Linna ja valla valitsemineHanked

Teksti suurus:

Hankekord

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.04.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 13

Hankekord

Vastu võetud 29.03.2012 nr 5

Määrus kehtestatakse “Riigihangete seaduse” § 131 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Hankekord (edaspidi kord) reguleerib Sangaste Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) riigihangete planeerimist ja korraldamist ning hankelepingute sõlmimist.

§ 2.  Hanke korraldamise üldpõhimõtted

  Hanke korraldamisel on hankija, sõltumata hankelepingu maksumusest, kohustatud järgima “Riigihangete seaduse” §-s 3 sätestatud riigihanke korraldamise üldpõhimõtteid.

§ 3.  Hanke piirmäärad

 (1) Käesolevas korras sätestatud tingimused kehtivad:
 1) riigihanke piirmäära ületavale riigihankele;
 2) lihthanke korraldamise kohustuse maksumuse piirmäära ületavale riigihankele (edaspidi lihthange);
 3) hankele alla lihthanke piirmäära;
 4) lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimisele.

 (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud riigihanke eeldatav hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on:
 1) asjade ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise ning teenuste tellimise korral 40 000 eurot ja üle selle;
 2) ehitustööde tellimisel 250 000 eurot ja üle selle.

 (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 2 nimetatud lihthanke eeldatav hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on:
 1) asjade ostmise, üürimise, rentimise ja liisimise ning teenuste tellimise korral vähemalt 10 000 eurot, kuid vähem kui 40 000 eurot;
 2) ehitustööde tellimisel vähemalt 30 000 eurot, kuid vähem kui 250 000 eurot.

§ 4.  Hankeplaan

 (1) Asjade ostmine, üürimine, rentimine ja liisimine ning teenuste tellimine lepingute alusel eeldatava maksumusega alates 10 000 eurost (ilma käibemaksuta) ning ehitustööde tellimine lepingute alusel eeldatava maksumusega alates 30 000 eurost (ilma käibemaksuta) kinnitatakse hankeplaanina vallavalitsuse korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul peale vallaeelarve vastuvõtmist. Hankeplaani täpsustatakse vajadusel teisel poolaastal.

 (2) Hankeplaanis näidatakse:
 1) hanke nimetus;
 2) hanke eeldatav maksumus ja finantseerimise allikas;
 3) hanke algatamise aeg;
 4) hankelepingu täitmise tähtaeg.

§ 5.  Riigihanke eest vastutav isik

 (1) Riigihanke eest vastutav isik on üldjuhul valdkonna, mille tegevuseks vajalikku asja ostetakse või teenust tellitakse, eest vastutav ametnik.

 (2) Riigihanke eest vastutav isik:
 1) korraldab hanketeate ja hankedokumentide (sh hankelepingu projekti) koostamise;
 2) teostab hanke väljakuulutamiseks ja andmete riigihangete registrisse kandmiseks vajalikud toimingud;
 3) väljastab hankedokumendid ja annab selgitusi hanketeate ja hankedokumentide sisu kohta hankemenetluses osalejatele ja huvitatud isikutele;
 4) korraldab pakkumuste vastuvõtmise ja pakkujatelt asjakohaste selgituste nõudmise;
 5) määrab hankekomisjoni koosolekute toimumise aja ja valmistab ette vajalikud materjalid;
 6) teavitab pakkujaid hankija otsustest;
 7) esitab riigihangete registrile riigihanke aruande;
 8) korraldab hankemenetluse käigus loodud ja saadud dokumentatsiooni süstematiseerimise ja säilitamise;
 9) jälgib hankelepingu korrektset täitmist.

§ 6.  Hankekomisjon

 (1) Riigihanke piirmäära ületava riigihanke korraldamiseks moodustatakse nõuandva õigusega hankekomisjon. Vajadusel võib hankekomisjoni moodustada ka lihthanke korraldamiseks.

 (2) Hankekomisjon:
 1) kiidab heaks hankedokumendid;
 2) avab pakkumused ja viib läbi pakkumuste hindamise;
 3) teeb vallavalitsusele ettepaneku pakkujate või taotlejate hankemenetlusest kõrvaldamiseks, pakkujate või taotlejate kvalifitseerimiseks või kvalifitseerimata jätmiseks, pakkumuste vastavaks tunnistamiseks või tagasilükkamiseks, kõigi pakkumuste tagasilükkamiseks, hankemenetluse kehtetuks tunnistamiseks ja pakkumuse edukaks tunnistamiseks.

 (3) Hankekomisjon moodustatakse vähemalt kolmeliikmelisena. Komisjoni juhib ja komisjoni vahelist infovahetust korraldab komisjoni esimehena riigihanke eest vastutav isik.

