Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Orissaare valla heakorra eeskiri

Väljaandja:Orissaare Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:23.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.02.2020
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 2

Orissaare valla heakorra eeskiri

Vastu võetud 27.05.2010 nr 23

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 5 lg 2, § 6 lg 1, § 22 lg 1 punktide 4 ja 361 ja § 36, Looduskaitseseaduse § 42 lg 3 ja lg 4 ja § 45, Teeseaduse § 2, § 3, § 14, § 25 lg 1, 3, 7 ja Ehitusseaduse § 29 lg 1 punkti 4 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Heakorra eeskirja reguleerimisala ja kohaldamise korraldus

  (1) Orissaare valla (edaspidi vald) heakorraeeskiri (edaspidi Eeskiri) kehtestab heakorra nõuded ning koormised ja kohustused isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks Orissaare valla haldusterritooriumil. Eeskirja eesmärgiks on koos riigi ja valla vastavate õigusaktidega tagada valla territooriumil puhtus ja heakord.

  (2) Eeskiri on täitmiseks kohustuslik kõigile valla territooriumil viibivatele ja tegutsevatele isikutele ning vallas asuva kinnis- või vallasvara omanikele.

  (3) Eeskirja kohaldatakse kooskõlas Muhu ja Ida-Saaremaa valdade ühise jäätmehoolduseeskirjaga, Orissaare valla avaliku korra eeskirjaga, Orissaare valla koerte ja kasside pidamise eeskirjaga. Heakord kalmistul on reguleeritud kalmistute kasutamise eeskirjaga.

  (4) Heakorra-alast tööd valla avalikul puhastusalal korraldab vallavalitsuse hallatav heakorrameeskond.

  (5) Kevadised heakorratööd vallas (s.h. prahi põletamine) peavad olema lõpetatud 31.maiks.

§ 2.   Mõisted

  (1) Omanik on Orissaare vallas asuva kinnis- või vallasvara omanik, kellega heakorra nõuete täitmisel on võrdsustatud tema poolt volitatud valdaja, haldaja või kasutaja.

  (2) Kinnistu mõistega on heakorra nõuete täitmisel võrdsustatud mõisted: maa-ala, territoorium, krunt, maaüksus, katastriüksus ja maatüki olulised osad.

  (3) Üldkasutatav koht on vabaks liiklemiseks ja kasutamiseks avatud territoorium, ehitis või selle osa.

  (4) Avalik koht on üldkasutatav koht või vabaks liikumiseks ja kasutamiseks piiratud territoorium, ehitis või selle osa.

  (5) Puhastusala (koormisala Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 36 lg 3 alusel) on kinnistuga külgnev kõnnitee, haljasriba ning muu ala, mis asub kinnistu ja sõidutee vahel.

  (6) Kõnnitee on jalakäija liiklemiseks ettenähtud teeosa või sama otstarbega omaette tee.

  (7) Heakorratööd on tolmu, liiva, prahi, mahalangenud puulehtede- ja okste, lume ja jää vms. koristamine ning libedusetõrje teostamine, muru ja rohu niitmine, heki ja puude hoolduslõikus.

  (8) Eriolukord on erilistest ilmastikutingimustest (torm, tugevad sademed, üleujutus) tingitud vallaheakorra ja/või teeolude halvenemine määral, mis nõuab erimeetmete rakendamist.

  (9) Romusõiduk on sõiduk, mis on nähtavalt sõidukõlbmatu ja/või mittekomplektne.

  (10) Illegaalne grafiti on vallavalitsuse või omaniku loata hoone seinale, müürile, piirdeaiale, pingile, kõnniteele, ühissõiduki peatuse ootekojale, kommunikatsiooni rajatisele vms kantud kritseldus või joonistus.

2. peatükk HEAKORRA NÕUDED 

§ 3.   Avaliku koha heakorra nõuded

  (1) Puhastusalal tuleb esmaste heakorratööde tegemine (koristus, puhastus, libedustõrje) lõpetada hommikul kella 8.00-ks (v.a eriolukord). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul.

  (2) Avalikku kohta tohib lillevaasi, prügikasti, pinki, tõkkepiiret, reklaamikandjat, jalgrattahoidjat või mistahes teisi teisaldatavaid väikevorme paigaldada vallavalitsuse loal. Nende korrashoid ja hooldus on omaniku kohustus.

