SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 65

Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Vastu võetud 26.03.2009 nr 4
jõustumine 30.03.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.201101.01.2012
29.09.2014RT IV, 07.10.2014, 413.10.2014
17.03.2016RT IV, 24.03.2016, 1601.04.2016

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5 ja “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 14 alusel.
[RT IV, 24.03.2016, 16 - jõust. 01.04.2016]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Reguleerimisala

 (1) Käesolev määrus sätestab vallaeelarve vahenditest täiendavate sotsiaaltoetuste (edaspidi toetus) maksmise tingimused ja korra.

 (2) Määrus reguleerib järgmiste toetuste maksmist:
 1) ühekordne sotsiaaltoetus;
 2) koolitoidutoetus;
 3) sünnitoetus;
 4) matusetoetus;
 5) jõulutoetus;
 6) tegevustoetus;
 61) hoolekandeasutuses hooldamise toetus;
[RT IV, 07.10.2014, 4 - jõust. 13.10.2014]
 7) hooldajatoetus;
 8) puudega inimese täiendav toetus.

§ 2.  Toetuse taotlemine, määramine ja maksmine

 (1) Toetuse (v.a jõulutoetus) taotlemiseks tuleb isikul esitada vallavalitsusele kirjalik avaldus, milles märgitakse toetuse taotlemise põhjus. Toetust võib isikule taotleda ka kolmas isik.

 (2) Avalduse lahendamiseks olulised asjaolud teeb kindlaks sotsiaaltöö spetsialist, kellel on õigus nõuda taotlejalt toetuse määramiseks vajalikke andmeid ja täiendavaid dokumente ning teha kodukülastusi. Kogutud materjali esitab sotsiaaltöö spetsialist volikogu sotsiaalkomisjonile.
[RT IV, 07.10.2014, 4 - jõust. 13.10.2014]

 (3) Avalduse vaatab läbi sotsiaalkomisjon, tehes vallavalitsusele ettepaneku toetuse määramiseks või mittemääramiseks. Sotsiaalkomisjonil on õigus kutsuda taotleja komisjoni koosolekule täiendavate seletuste andmiseks.

 (4) Toetuse määramise otsustab vallavalitsus sotsiaalkomisjoni ettepaneku alusel. Sotsiaalkomisjoni ettepanekuga mittenõustumisel esitab vallavalitsus sotsiaalkomisjonile põhjendatud taotluse avalduse teistkordseks arutamiseks. Sotsiaalkomisjoni uus ettepanek on vallavalitsusele siduv.

 (5) Toetus määratakse vallavalitsuse korraldusega.

 (6) Toetus määratakse isikule, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Sangaste vald või erandkorras isikule, kes ajutiselt viibib Sangaste vallas.

 (7) Toetus kantakse toetuse saaja või teenust osutava isiku pangakontole või makstakse erandkorras välja sularahas.

2. peatükk TOETUSTE LIIGID 

§ 3.  Ühekordne sotsiaaltoetus

 (1) Ühekordset sotsiaaltoetust võidakse määrata isikule raske majandusliku olukorra puhul.

 (2) Alkohoolsete jookide või narkootiliste ainete tarvitamisest või muu sõltuvuse tõttu tingitud majanduslikke raskusi või nendest põhjustatud õnnetusi ei hüvitata.

§ 4.  Koolitoidutoetus

 (1) Koolitoidutoetus määratakse põhikooli või gümnaasiumi I - XII klassis või kutseõppeasutuses õppivale lapsele järgmiselt:
 1) ühele lapsele, kui perekonnas on kolm last;
 2) kahele lapsele, kui perekonnas on neli last;
 3) kolmele lapsele, kui perekonnas on viis last;
 4) neljale lapsele, kui perekonnas on kuus last.

 (2) Koolitoidutoetust võidakse määrata põhikooli või gümnaasiumi I - XII klassis või kutseõppeasutuses õppivale lapsele, kelle perekond on vähekindlustatud.

 (3) Koolitoidutoetust saavate laste arv ei või ületada 30% laste arvust, kelle elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Sangaste vald.

 (4) Koolitoidutoetuse määramisel Sangaste vallas asuva kooli õpilasele hüvitatakse koolitoidu kulu täies ulatuses. Koolitoidutoetuse määramisel väljaspool valda asuva kooli õpilasele hüvitatakse koolitoidu kulu Sangaste vallas asuva kooli õpilase koolitoidu kulu lapsevanema poolt kaetavas osas.

