Keskkond ja heakordJäätmekäitlus

Teksti suurus:

Audru valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Väljaandja:Audru Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.07.2006
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 48

Audru valla jäätmevaldajate registri põhimäärus

Vastu võetud 06.07.2006 nr 30

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 6 lõike 1 ja “Jäätmeseaduse” § 69 lõike 3 alusel ja vajadusest tagada kontroll korraldatud jäätmeveole ülemineku suhtes.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Registri eesmärk ja nimi

  Registri nimi on Audru valla jäätmevaldajate register (edaspidi register). Register on kohaliku omavalitsuse register, mille asutamise ja kasutusele võtmise eesmärgiks on:
  1) andmete kogumine Audru valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes loetakse liitunuks korraldatud jäätmeveoga Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel;
  2) andmete kogumine jäätmetekke kohtade kohta;
  3) andmete kogumine käesoleva põhimääruse § 1 p 1 nimetatud iga jäätmevaldaja valduses või kasutuses olevate jäätmemahutite kohta;
  4) andmete kogumine nende Audru valla haldusterritooriumil elavate või asuvate jäätmevaldajate kohta, kes on Jäätmeseaduse § 69 lg 4 alusel Audru Vallavalitsuse poolt erandkorras loetud mitteliitunuks korraldatud jäätmeveoga;
  5) register annab ülevaate valla elanikel, korteriühistutel ja asutustes tekkinud olmejäätmete kogustest ja olmejäätmete käitlemise nõuetest kinnipidamisest.

§ 2.   Registri pidamise põhimõtted

  (1) Registrit peetakse vastavalt Jäätmeseaduse, Andmekogude seaduse, Isikuandmete kaitse seaduse, Avaliku teabe seaduse, teiste riigi ja Audru Vallavalitsuse õigusaktide ning käesoleva põhimääruse sätetele.

  (2) Andmete ristkasutus teiste andmekogudega on lubatud kui see tugineb õigusaktidele ja/või registri vastutava töötleja poolt sõlmitud lepingutele teiste kohalike ja riiklike registrite ning andmekogude vastutavate töötlejatega.

§ 3.   Omanik ja asutaja

  (1) Registri omanik on Audru vald.

  (2) Registri asutaja on Audru Vallavolikogu.

2. peatükk AUDRU VALLA JÄÄTMEVALDAJATE REGISTRI PIDAMISE KORD 

§ 4.   Registri pidamise viis

  Jäätmevaldajate registrit peetakse elektrooniliselt taasesitamist võimaldaval viisil ja vajadusel paberkandjal võttes aluseks rahvastikuregistri, maamaksu ja ehitisregistri andmed.

§ 5.   Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Audru Vallavalitsus.

  (2) Registri volitatud töötleja määratakse vallavanema käskkirjaga.
Volitatud töötaja registri pidamisel:
  1) vastutab registri pidamise seaduslikkuse eest;
  2) korraldab registri pidamiseks vajaliku dokumentatsiooni koostamist;
  3) tagab andmetele juurdepääsu nende ametialaseks kasutamiseks;
  4) edastab andmed registrisse ning uuendab nimetatud andmeid;
  5) vastutab registrisse edastatud andmete ajakohasuse ja õigsuse eest;
  6) lahendab registri pidamisel tekkinud probleeme;
  7) teostab muid seadustest, teistest õigusaktidest ning põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

§ 6.   Registri töökeel

  Registri töökeeleks on eesti keel.

§ 7.   Registrist andmete väljastamine

  (1) Registri andmed on ametialaseks kasutamiseks vallavalitsusele ja jäätmeveoga tegelevale ettevõttele ning jäätmevaldajale tema enda kohta käivatest andmetest.

  (2) Põhimääruse § 7 lg 1 nimetamata isik, kes soovib tutvuda registriga, esitab registri vastutavale töötajale teabenõude avaliku teabe seaduse alusel.