  (3) Tänaval liiklev veose vedaja peab kinnitama ja katma veose ning tihendama kastid nii, et see väldiks materjalide või tolmu sattumist tänavale. Sõidukist ei tohi maha pudeneda ega kanduda rehvidega tänavale pinnast, materjale, jäätmeid vms. Vedaja peab koristama viivitamatult peale- ja mahalaadimisel või sõidu ajal mahapudenenud asjad, materjalid või muu prahi.

§ 4.   Avalikult kasutatavate rajatiste heakorra nõuded

  (1) Ühissõiduki peatuse ooteala või -platvorm, tähistatud jalakäijate ülekäigurada ja –koht peab olema puhastatud ning seal tuleb vältida libeduse teket. Ühissõiduki peatused peavad olema varustatud istepinkide ja prügikastidega, mille olemasolu ja korrashoiu tagab peatuse hooldaja.

  (2) Üldkasutatava laste mänguväljaku omanik või haldaja on kohustatud tagama liivakastis liiva väljavahetamise vähemalt üks kord aastas (hiljemalt 15-ks maiks) ja mänguvahendite ning väikevormide hooldamise ning remondi. Mänguväljaku kasutajatele potentsiaalselt ohtlikud mänguvahendid ja väikevormid tuleb viivitamatult demonteerida või muul viisil ohutus tagada.

  (3) Kortermajade hoovialal olevad väikevormid ja rajatised (pesukuivatusplatsid, liivakastid, vaibakloppimisalused, prügikastid, istepingid jms) peavad olema hooldatud.

  (4) Üldkasutatava supelranna ala ja supelkoha määratleb ja tähistab vallavalitsus.

§ 41.   Heakord avalikel teedel

  (1) Veoste ja koormate vedajad peavad tagama, et vedamisel ei tekiks teepeenarde, kraavide, sõidu- ja teiste teede rikkumist, risustamist ega reostamist. Reostuse tekkimisel tuleb see kohe likvideerida;

  (2) Vallateede ja avalike erateede kasutamisel tuleb täita teeseadusega kehtestatud nõudeid;

  (3) Vallavalitsus võib oma korraldusega vallateedel ja avalikel erateedel liiklust ajutiselt sulgeda või piirata sõltuvalt transpordivahendi kaalust, kui mõjuvate tegurite tõttu on tee konstruktsioon nõrgenenud ja liiklus võib teed kahjustada või liigelda on ohtlik;

  (4) Metsamaterjali ladustamisel vallateede kaitsevööndisse või avalike erateede äärde tuleb eelnevalt esitada vallavalitsusele metsatööde teatis (lisa 1). Blankett on kättesaadav Orissaare valla veebilehel www.orissaare.ee või vallavalitsuses.
[Muudetud vallavolikogu 19.04.2012.a. määrusega nr 83 - jõust. 23.04.2012]

§ 5.   Heakorra nõuded avaliku ürituse korraldamisel

  (1) Avaliku ürituse või avaliku koosoleku korraldajal tuleb ürituse toimumise kohta paigaldada ürituse toimumise ajaks vajalikul hulgal välikäimlaid ja pealt suletavaid prügikaste ning kindlustada nende nõuetekohane hooldus ja tühjendamine.

  (2) Ürituse korraldaja on kohustatud heakorrastama maa-ala, millel üritus läbi viidi ja selle ümbruse hiljemalt kolme tunni jooksul pärast ürituse lõppemist. Pärast kella 21.00 lõppevatel üritustel hiljemalt kell 07.00-ks hommikul või avaliku ürituse loas määratud tähtajaks.

§ 6.   Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldamisega seotud nõuded heakorra tagamisel

  (1) Välireklaami ja välireklaamikandja paigaldaja on kohustatud:

  (2) paigaldama välireklaami vallavalitsuse poolt kehtestatud välireklaami kujundusprintsiipide ja paigaldamise korra kohaselt;

  (3) tagama tööde ajal teedel ja tänavatel ohutu liiklemise ning pärast tööde lõpetamist taastama kahjustatud pinnakatte ja korrastama ümbruse ning tagama välireklaamikandja ja välireklaami korrashoiu ning hoolduse;

  (4) tagama välireklaami eksponeerimise välireklaamikandjal kogu selle aja vältel, mis välireklaamikandja on kinnistule või ehitisele paigaldatud.

