SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Väljaandja:Saue Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:05.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2018, 28

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Vastu võetud 27.09.2018 nr 48

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, sotsiaalhoolekande seaduse § 14 lõike 2 ja § 42 lõike 1 ning sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ § 24 lõike 1 punkti 1 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord (edaspidi kord) reguleerib eluruumi kohandamise kulu osalist hüvitamist Saue valla eelarves selleks ette nähtud vahendite arvelt.

  (2) Korra eesmärk on soodustada puudega isikute iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel, toetudes isiku vastutusele enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest.

§ 2.   Mõisted

  Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) eluruumi kohandamine on ehituslik tegevus eluruumi muutmiseks;
  2) eluruumi kohandamise kulu (edaspidi kulu) on eluruumi kohandamiseks vajaliku materjali ja ehitustöö kulu. Eluruumi kohandamise kuluks ei loeta tehniliste abivahendite ostmise ja paigaldamise kulu, kui tehnilised abivahendid on võimalik osta ja paigaldada sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatud tehniliste abivahendite taotlemise ja soodustingimustel eraldamise korra alusel;
  3) eluruum on puudega isiku kasutuses olev elamu, korter või tuba ja juurdepääs sellele;
  4) hüvitis on summa, mis määratakse ja makstakse kulu osaliseks katteks;
  5) Saue Vallavalitsus on Saue valla ametiasutus;
  6) Saue vallavalitsus on Saue valla kollegiaalne organ.

§ 3.   Eluruumide kohandamise rahastamine

  (1) Eluruumide kohandamist rahastatakse vallaeelarve vahenditest.

  (2) Eluruumi kohandamise maksumuse tasumisel lähtutakse sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määruses nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ sätestatud standardiseeritud ühikuhindadest, nende puudumise korral tegelikest ja põhjendatud kuludest.

  (3) Eluruumi kohandamise tööde eest tasub Saue Vallavalitsus:
  1) töid teostanud ettevõtjale;
  2) taotlejale, kui taotleja teostab tööd ise.

  (4) Taotleja tasub tööde eest ise osas, milles tööde tegelik maksumus ületab standardiseeritud ühikuhinda (edaspidi omaosalustasu).

§ 4.   Õigustatud isikud

  (1) Eluruumi kohandamist on õigus saada isikul:
  1) kellel sotsiaalkindlustusamet on tuvastanud puude puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse tähenduses;
  2) kelle liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid on võimalik parandada eluruumi kohandamisega;
  3) kelle rahvastikuregistrijärgne ja tegelik elukoht on aastaringseks elamiseks ette nähtud eluruum Saue valla haldusterritooriumil.

  (2) Isikul on õigus saada määruse alusel ühe eluruumi kohandamine ühel korral.

§ 5.   Eluruumi kohandamise taotluste vastuvõtmisest teavitamine

  (1) Kui rahandusministeerium on kuulutanud välja puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamise meetme kohalike omavalitsuste taotlusvooru, otsustab vallavalitsus selles meetmes osalemise.

  (2) Kui vallavalitsus otsustab taotlusvoorus osaleda, avaldab ta vähemalt viis tööpäeva enne eluruumi kohandamise taotluste (edaspidi taotlused) vastuvõtu algust Saue Valduris, valla veebilehel ja valla Facebooki-lehel järgmise teabe:
  1) taotluste esitamise tähtaeg (vähemalt 30 kalendripäeva);
  2) kohanduste tegemise periood (kuni 24 kalendrikuud);
  3) tehtavate tööde arv kokku või tehtavate tööde arv töö liigi, kohanduse saaja vanuserühma vm alusel;
  4) taotluste vastuvõtmise koht ja aeg;
  5) taotluste posti ja e-posti teel saatmise aadressid;
  6) taotluses kohustuslikud andmed.