  (3) Andmete saamiseks esitatakse kirjalik põhjendatud avaldus, kus on märgitud taotleja nimi, kontaktandmed, päringu objekt, soovitud andmed ja nende kasutamise otstarve.

§ 8.   Registrisse kantavad andmed

  Registrisse kantakse järgmised andmed:
  1) liitumiskohustusega isiku nimi;
  2) postiaadress;
  3) katastriüksuse tunnus, registrinumber;
  4) kontaktisik, kontakttelefon, e-posti aadress;
  5) jäätmemahuti asukoha aadress;
  6) jäätmemahutite arv;
  7) jäätmemahuti(te) kubatuur (maht m3);
  8) jäätmemahutite tühjendamise sagedus;
  9) info jäätmevaldajate kohta;
  10) elanike või töötajate arv jäätmevaldaja territooriumil;
  11) sõlmitud leping jäätmekäitluseks;
  12) käitlemiseks üleantud jäätmete kogused kvartalite kaupa, aastate kaupa.

§ 9.   Andmete esitamine registrisse

  (1) Jäätmevedaja esitab 1 kord kvartalis valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus kokkulepitud kuupäevaks registrisse andmed jäätmevaldaja jäätmekoguste kohta jäätmevaldajate lõikes, mis on tema poolt üle antud prügilasse.

  (2) Andmete esitamise eest jäätmevedajale tasu ei maksta.

  (3) Jäätmevedaja vastutab tema poolt esitatavate andmete õigsuse eest. Vastutus teadvalt valeandmete esitamise eest kehtestatakse valla ja jäätmevedaja vahelises lepingus.

  (4) Jäätmevaldajal on õigus vaidlustada jäätmevedaja poolt esitatavad andmed.

§ 10.   Muudatuste tegemine registrisse

  (1) Registrisse kantud andmeid muudetakse:
  1) jäätmevaldaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  2) jäätmevedaja poolt esitatud dokumentide alusel;
  3) vallavalitsusele laekunud kinnistusraamatu kannete muudatuste alusel.

  (2) Jäätmevaldaja andmete muudatused kantakse registrisse vähemalt 2 korda aastas (01. jaanuari ja 01. juuli seisuga).

  (3) Muudatusi registris teeb ja parandab ebaõigeid kandeid registri vastutav (tõenäoliselt on muudatuste tegijaks „volitatud töötleja”) töötleja, kes informeerib muudatuste sisseviimisest andmete esitajat.

§ 11.   Registriandmetele juurdepääs

  Jäätmevaldajate registri andmetele juurdepääson piiratud. Kasutajad määratakse vallavanema käskkirjaga.

§ 12.   Registriandmete säilitamine

  (1) Registri volitatud töötleja korraldab perioodilise turvakoopia tegemise ja säilimise.

  (2) Registri andmetest tehakse arhiivikoopia üks kord aastas ja säilitatakse 10 aastat.

§ 13.   Finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse valla eelarvest.

§ 14.   Järelevalve

  Andmekaitsealast järelevalvet teostab isikuandmete kaitse seaduse alusel määratud riigiasutus (Andmekaitse Inspektsioon).

§ 15.   Registri likvideerimine

  (1) Andmekogu likvideerimise otsustab Audru Vallavolikogu.

  (2) Andmekogu likvideerimisel otsustatakse andmete üleandmine teise andmekogusse, riiklikku või kohaliku omavalitsuse arhiivi või nende kuulumine hävitamisele ja üleandmise või hävitamise tähtaeg.

  (3) Andmete üleandmine toimub andmekogu volitatud töötleja poolt andmekogu vastutava töötleja vastutusel ja isikuandmete korral riikliku andmekaitse järelevalveasutuse volitatud ametiisiku juuresolekul. Andmete üleandmisel või hävitamisel koostatakse vastav akt.

§ 16.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 12. juulil 2006.a.

Vahur Kobolt
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json