ElamumajandusSoojamajandus

Teksti suurus:

Kaugküttepiirkonna määramine

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 28

Kaugküttepiirkonna määramine

Vastu võetud 25.11.2004 nr 16

Määrus kehtestatakse kaugkütteseaduse (RT I 2003, 25, 154; 2004, 18, 131) §-i 5 lg 2 ja 6 ning §-i 9 lg 3 alusel.

§ 1.  Kaugküttepiirkonna määramise eesmärk

  Kaugküttepiirkond Sangaste valla haldusterritooriumil määratakse eesmärgiga tagada kindel, usaldusväärne, efektiivne, põhjendatud hinnaga ning keskkonnanõuetele ja tarbijate vajadustele vastav soojusvarustus.

§ 2.  Kaugküttepiirkonna piirid

 (1) Kaugküttepiirkonna piirid Sangaste alevikus on näidatud plaanil määruse lisas 1.

 (2) Kaugküttepiirkonna piirid Keeni külas on näidatud plaanil määruse lisas 2.

§ 3.  Soojusvõrguga liitumise ja võrgust eraldumise kord

 (1) Kaugküttepiirkonnas on võrguga liitumine kohustuslik kõigile kaugküttepiirkonnas asuvatele isikutele, kelle omandis või valduses on tarbijapaigaldis ehitatava või rekonstrueeritava ehitise soojusega varustamiseks, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud juhtudel.

 (2) Isikud, kes kaugküttepiirkonna määramise ajal ei kasuta kaugkütet, ei ole kohustatud liituma võrguga.

 (3) Juhud, mille korral kaugküttepiirkonnas ehitatavate või rekonstrueeritavate ehitiste soojusega varustamisel lubatakse kasutada muud kütteviisi kui kaugküte, on:
 1) ajutised ehitised;
 2) ehitised, mille soojuskoormus paigaldatava trassi jooksva meetri kohta on väiksem kui 2 kW;
 3) ehitised, mille projekteeritud maksimaalne soojuskoormus on alla 40 kW;
 4) ehitised, mille ühendamist ei võimalda võrgu tehnilised võimalused või mille võrku ühendamine seaks ohtu varasemate liitujate varustuskindluse;
 5) ehitised, mille soojusega varustamiseks kasutatakse keskkonnasõbralikke kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia, biogaas).

 (4) Võrguga liitumine kaugküttepiirkonnas toimub kaugkütteseadusega sätestatud korras.

 (5) Võrgust eraldumiseks loetakse võrguühenduse katkestamist koos liitumis- ja soojuse ostu-müügilepingute lõpetamisega.

 (6) Võrgust eraldumist kaugküttepiirkonnas on tarbijal lubatud taotleda alljärgnevatel juhtudel:
 1) võrgu kaudu soojusega varustatud ehitise lammutamine;
 2) ehitise soojusvarustuse parameetrite muutmine rekonstrueerimise käigus selliselt, et ehitise varustamist soojusega võrgu kaudu ei ole võimalik jätkata võrgu tehniliste võimaluste tõttu;
 3) ehitise rekonstrueerimine selliselt, et soojusega varustamiseks hakatakse kasutama keskkonnasõbralikke kütteviise (maasoojus, päikeseenergia, hüdroenergia, tuuleenergia, biogaas).

 (7) Võrgust eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale esitama võrgust eraldumise taotluse.

 (8) Võrguettevõtja esitab eraldumistingimused tarbija taotluse alusel 30 päeva jooksul.

 (9) Eraldumistingimustes määratakse kindlaks:
 1) võrguühenduse likvideerimise aeg, arvestades, et see toimuks kuue kuu jooksul eraldumistaotluse esitamisest;
 2) võrguühenduse likvideerimise tehnilised nõuded, mis on vajalikud võrgu stabiilsuse ja teiste tarbijate varustuskindluse tagamiseks.

 (10) Võrgust eraldumist taotlev tarbija peab võrguettevõtjale tasuma eraldumisega seotud põhjendatud kulud.

