONAL 

§ 25.   Lasteaia personaliks on pedagoogid, tervishoiutöötaja ja lasteaia majandamist tagavad ning õpetajaid abistavad töötajad.

§ 26.   Pedagoogidena käsitletakse õpetajaid, direktorit, õppealajuhatajat ning teisi õppe- ja kasvatusalal töötavaid isikuid.

§ 27.   Lasteaia direktor kooskõlastab personali koosseisu vallavalitsusega ja peale kooskõlastuse saamist kinnitab lasteaia personali koosseisu, lähtudes valdkonna eest vastutava ministri määrusega kehtestatud miinimumkoosseisust ja vallavolikogu poolt kinnitatud hallatava asutuse personalikulude eelarvest.

§ 28.   Pedagoogide vaba ametikoha täitmiseks korraldab lasteaia direktor konkursi, mille läbiviimise kord on kinnitatud lasteaia hoolekogu poolt lasteaia direktori ettepanekul.

§ 29.   Töötamine lasteaias toimub töölepingu alusel ja seda reguleeritakse tööseadusandlusega. Lasteaia personaliga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid lasteaia direktor.

§ 30.   Lasteaia personali palgad ja lisatasud määrab lasteaia direktor vastavuses kinnitatud eelarvega.

§ 31.   Lasteaia personali õigused, kohustused ja vastutus määratakse kindlaks töölepingute, ametijuhendite ja töösisekorraeeskirjadega kooskõlas tööseadusandlusega.

§ 32.   Personalil on õigus:

  (1) teha ettepanekuid lasteaia tegevuse arendamiseks;

  (2) anda hinnanguid lasteaia tegevuse kohta;

  (3) osaleda täiendõppes;

  (4) muud õigused, mis on sätestatud teiste dokumentide ja õigusaktidega.

§ 33.   Personalil on kohustus:

  (1) luua tingimused laste kasvatamiseks ja arenemiseks vastastikul lugupidamisel ning üksteisemõistmisel laste ja nende vanematega;

  (2) nõustada lasteaias käivate laste vanemaid nende soovil õppe- ja kasvatusküsimustes;

  (3) tagada kehtiva õppe-, päeva- ja tegevuskava järgimine;

  (4) hoolitseda laste elu, tervise ja turvalisuse eest;

  (5) täita õigusaktides, töölepingus ja ametijuhendis sätestatud kohustusi;

  (6) muud kohustused, mis on sätestatud teiste dokumentide ja õigusaktidega.

§ 34.   Lasteaia personalil on keelatud avalikustada lapselt saadud teavet lapse kodu ja perekonna kohta.

6. peatükk JUHTIMINE 

§ 35.   Lasteaia direktor on lasteaia seadusjärgne esindaja oma töölepingu kehtivuse ajal.

§ 36.   Lasteaia direktori ülesandeks on tagada lasteaia tulemuslik töö ja juhtida lasteaia tegevust koostöös pedagoogilise nõukogu ja hoolekoguga.

§ 37.   Direktoril on koolieelse lasteasutuse seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks õigus teha tehinguid lasteaia varaga õigusaktidega kehtestatud korras.

§ 38.   Lasteaia direktori õigused, kohustused ja vastutus on määratud ametijuhendi ja töölepinguga.

§ 39.   Lasteaia direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab vallavalitsus avaliku konkursi, mille läbiviimise kord kooskõlastatakse lasteaia hoolekoguga. Konkursi võitnud isiku kinnitab ametisse vallavalitsus.

§ 40.   Direktoriga sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab töölepingu Tartu vallavanem.

§ 41.   Direktorile makstava palga ja lisatasud kinnitab Tartu vallavanem.

§ 42.   Direktor on aruandekohustuslik lasteaia hoolekogu, vallavolikogu ja vallavalitsuse ees.

§ 43.   Pedagoogiline nõukogu on lasteaias alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on lasteaia õppe- ja kasvatustegevuse analüüsimine ja hindamine ning direktorile, hoolekogule ning vallavalitsusele õppe- ja kasvatustegevuse parandamiseks ettepanekute tegemine.

§ 44.   Pedagoogilise nõukogu koosseisu kuuluvad kõik lasteaias töötavad pedagoogid.

§ 45.   Pedagoogilise nõukogu töökord, otsustusõigus ja vastutus on sätestatud lasteaia pedagoogilise nõukogu põhimäärusega.

§ 46.   Lasteaia juures tegutseb alaliselt lasteaia hoolekogu, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus lasteaias vastaks laste arengule ja huvidele.

§ 47.   Hoolekogu koosseis:

  (1) lastevanemate koosolekul valitud iga rühma lastevanemate esindaja;

  (2) õpetajate esindaja;

  (3) vallavolikogu poolt nimetatud esindaja.

§ 48.   Lapsevanemad valivad oma esindaja hoolekogusse igal aastal õppeaasta algul.

§ 49.   Direktor esitab hoolekogu koosseisu vallavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

§ 50.   Hoolekogu töökorralduse aluseks on hoolekogu põhimäärus.

7. peatükk RAHASTAMINE, VARA JA VAHENDID 

§ 51.   Lasteaial on oma eelarve. Eelarve koostamine, muutmine ja kasutamine toimub vastavalt vallavolikogu ja vallavalitsuse poolt kehtestatud õigusaktidele.

§ 52.   Lasteaia rahastamine toimub:

  (1) Tartu valla eelarve vahenditest;

  (2) riigieelarve vahenditest täiskasvanute koolituse seaduses sätestatud alustel;

  (3) lastevanemate poolt kaetavast osast;

  (4) muudest eraldistest ja annetustest;

  (5) lasteaia poolt tasuliste teenuste osutamise eest saadud vahenditest.

§ 53.   Tasuliste teenuste osutamise korra ja hinnad kehtestab vallavalitsus.

§ 54.   Lasteaia vara moodustavad Tartu vallalt talle sihtotstarbeliselt kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, inventar ja muu vara.

§ 55.   Lasteaia vara valdamine, kasutamine ja käsutamine on sätestatud Tartu vallavara eeskirjaga ja Tartu valla raamatupidamise sise-eeskirjadega.

§ 56.   Lasteaia raamatupidamist korraldab vallavalitsuse raamatupidamine.

§ 57.   Lasteaial võib olla oma pangaarve.

§ 58.   Lasteaia finantsmajanduslikku tegevust kontrollib vallavalitsus.

8. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, ÜMBERKUJUNDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 59.   Ettepaneku lasteaia ümberkorraldamiseks, ümberkujundamiseks või tegevuse lõpetamiseks teeb vallavalitsus või vallavolikogu komisjon, vastava otsuse võtab vastu vallavolikogu.

§ 60.   Lasteaia ümberkorraldamisest, ümberkujundamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus Haridus- ja Teadusministeeriumile, lasteaiale, lastevanematele ja lasteaia töötajatele vähemalt viis kuud enne ümberkorraldamise, ümberkujundamise või tegevuse lõpetamise tähtaega.

§ 61.   Lasteaia ümberkorraldamine, ümberkujundamine või tegevuse lõpetamine võib toimuda ainult pärast 1. juunit.

9. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 62.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avaldamist Riigi Teatajas.

Üllar Loks
vallavolikogu esimees

/otsingu_soovitused.json