§ 7.   Heakorra nõuete täitmist tagavad keelud

  (1) Heakorra nõuete tagamiseks on keelatud:

  (2) põletada kulu;

  (3) matta jäätmeid pinnasesse, välja arvatud kompostimine;

  (4) visata prügikonteineritesse vedelaid jäätmeid, tuleohtlikke ning toksilisi aineid, samuti esemeid, mis ulatuvad prügikonteinerist välja või takistavad nende tühjendamist;

  (5) valada kütte- ja määrdeõlisid, toksilisi või teisi kahjulikke aineid kanalisatsiooni, veekogudesse või maapinnale;

  (6) risustada ja reostada territooriumi ja ehitisi, sealhulgas avalikus kohas maha sülitada, urineerida ja roojata, loopida prahti, suitsukonisid, närimiskummi, päevalilleseemneid jms, tegeleda illegaalse grafitiga;

  (7) kahjustada või lõhkuda avalikku kohta paigaldatud inventari ja väikevorme (prügikasti, lillevaasi, pinki, valgustit vms);

  (8) hoida toiduaineid ning muid esemeid akende ja rõdude väliskülgedel

  (9) kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, samuti vigastada, kahjustada, omavoliliselt raiuda või hävitada puid ja põõsaid;

  (10) rajada haljastust, istutada puid ja põõsaid üldkasutataval maa-alal ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta;

  (11) pesta sõidukeid, ennast, pesu või muid esemeid valla avalikes veekogudes, purskkaevudes jm selleks mitteettenähtud kohas või reostada neid muul moel;

  (12) lasta olme- või heitvett sademetevee kraavi või -kanalisatsiooni, reostada või risustada neid muul viisil. Sademetevee kraavi kinniajamine ja/või selle viimine torusse ja kinnistuga piirneva maa-ala täitmine ilma vallavalitsuse kooskõlastuseta on keelatud.

  (13) paigaldada pealt lahtisi prügikaste;

  (14) kasutada tuhka või liiva libedustõrjeks kõnni- või pargiteel. Libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt peab olema 2-6 mm.

  (15) paigutada lund, puulehti vm. prahti kinnistult sõiduteele;

  (16) sõiduteedel hooldustööde teostamise käigus paigutada lund kõnni- või jalgrattateele. Lund võib paigutada kõnniteele juhul kui jalakäijatele või jalgratturitele jääb vähemalt 110 cm liikumisruumi;

  (17) kuhjata kloriidisegust liiva või lund puude ümber või tänavaga külgnevale haljasribale, paigutada kloriidisegust puistematerjali või muud prahti haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta;

  (18) telkida ja/või ööbida avalikus kohas sh haljasalal ning pargis jm selleks mitteettenähtud kohas;

  (19) kuivatada pesu üldkasutataval maa-alal selleks mitteettenähtud kohas;

  (20) kloppida riiet ja vaipa korterelamu rõdul, aknal ja uksel, asetada või riputada akna välisküljele esemeid ning toiduaineid, kuivatada pesu rõdu või lodža piirdest kõrgemal;

  (21) hoida kütte-, ehitus-, puiste-, metsa- või muud materjali tänavaäärses õue osas piirdeaiast või hekist kõrgemal või ladustada ja hoida neid väljaspool kinnistu piiri;

  (22) koguda ja kuhjata ehitus-, metsa-, puiste- või muid materjale üldkasutatavasse kohta vallavalitsuse nõusolekuta; Erandkorras on eelpool nimetatud materjalide mahalaadimine üldkasutatavasse kohta lubatud tingimusel, et materjal teisaldatakse ja territoorium heakorrastatakse 48 tunni jooksul ja eeldusel, et see ei takista liiklust.

  (23) omavoliliselt välja panna avalikkusele suunatud teadet, kuulutust või reklaami valla avalikele suletud teadetetahvlil.

