Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Tervishoid

Teksti suurus:

Kuvariga töötamisel tervisekontrolli korraldamine ning prillide eest makstava hüvitise piirmäära ja maksmise sageduse kehtestamine

Kuvariga töötamisel tervisekontrolli korraldamine ning prillide eest makstava hüvitise piirmäära ja maksmise sageduse kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Imavere Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.11.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2012, 74

Kuvariga töötamisel tervisekontrolli korraldamine ning prillide eest makstava hüvitise piirmäära ja maksmise sageduse kehtestamine

Vastu võetud 05.03.2008 nr 7
jõustumine 15.03.2008

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.12.201001.01.2011

Määrus kehtestatakse “Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse“ § 5 lõike 4 ja Vabariigi Valitsuse 15.11.2000. määruse nr 362 “Kuvariga töötamise töötervishoiu ja tööohutuse nõuded“ § 3 lõigete 4-8 alusel.

§ 1.   Üldsäte

  Imavere Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste põhikohaga töötajate ja teenistujate (edaspidi töötaja), kes töö- või teenistusülesannete täitmisel töötavad vähemalt poole oma tööajast kuvariga ning kelle nägemisteravus vastavalt töötervishoiu- või silmaarsti tõendi kohaselt on töö tõttu vähenenud, hüvitatakse Imavere valla eelarvest osaliselt prillide maksumus.

§ 2.   Puhkepauside ja tervisekontrolli korraldamine kuvariga töötamisel

  (1) Määruse §-s 1 nimetatud töötajatel silmade ülepinge ja sundasendis töötamisega tekkivate vaevuste ennetamiseks on ette nähtud 10-minutilised puhkepausid algusega igal täistunnil. Kui täidetava tööülesande iseloom ei võimalda vaheaja tegemist täistunnil, peab töötaja puhkepause muul talle sobival ajal arvestusega, et puhkepauside kestus moodustaks vähemalt 10% kuvariga töötamise ajast.

  (2) Kõigile töötajatele korraldatakse tööandja poolt ja kulul mitte harvem kui üks kord kolme aasta jooksul tervisekontroll, mis hõlmab:
  1) silmade ja nägemise kontrolli;
  2) luu- ja lihaskonna seisundi kontrolli.
Töötaja nõudmisel kuvariga töötamisel tekkinud vaevuste korral tuleb talle tervisekontroll korraldada viivitamatult.

  (3) Kui tervisekontrolli käigus selgub, et töötaja nägemisteravus on vähenenud, on töötajal õigus arsti tõendi alusel taotleda tööandjalt prillide hüvitist.

§ 3.   Hüvitise maksmise alused

  (1) Hüvitist makstakse Imavere valla eelarvest vastava asutuse eelarvesse planeeritud vahenditest.

  (2) Hüvitise maksmise aluseks on asutuse riskianalüüs, töötaja tervisekontrolli tõendavad dokumendid, töötervishoiu- või silmaarsti tõend selle kohta, et töötaja nägemisteravus on langenud töö- või teenistusülesannete täitmise tõttu, ning prillide soetamist tõendav arve.

§ 4.   Hüvitise maksmise suurus ja periood

  (1) Määruse §-s 1 märgitud asjaoludel ja töötaja esitatud arve alusel hüvitatakse prillide soetamise arvel märgitud summast 80% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 127,82 eurot.
(Muudetud Imavere Vallavalitsuse 28.12.2010 määrusega nr 11 – jõust. 01.01.2011)

  (2) Töötajal on hüvitist õigus saada üks kord kolme aasta jooksul.

§ 5.   Määruse rakendamine

  (1) Lähtudes määruses sätestatust, kehtestab igas Imavere valla asutuses töötajate prillide hüvitamise taotlemise ja hüvitise eraldamise täpsema korra vastava asutuse juht käskkirjaga.

  (2) Määrus jõustub 15. märtsil 2008. a.

/otsingu_soovitused.json