SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 62

Hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord

Vastu võetud 07.04.2011 nr 3
RT IV, 02.11.2012, 25
jõustumine 11.04.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
29.09.2014RT IV, 07.10.2014, 713.10.2014
17.03.2016RT IV, 24.03.2016, 1601.04.2016

Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 14 alusel.
[RT IV, 24.03.2016, 16 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord Sangaste vallas.

§ 2.  Hoolduse seadmine

 (1) Hooldus seatakse täisealisele isikule, kes vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks, kui eestkoste seadmine sellele isikule ei ole vajalik.

 (2) Taotluse hoolduse seadmiseks esitab hooldust vajav isik vallavalitsusele koos isikut tõendava dokumendi ja arstliku ekspertiisi otsusega puude raskusastme kohta.

 (3) Hoolduse seadmiseks vajaliku hooldusvajaduse hindamise viib läbi sotsiaaltöö spetsialist hiljemalt 10 tööpäeva jooksul, arvates taotluse saamise päevast.
[RT IV, 07.10.2014, 7 - jõust. 13.10.2014]

 (4) Hooldusvajaduse hindamisel tehakse kindlaks hooldust vajava isiku abivajadus hügieenitoimingutel, söömisel, riietumisel, liikumisel, suhtlemisel, juhendamisel ning järelevalve vajadus.

 (5) Hooldusvajadust hindab volikogu sotsiaalkomisjon täidetud hindamisinstrumendi alusel, fikseerides selle vallavalitsusele tehtavas ettepanekus hoolduse seadmise ja hooldaja määramise otsustamiseks.

 (6) Hooldust ei seata, kui hindamise tulemusel selgub, et:
 1) isikul ei ole abivajadust või
 2) isikul ei ole tegelikku hooldusvajadust või
 3) hooldus tagatakse isikule muul viisil.

 (7) Hoolduse seadmisel määratakse kindlaks hooldaja ülesanded.

§ 3.  Hooldaja määramine

 (1) Hooldajaks võib olla teovõimeline isik, kes on võimeline täitma hooldaja kohustusi ja andnud nõusoleku enda hooldajaks määramiseks.

 (2) Hooldust teostab vallavalitsuse poolt määratud hooldaja.

 (3) Hooldaja määratakse hooldatava nõusolekul.

§ 4.  Hoolduse lõpetamine

  Vallavalitsus lõpetab hoolduse, kui seda soovib hooldatav või kui hoolduse seadmise alus on ära langenud.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 11. aprillil 2011. a.