 (4) Hankekomisjoni töö vorm on koosolek. Koosoleku kutsub kokku ja koosolekut juhatab komisjoni esimees. Komisjoni otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole komisjoni liikmetest.

 (5) Hankekomisjoni koosolek protokollitakse ja sellele kirjutavad alla kõik koosolekul osalenud komisjoni liikmed. Komisjoni liikmel on õigus lisada komisjoni otsusele oma kirjalik eriarvamus.

 (6) Hankekomisjonil on õigus otsuseid vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui üle poole komisjoni liikmetest, sealhulgas komisjoni esimees on esitanud oma seisukoha elektrooniliselt või muus kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Esitatud seisukohtade alusel koostab komisjoni esimees hääletusprotokolli.

§ 7.  Riigihanke piirmäära ületava riigihanke korraldamine

 (1) Käesoleva korra § 3 lõikes 2 sätestatud riigihanke piirmäära ületava lepingu sõlmimiseks tuleb korraldada hankemenetlus vastavalt “Riigihangete seaduses” sätestatule.

 (2) Hankemenetluse korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, milles määratakse:
 1) hanke nimetus;
 2) hankemenetluse liik;
 3) riigihanke eest vastutav isik;
 4) hankekomisjoni koosseis;
 5) väljakuulutamiseta läbirääkimistega hankemenetluse korral isikud, kellele esitatakse hankedokumendid.

 (3) Pakkuja või taotleja hankemenetlusest kõrvaldamine, kvalifitseerimine või kvalifitseerimata jätmine, pakkumuse vastavaks tunnistamine või tagasilükkamine, kõigi pakkumuste tagasilükkamine, hankemenetluse kehtetuks tunnistamine ja pakkumuse edukaks tunnistamine toimub hankekomisjoni motiveeritud ettepanekul vallavalitsuse korraldusega.

§ 8.  Lihthanke korraldamine

 (1) Käesoleva korra § 3 lõikes 3 sätestatud lihthanke lepingu sõlmimiseks tuleb korraldada lihthange vastavalt “Riigihangete seaduse” §-s 182 sätestatule.

 (2) Lihthanke korraldamise otsustab vallavalitsus oma korraldusega, milles määratakse:
 1) hanke nimetus;
 2) pakkumuste esitamise tähtaeg, mis ei või olla lühem kui neli tööpäeva;
 3) vajadusel lihthanke dokumendi kehtestamine;
 4) riigihanke eest vastutav isik;
 5) vajadusel hankekomisjoni koosseis.

 (3) Pakkumuse tunnistab edukaks vallavalitsus oma korraldusega. Lihthanke dokumendi olemasolul lähtutakse lihthanke korraldamisel lihthanke dokumendis sätestatud menetlusreeglitest.

§ 9.  Alla lihthanke piirmäära jääva hanke korraldamine

 (1) Lepingu sõlmimisel, mille maksumus jääb alla lihthanke piirmäära, tuleb järgida rahaliste vahendite säästliku ja otstarbeka kasutamise põhimõtet ning saavutada hanke eesmärk mõistliku hinnaga, tagades konkurentsi olemasolul erinevate pakkumuste võrdlemise teel parima võimaliku hinna ja kvaliteedi suhte.

 (2) Konkurentsi olemasolul teeb riigihanke eest vastutav isik ettepaneku pakkumuse esitamiseks vähemalt kolmele isikule. Konkurentsi puudumisel või muul põhjendatud vajadusel võib ettepaneku pakkumuse esitamiseks teha ühele isikule.

 (3) Pakkumuse tunnistab edukaks riigihanke eest vastutav isik, kes teeb vallavanemale või teda asendavale isikule ettepaneku sõlmida leping või esitab talle kinnitamiseks arve.

§ 10.  Lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimine

  Lihtsustatud korras tellitava teenuse tellimisel tuleb järgida “Riigihangete seaduse” §-s 19 sätestatut ning:
 1) käesoleva korra § 9, kui hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on alla 40 000 euro;
 2) käesoleva korra § 8, kui hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta on 40 000 eurot ja üle selle.

§ 11.  Hankelepingu sõlmimine

 (1) Hankeleping sõlmitakse edukaks tunnistatud pakkumuse teinud pakkujaga.

 (2) Vallavalitsuse nimel sõlmib lepingu vallavanem või teda asendav isik, kui vallavalitsus ei ole otsustanud teisiti.

 (3) Hankelepingu maksumusega alla 5000 euro võib sõlmida suuliselt. Sellisel juhul toimub ostetud asja või tellitud teenuse eest tasumine arve alusel.

 (4) Hankelepingu täitmise üle tagab kontrolli riigihanke eest vastutav isik, kui hankelepingus ei ole sätestatud teisiti.

§ 12.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2. aprillil 2012. a.

Rando Undrus
Volikogu esimees