Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Türi valla 2019. aasta teine lisaeelarve

Väljaandja:Türi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.10.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.10.2019, 3

Türi valla 2019. aasta teine lisaeelarve

Vastu võetud 26.09.2019 nr 10

Määrus on antud kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõigete 1 ja 3 ning Türi Vallavolikogu 30. novembri 2017 määruse nr 12 „Türi valla finantsjuhtimise kord“ § 15 ning § 18 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Türi valla 2019. aasta teine lisaeelarve 

Tulu kood

PÕHITEGEVUSE TULUD KOKKU

614 806,73

30

Maksutulud

80 000,00

3000

Füüsilise isiku tulumaks

80 000,00

32

Tulud kaupade ja teenuste müügist

103 773,78

320

Riigilõiv

400,00

3220

Laekumised haridusasutuste majandustegevusest

52 292,89

3221

Tulu kultuuri- ja kunstiasutuste tegevusest

5 000,00

3224

Tulu sotsiaalalasest tegevusest

17 866,40

3225

Elamu- ja kommunaaltegevuse tulu

2 000,00

3229

Tulu üldvalitsemisasutuste majandustegevusest

14 450,00

3232

Tulu muust majandustegevusest

4 723,49

3233

Üüri ja rendi tulu

7 041,00

35

Toetused

428 936,31

 

Saadavad toetused tegevuskuludeks

68 914,00

35201

Toetusfond (lg 2)

68 914,00

 

Muud saadud toetused tegevuskuludeks

360 022,31

3500

Sihtfinantseerimine tegevuskuludeks

360 022,31

38

Muud tegevustulud

2 096,64

3880, 3888

Sh muud eelpool nimetamata muud tegevustulud

2 096,64

 

PÕHITEGEVUSE KULUD

293 279,17

 

PÕHITEGEVUSE TULEM

321 527,56

Kood

INVESTEERIMISTEGEVUS KOKKU

-321 527,56

15

Põhivara soetus (-)

-332 317,56

3502

Põhivara soetuseks saadav sihtfinantseerimine(+)

10 790,00

 

EELARVE TULEM (ÜLEJÄÄK(+)/PUUDUJÄÄK (-)

0,00

 

KOGU EELARVE TULUDE, KULUDE VAHE

0,00

 

 

 

 

EELARVE PÕHITEGEVUSE JA INVESTEERIMISTEGEVUSE KULUD

625 596,73

Kood

Tegevusala

 