§ 4.  Kaugkütte üldised kvaliteedinõuded

 (1) Soojusettevõtja on kohustatud tagama tema omandis või valduses oleva kaugküttevõrguga ühendatud tarbijate pideva varustamise vajalikus koguses soojusega vastavalt nende vahel sõlmitud soojuse ostu-müügilepingule.

 (2) Soojuse ostu-müügilepingus ettenähtud soojuskoormuse tagamiseks peab soojusallikast väljastatava soojuskandja temperatuurigraafik ja hüdrauliline režiim lähtuma välisõhutemperatuurist, ilmastiku prognoosist, tuule kiirusest ja suunast ning soojusvõrgu inertsist.

§ 5.  Soojuse piirhinna kooskõlastamise kord

 (1) Kaugküttepiirkonnas tegutsev soojusettevõtja, esitab piirhinna kooskõlastamiseks põhjendatud taotluse vallavalitsusele.

 (2) Soojuse piirhind tuleb kujundada selliselt, et oleks tagatud:
 1) vajalike tegevuskulude, sealhulgas soojuse tootmiseks, jaotamiseks ja müügiks tehtavate kulutuste katmine;
 2) investeeringud tegevus- ja arenduskohustuse täitmiseks;
 3) keskkonnanõuete täitmine;
 4) kvaliteedi- ja ohutusnõuete täitmine;
 5) põhjendatud tulukus.

 (3) Soojuse piirhind arvutatakse kas hinnavalemiga või esitatakse hinnakalkulatsioon.

 (4) Soojusettevõtja poolt taotletud soojuse piirhinna kooskõlastamine toimub vastavalt kaugkütteseadusele.

 (5) Vallavalitsus teeb soojuse piirhinna kooskõlastamise kohta otsuse 30 päeva jooksul alates nõuetekohase hinnataotluse esitamisest.

 (6) Vallavalitsuse nõudel peab soojusettevõtja selgitama ja põhjendama piirhinna moodustamise aluseid.

 (7) Soojusettevõtja võib taotleda piirhinna ja hinnavalemi kooskõlastamist kuni kolmeks aastaks. Hinnavalemit kasutatakse soojuse piirhinna kooskõlastamiseks soojusettevõtja taotlusel tema tegevusest sõltumatute ja soojuse hinda mõjutavate tegurite ilmnemisel. Viimasel juhul on taotluse kooskõlastamise aeg kümme tööpäeva.

 (8) Soojusettevõtja peab avalikustama oma võrgupiirkonnas soojuse piirhinna vähemalt kolm kuud enne selle kehtima hakkamist.

§ 6.  Soojusettevõtja arenduskohustus

 (1) Soojusettevõtja arendab oma võrke, lähtudes kehtestatud üld- ja detailplaneeringutest ning Sangaste valla energeetika arengukavast. Planeeringu ja arengukava koostamisel arvestatakse soojusettevõtja ettepanekuid.

 (2) Soojusettevõtja arendab tema omandis või valduses olevaid kaugküttesüsteeme ja tõstab nende efektiivsust, et oleks tagatud tema võrgupiirkonnas uute liitujate tarbijapaigaldiste võrku ühendamine ja seal olevate tarbijate ja liitujate kvaliteedinõuetele vastava soojusega varustamine.

 (3) Soojusettevõtja on võrgu tehniliste võimaluste piires ja majandusliku põhjendatuse korral kohustatud ühendama võrguga kõik tema võrgupiirkonnas asuvad liitumistaotluse esitanud liitujate tarbijapaigaldised, kui sellega ei seata ohtu varasemate liitujate varustuskindlust.

 (4) Soojusettevõtja arenduskohustuste täitmist kontrollib vallavalitsus, lähtudes eelkõige kaugkütteseaduses sätestatust.

§ 7.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.12.2004.

Eduard Aamer
Volikogu esimees

Lisa 1 

Lisa 2