 (5) Koolitoidutoetuse määramine otsustatakse septembrikuus ning vajadusel uuesti jaanuarikuus.

 (6) Koolitoidutoetus määratakse õppeaastaks. Lapse 19-aastaseks saamise korral jooksval õppeaastal võidakse toetus määrata õppeaasta lõpuni.

 (7) Käesolevas paragrahvis sätestatud lapsena käsitletakse riiklikul ülalpidamisel mitteolevat kuni 16-aastast inimest ning 17-18-aastast inimest, kes õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud perekonna laste hulka ei arvata õpilast, kelle koolitoidu kulu hüvitab riik.

§ 5.  Sünnitoetus

 (1) Sünnitoetus koosneb kahest osast, millest:
 1) esimene osa määratakse ühele lapsevanemale, kui lapse sünnijärgse elukohana registreeritakse rahvastikuregistris Sangaste vald ja vanemad ei saa sünnitoetust teisest omavalitsusest;
 2) teine osa määratakse ühele lapsevanemale lapse 18 kuu vanuseks saamisel, kui lapse ja vähemalt ühe lapsevanema elukohana on lapse 18 kuu vanuseks saamisel rahvastikuregistris jätkuvalt registreeritud Sangaste vald.

 (2) Sünnitoetuse teist osa ei määrata, kui taotlejale ei ole määratud sünnitoetuse esimest osa.

 (3) Sünnitoetus määratakse lapse sünnikuupäeval kehtinud suuruses.

 (4) Sünnitoetuse suuruse kehtestab volikogu.
/Muudetud Sangaste Vallavolikogu 22.12.2011 määrusega nr 7 – jõust. 01.01.2012/

§ 6.  Matusetoetus

 (1) Matusetoetus määratakse isikule, kes kannab rahvastikuregistris Sangaste vallas registreeritud elukohaga surnu matuse korraldamise kulud.

 (2) Matusetoetuse suuruse eelarveaastaks kehtestab volikogu vallaeelarve vastuvõtmisel.

§ 7.  Jõulutoetus

 (1) Jõulutoetust, mis koosneb kingipakist, võidakse määrata lastele ja eakatele.

 (2) Jõulutoetuse saajate ringi määrab vallavalitsus detsembrikuus lähtudes vallaeelarve võimalustest.

§ 8.  Tegevustoetus

  Tegevustoetust võidakse määrata sotsiaalvaldkonnaga seotud ürituste või projektide läbiviimiseks.

§ 81.  Hoolekandeasutuses hooldamise toetus

 (1) Hoolekandeasutuses hooldamise toetus on 18-aastasele ja vanemale raske või sügava puudega isikule või vanaduspensioniealisele isikule ööpäevases hoolekandeasutuses ülalpidamise kulude katmiseks vallaeelarve vahenditest makstav igakuine toetus.

 (2) Isikul on õigus saada hoolekandeasutuses hooldamise toetust järgmistel tingimustel:
 1) tema elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Sangaste vald;
 2) tal on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt ööpäevaringne hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel, tema iseseisev toimetulek igapäevastes kodustes tingimustes ei ole enam võimalik ning tema toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;
 3) tema ja “Perekonnaseaduse” § 96 alusel ülalpidamiskohustusega isikute majanduslik olukord (sissetulekud, kinnisvara, sõidukid, pangahoiused, väärtpaberid jm vara) ei võimalda hoolekandeasutuses ülalpidamise kulude katmist.

 (3) Hoolekandeasutuses hooldamise toetus määratakse eelarveaastaks, kuid mitte kauemaks kui isiku hoolekandeasutuses viibimise ajaks.
[RT IV, 07.10.2014, 4 - jõust. 13.10.2014]

§ 9.  Hooldajatoetus

 (1) Hooldajatoetus on vallaeelarve vahenditest makstav igakuine toetus:
 1) keskmise, raske või sügava puudega 3-15-aastase lapse ühele mittetöötavale vanemale, võõrasvanemale, kasuvanemale, eestkostjale või perehoolduslepingu alusel last hooldavale isikule, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu;
 2) raske või sügava puudega 16-17-aastase lapse ühele mittetöötavale vanemale, võõrasvanemale, kasuvanemale, eestkostjale, perehoolduslepingu alusel last hooldavale isikule, või isikule, kes muudel seaduses või lepingus sätestatud juhtudel on kohustatud hoolitsema puudega lapse eest, kes ei saa töötada puudega lapse hooldamise tõttu;
 3) “Perekonnaseaduse” alusel 18-aastase ja vanema raske või sügava puudega inimese hooldajaks või eestkostjaks määratud teovõimelisele isikule.