01

ÜLDISED VALITSUSSEKTORI TEENUSED

-48 117,50

01111

Türi Vallavolikogu

-9 690,00

01112

Türi Vallavalitsus

11 400,00

01114

Reservfond

-29 327,50

01330

Muud üldised teenused

-500,00

01600

Muud üldised valitsussektori teenused

-20 000,00

04

MAJANDUS

-66 000,00

04120

Ettevõtluse arengu toetamine, stardiabi

-3 000,00

04210

Põllumajandus, sh maakorraldus

-28 000,00

04510

Maanteetransport

-13 000,00

0451002

Türi Haldus

-13 000,00

04730

Turism

-2 000,00

04740

Üldmajanduslikud arendusprojektid

-20 000,00

05

KESKKONNAKAITSE

-57 000,00

05200

Heitveekäitlus

-50 000,00

0520001

vald

-50 000,00

05400

Bioloogilise mitmekesisuse ja maastiku kaitse

-7 000,00

0540001

vald

-20 000,00

0540002

Türi Haldus

13 000,00

06

ELAMU- JA KOMMUNAALMAJANDUS

407 490,00

06100

Elamumajanduse arendamine

-1 500,00

06300

Veevarustus, sh

30 790,00

0630001

vald

30 790,00

06400

Tänavavalgustus

-35 736,00

0640002

Türi Haldus

-35 736,00

06605

Muud elamu- ja kommunaalmajanduse tegevus, sh

413 936,00

0660510

Kalmistud

-3 345,00

06605102

Türi Haldus

-3 345,00

0660511

Hulkuvate loomadega seotud tegevus

-2 000,00

0660512

Muu elamu- ja kommunaalmajandus

424 281,00

06605121

vald

-3 000,00

06605122

Türi Haldus

427 281,00

0660515

Käru Varahaldus

-5 000,00

07

TERVISHOID

4 723,49

07210

Üldmeditsiiniteenused

4 723,49

0721001

Türi tervisekeskus

4 723,49

08

VABA AEG, KULTUUR, RELIGIOON

96 151,73

08102

Sporditegevus, sh

52 271,00

0810201

Toetus spordiorganisatsioonidele

16 535,00

0810204

Muud sporditegevusega seotud kulu

35 736,00

08107

Noorsootöö ja noortekeskused, sh

17 830,88

0810704

Türi Noortekeskus

17 830,88

08109

Vaba aja üritused

3 640,00

08201

Raamatukogud

10 584,85

0820102

Türi Raamatukogu

8 955,00

0820103

Käru Raamatukogu

810,36

0820104

Väätsa Raamatukogu

819,49

08202

Rahva- ja kultuurimajad

13 025,00

0820201

Türi Kultuurikeskus

13 025,00

08600

Muu vabaaeg, kultuur, sport

-1 200,00

09

HARIDUS

112 278,18

09110

Alusharidus - Lasteaiad, sh

44 092,87

0911001

Osalus teiste omavalitsuste lasteaedade kuludes

14 000,00

0911002

Retla-Kabala Kool, lasteaed

2 003,05

0911005

Väätsa Lasteaed „Paikäpp“

889,89

0911009

Türi lasteaed

27 199,93

09212

Põhikoolid, sh

32 805,77

0921201

Osalus teiste omavalitsuste põhikoolide kuludes

-7 000,00

0921202

Laupa Põhikool, sh

4 364,70

09212021

vald

150,00

09212022

riik

4 214,70

0921203

Retla-Kabala Kool, sh

3 784,43

09212031

vald

3 784,43

0921204

Türi Põhikool, sh

97,64

09212041

vald

97,64

0921206

Käru Põhikool

31 179,00

09212061

vald

31 179,00

0921207

Väätsa Põhikool

380,00

09212071

vald

380,00

09213

Gümnaasiumid, sh

-7 338,61

0921301

Türi Ühisgümnaasium, sh

-338,61

09213011

vald

-338,61

0921302

Osalus teiste omavalitsuste gümnaasiumite kuludes

-7 000,00

09510

Huviharidus

4 393,63

0951002

Türi Muusikakool

4 393,63

09600

Õpilasveo eriliinid

35 000,00

0960001

vald

35 000,00

09601

Koolitoit

8 189,22

0960101

Koolitoit Käru Põhikool

-1 345,80

 

vald

-1 345,80

0960102

Koolitoit Laupa Põhikool

1 495,47

 

vald

1 495,47

0960103

Koolitoit Retla-Kabala Kool

1 412,48

 

vald

1 412,48

0960105

Koolitoit Türi Ühisgümnaasium

5 719,70

 

vald

5 719,70

0960106

Koolitoit Türi Toimetulekukool

88,65

 

vald

88,65

0960107

Koolitoit Väätsa Põhikool

818,72

 

vald

818,72

09602

Öömaja

-650,00

09800

Muu haridus, sh hariduse haldus

-4 214,70

10

SOTSIAALNE KAITSE

176 070,83

10120

Puuetega inimeste hoolekandeasutused, sh

4 969,00

1012001

Türi Päevakeskus, sh

4 969,00

1012001

vald

4 969,00

10121

Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse, sh

67 001,15

1012101

vald

67 001,15

10200

Eakate sotsiaalhoolekande asutused

42 776,00

1020002

Väätsa eakate kodu

44 776,00

1020003

osalemine sotsiaalhoolekande asutustes

-2 000,00

10201

Muu eakate sotsiaalne kaitse

-12 000,00

10400

Asendus- ja järelhooldus

65 380,00

10500

Töötute sotsiaalne kaitse

349,68

10600

Eluasemeteenused sotsiaalsetele riskirühmadele

4 061,00

1060001

vald

4 061,00

10701

Riiklik toimetulekutoetus

3 534,00

 

EELARVE KULUD KOKKU

625 596,73

 § 2.   Lisaeelarve seletuskiri

  Eelarve täitmiseks ning eelarvesse planeeritud assigneeringute kasutamiseks kinnitada lisaeelarve seletuskiri vastavalt määruse lisale (lisa 7 lehel).

§ 3.   Määruse avalikustamine

  Türi Vallavalitsusel kui ametiasutusel avalikustada hiljemalt seitsmendal tööpäeval määruse vastuvõtmisest arvates Türi valla 2019. aasta teine lisaeelarve ning teise lisaeelarve menetlemist käsitlevad Türi Vallavolikogu istungite ning vallavolikogu alatiste komisjonide koosolekute protokollid internetis Türi valla veebilehel www.tyri.ee.

Andrus Eensoo
volikogu esimees

Lisa lisaeelarve seletuskiri

/otsingu_soovitused.json