§ 6.   Toetuse ese

  (1) Puudega isiku elukoha kohandamise toetuse eesmärk on vähendada puudest tingitud raskusi elukohta sisenemisel, elukohas liikumisel ja enesega toimetulekul.

  (2) Elukoha kohandamisel on abikõlbulikud kulud:
  1) liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, elukohta sissepääsu, hoone välisukse ja elukoha vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamiseks;
  2) hügieenitoimingute parandamiseks;
  3) köögitoimingute parandamiseks.

  (3) Kohandada saab eluruumi, mis on taotleja:
  1) omandis või kaasomandis;
  2) kasutuses lepingu alusel, mille järgi on tal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt kaks aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

  (4) Kui kohandatav eluruum ei ole taotleja omandis, peab koos kohanduse taotlusega esitama eluruumi omaniku, kaasomandi puhul kaasomaniku kirjaliku nõusoleku kohanduse tegemise lubamise kohta.

  (5) Kui kohandatavale eluruumile on seatud hüpoteek, peab taotlemisel olema hüpoteegipidaja nõusolek kohanduse tegemiseks, kui hüpoteegi seadmise kokkulepe piirab taotlejal vara käsutamist.

  (6) Kohandada ei saa eluruumi, mille osas on algatatud täitemenetlus, välja arvatud juhul, kui eluruumi kasutatakse lepingu alusel, mille järgi on taotlejal õigus asja igakordsest omanikust sõltumata kasutada eluruumi vähemalt kaks aastat kohanduse planeeritud lõpetamisest.

§ 7.   Hüvitatavad kulud

  (1) Puudega isiku elukoha kohandamisel hüvitatakse kulusid vastavalt sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määrusele nr 4 “Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine“ määratud standardiseeritud ühikuhindadele või vastava ühikuhinna puudumise korral vastavalt eeldatavale eelarvele.

  (2) Ühele taotlejale määratakse toetus ühe kohanduse tegemiseks. Uue kohanduse tegemiseks saab uuesti toetust taotleda viie aasta möödumisel viimase toetuse taotluse rahuldamisest.

  (3) Ühe kohanduse raames võib toetamiseks kombineerida eriliiki kohandusi.

  (4) Kooskõlas lõikes 1 nimetatud määrusega hüvitatakse puudega isiku elukoha kohandamisel järgmisi kulusid:
  1) ehitusteatise, ehitusprojekti ja sellega seotud dokumentide koostamise ning ekspertiisi tegemise kulud;
  2) projektijuhtimise ja ehitusjärelevalve kulud;
  3) ehitusmaterjalide ja ehitustööde kulud;
  4) ehitustöö käigus ehitisse paigaldatavate seadmete kulud;
  5) pärast kohandust eluruumi eesmärgipärase kasutamise või ehituseelse väljanägemise taastamiseks vajalike ehitustööde ja ehitusmaterjalide kulud;
  6) ehituse käigus asendatava tavamööbli ja inventari kulud juhul, kui olemasolevat mööblit või inventari ei ole võimalik senisel otstarbel samas eluruumis kasutada;
  7) puudega inimese erivajadusest tuleneva statsionaarse mööbli ja inventari kulud;
sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 74 „Abivahendite loetelu, abivahendite eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise otsustamise ja erandite tegemise tingimused ja kord ning abivahendi kaardi andmed“ alusel toetatavad statsionaarsete abivahendite kulud juhul, kui abivahendite paigaldamine on osa ehitustöödest.

§ 8.   Eluruumi kohandamise taotlemine

  (1) Eluruumi kohandamist taotleja esitab Saue Vallavalitsusele kirjaliku taotluse, milles märgitakse:
  1) taotleja ees- ja perekonnanimi, isikukood ja kontaktandmed;
  2) taotleja esindaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, kontaktandmed ja esindusõiguse alus;
  3) kohandatava eluruumi andmed;
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu nõusolek eluruumi kohandamise kohta;
  5) eluruumi kohandamise eesmärk ja selgitus;
  6) teostatavate tööde liik ja laad kohandus.