§ 8.   Kinnistu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud:

  (2) hoidma korras oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia ning rakendama meetmeid talle kuuluva kinnistu reostamise ja risustamise vältimiseks;

  (3) hoidma korras hoone fassaadi ja sinna juurde kuuluvad fassaadielemendid (alevikus majanumber, lipukronstein, aknad, uksed jm.), mis peavad olema nõuetekohaselt värvitud, pestud, terved ning vastavuses kinnitatud ehitusprojektiga;

  (4) teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega piirneval puhastusalal;

  (5) puhastama maa-aluse tehnovõrgu luugi ja resti, kui eelnimetatu jääb tema puhastusala või kinnistu piiridesse;

  (6) tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu, tegema heki hoolduslõikust, kärpima põõsad ja puuoksad, mis kasvavad väljapoole kinnistu piire ja varjavad valgusteid, liiklusmärke või takistavad jalakäijate või sõidukite liiklust; tänavale ulatuvad oksad lõigata selliselt, et kõnnitee ja/või sõidutee ääre kohal oleks okste kõrgus vähemalt 2,5m ja sõiduteel 4,5m maapinnast;

  (7) paigaldama vastavalt hoonete numeratsioonile õige numbrimärgi, kindlustades tähise nähtavuse üldkasutatavalt teelt ka pimedal ajal;

  (8) tagama heitvee ja fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja ümbruse hooldamise; esitama nõudmisel heitvee äravedu ja kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat dokumentatsiooni;

  (9) tagama kinnistul jäätmekäitluse vastavalt Orissaare valla jäätmehoolduseeskirja nõuetele

  (10) kõrvaldama ehitiselt lume, jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms ning tagama tööde ajal tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates vajadusel tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed paigaldatakse viisil, mis tagab selle püsivuse. Piirdeaia paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest. Pärast töö lõpetamist peab heakorrastama ümbruse;

  (11) kasutusel mitteoleva ehitise omanik on kohustatud tagama ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heakorra ning vältima hoone varisemisohtlikkust, sulgema sissepääsud hoonesse ja krundile.

§ 9.   Kinnistu omaniku kaasvastutus heakorra tagamisel

  (1) Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala korrastama selle omanik

  (2) Kinnistul ehitustööde tegemisel kannavad omanik ja ehitaja heakorra eest puhastusalal solidaarset vastutust.

§ 10.   Müügikoha omaniku kohustused heakorra tagamisel. Puhastusala ulatuse määramine erijuhtumitel

  (1) Ajutise müügikoha omanik on kohustatud:
  1) tagama müügikohaga külgneva ala puhtuse kuni 6m ulatuses ning teostama sellel alal vajalikke heakorratöid;
  2) paigaldama müügikoha teenindamiseks vajalikud prügikastid ja korraldama nende regulaarse tühjendamise ning hoolduse.

  (2) Kaubandus- ja teenindusettevõtte ukse kõrvale tuleb vallavalitsuse vastava nõude esitamisel paigaldada prügikast.

  (3) Kaubandus- ja teenindusettevõtte kinnistu puhastusala ulatus erijuhtumitel ja muud kinnistuga külgneva puhastusala ulatuse määramise erijuhud lahendatakse vallavalitsuse ja kinnistu omaniku kokkuleppel.

§ 11.   Ehitus- ja remonditöö tegija kohustused heakorra tagamisel

  (1) Ehitus- ja remonditöö tegija on kohustatud:

  (2) tagama heakorratööde tegemise puhastusalal, millise kohustuse täitmise eest kannab ehitaja vastutust solidaarselt kinnistu omanikuga;

  (3) alates vundamendiaugu kaevamisest või tellingute paigaldamisest rajama ning hoidma korras ehitusplatsi piirdeaia, milline tuleb paigaldada viisil, et lendsodi- ja tolm ei kanduks üle ega läbi piirdeaia;

  (4) vältima objektilt pori ja prahi ning tolmu kandumist sõidu-ja kõnniteele ning naaberkinnistule, kattes selleks vajadusel ehitusobjekti tööpinna kattega (ehituskardinaga) alates tellingute paigaldamisest. Kindlustama ehitusobjekti territooriumilt väljuvate sõidukite rehvide puhtuse, rajades vajadusel kinnistule veoste vedamise alale kõvakattega sõidupinna ja/või tagama sõidukite pesemise survepesu teel. Ehitusobjektilt üle ehituspiirete kandunud lendsodi vm. praht tuleb ehitusega piirnevalt alalt koheselt koristada;

  (5) hoidma korras ja puhastama ehitusobjekti juurdepääsutee;

  (6) pärast töö lõpetamist ja enne objekti ekspluatatsiooni andmist heakorrastama selle ümbruse ja tööde käigus rikutud tänavarajatised ja haljastuse ning vedama ära ehitusjäätmed;

  (7) kaitsma ehitusobjektil kasvavat kõrghaljastust kaitsepiirdega.