 (2) Isikul on õigus saada hooldajatoetust järgmistel tingimustel:
 1) tema hooldatava elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Sangaste vald;
 2) ta tagab hooldatavale kõrvalabi, juhendamise või järelevalve vastavalt hindamisinstrumendi abil tuvastatud hooldusvajadusele.

 (3) Hooldusvajadust hindab volikogu sotsiaalkomisjon täidetud hindamisinstrumendi alusel, fikseerides selle vallavalitsusele tehtavas ettepanekus hooldajatoetuse, puudega inimese täiendava toetuse või sotsiaalteenuse määramise otsustamiseks.

 (4) Hooldajatoetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast.

 (5) Hooldajatoetusega kaasnevad riiklikud maksud tasutakse vallavalitsuse poolt.

 (6) Hooldajatoetuse suuruse eelarveaastaks kehtestab volikogu vallaeelarve vastuvõtmisel.

§ 10.  Hooldajatoetuse maksmise lõpetamine

 (1) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud hooldaja määramise ja hooldajatoetuse maksmise põhjus;
 2) kui hooldaja ei täida või loobub temale pandud hoolduskohustustest;
 3) kui hooldatav soovib uue hooldaja määramist;
 4) hooldatava hoolekandeasutusse elama asumisel;
 5) hooldatava elukoha registreerimisel rahvastikuregistris teise kohalikku omavalitsusse;
 6) hoolduse korraldamisel edaspidi muul viisil;
 7) hooldajatoetuse saaja poolt teadvalt andmete varjamise või valeandmete esitamise korral;
 8) muul põhjusel, kui hooldatav või hooldaja ei vasta enam käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

 (2) Hooldajatoetuse maksmise lõpetamise otsustab vallavalitsus volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

 (3) Hooldajatoetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

§ 11.  Puudega inimese täiendav toetus

 (1) Puudega inimese täiendav toetus on 18-aastasele ja vanemale raske või sügava puudega inimesele tema puudest tulenevate suurte lisakulutuste katteks vallaeelarve vahenditest makstav igakuine toetus.

 (2) Isikul on õigus saada puudega inimese täiendavat toetust järgmistel tingimustel:
 1) tema elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Sangaste vald;
 2) tal on volikogu sotsiaalkomisjoni poolt tuvastatud hooldusvajadus.

 (3) Puudega inimese täiendav toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast.

 (4) Puudega inimese täiendava toetuse suuruse eelarveaastaks kehtestab volikogu vallaeelarve vastuvõtmisel.

§ 12.  Puudega inimese täiendava toetuse maksmise lõpetamine

 (1) Puudega inimese täiendava toetuse maksmine lõpetatakse:
 1) kui on ära langenud täiendava toetuse maksmise põhjus;
 2) kui isikule määratakse hooldaja või avahooldusteenus;
 3) kui isik asub elama hooldekandeasutusse;
 4) muul põhjusel, kui isik ei vasta enam käesolevas määruses sätestatud tingimustele.

 (2) Puudega inimese täiendava toetuse maksmise lõpetamise otsustab vallavalitsus volikogu sotsiaalkomisjoni ettepanekul.

 (3) Puudega inimese täiendava toetuse maksmine lõpetatakse toetuse maksmise lõpetamist tingivate asjaolude tekkimise kuule järgnevast kuust.

3. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 13.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 14.  Hooldajatoetuse suuruse kehtestamine

 (1) 2009. aastal on hooldajatoetuse suuruseks keskmise, raske või sügava puudega 3-15-aastase lapse hooldamisel 300 krooni kuus.

 (2) 2009. aastal on hooldajatoetuse suuruseks raske puudega 16-17-aastase lapse hooldamisel 240 krooni kuus.

 (3) 2009. aastal on hooldajatoetuse suuruseks sügava puudega 16-17-aastase lapse hooldamisel 400 krooni kuus.

§ 15.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 30. märtsil 2009. a.