Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäär ja maksuvabastuse andmise kord

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 15

Maamaksumäär ja maksuvabastuse andmise kord

Vastu võetud 17.10.2012 nr 8

Määrus kehtestatakse “Maamaksuseaduse” § 5 lõige1 ning § 11 lõige 7 alusel.

§ 1.  Maamaksumäär

 (1) Sangaste valla haldusterritooriumil on ühtne maamaksumäär 2,5% maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud juhul.

 (2) Põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär on 2% maa maksustamishinnast aastas.

§ 2.  Maksuvabastus

  Maamaksust võib vabastada:
 1) “Riikliku pensionikindlustuse seaduse” alusel pensioni saaja (edaspidi pensionär) tema kasutuses olevalt elamumaa või maatulundusmaa õuemaa kõlviku osas Sangaste alevikus kuni 0,15 ha ulatuses;
 2) “Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse” mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isiku (edaspidi represseeritu) tema kasutuses oleva elamumaa või õuemaa kõlviku osas.

§ 3.  Maksuvabastuse taotlemine

 (1) Avaldus maksuvabastuse taotlemiseks tuleb esitada Sangaste Vallavalitsusele hiljemalt maksuvabastuse taotlemise aastale eelneva aasta 31. detsembriks.

 (2) Maksuvabastuse taotleja peab avalduses esitama järgmised andmed:
 1) pensionäri/represseeritu ees- ja perekonnanimi, sünniaasta ja vastava tunnistuse number;
 2) pensionäri/represseeritu alalise elukoha aadress;
 3) maksustatava krundi aadress ja pindala;
 4) pensionäri/represseeritu maakasutusõiguse ulatus.

§ 4.  Maksuvabastuse andmine

  Maksuvabastuse andmise otsustab Sangaste Vallavalitsus oma korraldusega, milles märgitakse järgmised andmed:
 1) maksuvabastuse andmise õiguslik alus;
 2) maksuvabastuse saaja ees- ja perekonnanimi;
 3) maksustatava maaüksuse aadress;
 4) maksuvabastuse suurus.

§ 5.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sangaste Vallavolikogu 30. detsembri 2004. a määrus nr 19 “Maamaksumäär ja maksuvabastuse andmise kord” (KO 2005, 25, 181) tunnistatakse kehtetuks.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. jaanuaril 2013. a.

Tõnu Saarman
Volikogu aseesimees