Keskkond ja heakordHeakord

Teksti suurus:

Heakorraeeskirja kehtestamine

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.05.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 27

Heakorraeeskirja kehtestamine

Vastu võetud 29.04.2004 nr 7

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141) §-i 22 lg 1 p 361, Sangaste Vallavolikogu määrab:
1. Kehtestada heakorraeeskiri (lisatud).
2. Tunnistada kehtetuks volikogu 25.06.1998 määruse nr 5 ”Avaliku korra eeskirja, heakorra eeskirja ning koerte ja kasside pidamise eeskirja kinnitamine” punkt 1.2.
3. Määrus jõustub 05.05.2004.

Eduard Aamer
Volikogu esimees

Lisa Heakorraeeskiri