  (2) Koos taotlusega esitatakse:
  1) taotleja isikut tõendava dokumendi koopia;
  2) esindaja isikut tõendava dokumendi koopia;
  3) esindusõigust tõendava dokumendi koopia;
  4) eluruumi omaniku, kõigi kaasomanike või korteriühistu kirjalik nõusolek eluruumi kohandamise kohta, kui taotleja ei ole eluruumi ainuomanik või kui kohandatakse kaasomanike ühiskasutuses olevaid ruume;
  5) Sotsiaalkindlustusameti või Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse hinnang eluruumi kohandamise kohta juhul, kui see on olemas.

§ 9.   Taotluste lahendamine

  (1) Taotlused registreeritakse nende saabumise järjestuses.

  (2) Saue Vallavalitsus kontrollib taotleja ja taotluse nõuetele vastavust. Kui taotleja või taotlus ei vasta nõuetele või taotleja ilmselgelt ei ole õigustatud isik, siis jätab vallavalitsus taotluse rahuldamata.

  (3) Saue vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise hiljemalt 120 päeva jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest.

  (4) Saue vallavalitsus jätab taotluse rahuldamata, kui:
  1) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei paranda taotleja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid;
  2) eluruumi on lepingulise kasutusõiguse tähtaja tõttu võimalik kasutada ebamõistlikult lühikest aega;
  3) eluruumi omanik, kaasomanik või korteriühistu ei anna eluruumi kohandamiseks nõusolekut;
  4) eluruumi soovitud viisil kohandamine ei ole ehituslikult või tehniliselt mõistlik;
  5) taotleja või tema esindaja ei võimalda taotluse asjaolusid ja eluruumi kontrollida;
  6) taotleja ei ole nõus tasuma omaosalust;
  7) esinevad muud asjaolud, mille tõttu eluruumi kohandamine ei ole taotleja vajadusi arvestades mõistlik.

  (5) Saue Vallavalitsus sõlmib toetuse eraldamise lepingu toetuse saajaga ja vajadusel eluruumi kohandust teostava juriidilise isikuga.

  (6) Toetuse saaja esitab vallavalitsusele toetuslepingus määratud tähtajaks vormikohase lõpparuande toetuse kasutamise kohta koos toetuse kasutamist tõendavate dokumentidega.

  (7) Saue Vallavalitsusel on õigus viie aasta jooksul otsuse tegemisest kontrollida, kuidas eluruumi kohandamine on parandanud toetuse saaja liikuvusega seotud toiminguid, köögi- või hügieenitoiminguid. Saue Vallavalitsusel on õigus igal ajal kontrollida toetuse kasutamise sihtotstarbelisust.

  (8) Juhul, kui toetust ei ole kasutatud sihtotstarbeliselt, hüvitab toetuse saaja Saue Vallavalitsusele õigusliku aluseta saadud ja kasutatud toetuse summad.

§ 10.   Dokumentide säilitamine ja järelkontroll

  (1) Saue Vallavalitsus säilitab määruse rakendamisel kogutud ja loodud dokumente seaduses sätestatud viisil ja tähtaegadel. Rahaliste vahendite arvestust peetakse viisil, mis võimaldab eristada määruse rakendamisel tehtud väljamakseid muudest maksetest.

  (2) Saue Vallavalitsus annab eluruumi kohandamise kohta kogutud ja analüüsitud teabe põhjal hinnangu meetme tegevuse tulemuslikkusele ja elluviimisele.

  (3) Info kogumiseks on Saue Vallavalitsusel õigus:
  1) viia kohandatud eluruumides läbi paikvaatlusi,
  2) küsitleda kohanduse saajat ja kohandatud eluruumi teisi kasutajaid ning
  3) koostada nende tegevuste kohta akt.

§ 11.   Rakendussätted

  Määrus jõustub üldises korras.

Harry Pajundi
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json