Ehitus

Teksti suurus:

Ehitusmääruse kinnitamine

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.11.2003
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 39

Ehitusmääruse kinnitamine

Vastu võetud 09.10.2003 nr 5

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390 ja 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22) §-i 22 lg 1 p 29, planeerimisseaduse (RT I 2002, 99, 579) §-i 5 ja ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153) §-i 19 lg 4, Sangaste Vallavolikogu määrab:
1. Kinnitada ehitusmäärus (lisatud).
2. Tunnistada kehtetuks Sangaste Vallavolikogu 14.02.1996 määrus nr 1 “Ehitusmääruse kehtestamine”.
3. Määrus jõustub 01.11.2003.

Eduard Aamer
Volikogu esimees

Lisa Ehitusmäärus