§ 12.   Tehnovõrgu omaniku kohustused heakorra tagamisel

  (1) Tehnovõrgu omanik on kohustatud:

  (2) hoidma tehnovõrgu seisundis, mis tagab liiklusohutuse ja teekatte, pargi- või kõnnitee või haljastuse korrasoleku tehnovõrgu kohal, kusjuures kaevuluuk peab olema teekattega ühes tasapinnas;

  (3) kasutud õhuliinid koheselt demonteerima ja õhuliini postid maha võtma ning taastama haljastuse ja/või teekatendid;

  (4) tagama õhuliinipostide vertikaalse asendi

  (5) olemasolevate õhuliinide uuendamisel ja/või uute liinide rajamisel asendama õhuliinid maakaabliga ;

  (6) heakorrastama tehnovõrgu ja tehnovõrguga piirneva kaitsevööndi ala. Kinnistul asuvate puude ja põõsaste kärpimist peab õhuliini omanik teostama kooskõlastatult kinnistu omanikuga.

§ 13.   Mootorsõiduki omanike ja kasutajate kohustused heakorra tagamisel

  (1) Mootorsõiduki omanik ja/või kasutaja on kohustatud tagama, et tänavale pargitud sõiduk ei takista tänava koristustööde teostamist või koristama lume ja jää, puulehed jm prahi tänavale pargitud ja koristustööde läbiviimist takistava sõiduki ümbert kahe meetri ulatuses

  (2) Heakorranõuete tagamiseks on keelatud:
  1) mootorsõidukit ja/või haagist parkida avalikul haljasalal või haljasribal selle haljasala omaniku või haldaja loata;
  2) parkida romusõidukit tänaval, avalikus parklas või muus üldkasutatavas kohas.
  3) mootorsõidukit pesta ja/ või remontida avalikus või selleks mitteettenähtud kohas.

§ 14.   Vallavalitsuse kohustused

  (1) tagada kohalike maanteede, teede, tänavate, väljakute, parkide, haljasalade ja muude üldkasutatavate territooriumide korrashoid ning teehoiutööde läbiviimine, sõlmides vastavaid lepinguid, tehes ettekirjutusi ja määrates kohustusi, mis tulenevad kehtivatest õigusaktidest või käesolevast eeskirjast;

  (2) kindlustada avalikus kohas asuvate tuletõrje veevõtukohtade ja veehoidlate korrasolek ning tagada sinna juurdepääs;

  (3) tagada tänavatel ja teedel eestikeelsete tänavasiltide ja teedel külasiltide olemasolu.

3. peatükk LOOMADE JA LINDUDE PIDAMISE HEAKORRA NÕUDED 

§ 15.   Loomade ja lindude pidamise heakorra nõuded

  (1) Loomade pidamine on lubatud loomapidamiseks ettenähtud ja kehtivatele ehitus-,
tervisekaitse-, tuleohutus- ja keskkonnakaitse nõuetele vastavates hoonetes.

  (2) Loomade ja lindude pidamisel peab olema välditud virtsa sattumine põhjavette ja
veekogudesse.

  (3) Loomi on keelatud karjatada avalikel haljasaladel.

  (4) Kariloomi tuleb karjatada ketis, aiaga või elektrikarjusega piiratud alal, samuti peab
omanik tagama, et tema loomad või linnud ei kahjustaks naabruses asuvaid aia-ja
põllukultuure ega reostaks avalikke kohti.

4. peatükk EESKIRJA RAKENDAMINE 

§ 16.   Heakorra eeskirja rikkumine

  Heakorra eeskirja rikkumise eest karistatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 662 ja § 664 alusel.

§ 17.   Õigusaktide kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 18.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2010.a.

Lisa Teatis

/otsingu_soovitused.json