Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavara valitsemine

Teksti suurus:

Vallavara valitsemise kord

Vallavara valitsemise kord - sisukord
Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 2

Vallavara valitsemise kord

Vastu võetud 24.10.2018 nr 46

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 6 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  (1) Vallavara valitsemise korraga (edaspidi kord) määratakse kindlaks valla omandis oleva vara (edaspidi vallavara) valitsejad ning vallavara valitsemise alused, samuti vallale vara omandamise, vallavara võõrandamise ja koormamise, vallavara mahakandmise alused ja tingimused.

  (2) Vallavara on Põhja-Pärnumaa vallale (edaspidi vald) kui omavalitsusüksusele kuuluv kinnis- ja vallasvara, s.o asjad ning rahaliselt hinnatavad õigused ja kohustused.

§ 2.   Vallavara valitseja

  Vallavara valitseja on käesoleva korra tähenduses Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes).

§ 3.   Vallavara valitsema volitatud asutus

  Vallavara valitsema volitatud asutus on valla hallatav asutus, kelle tegelikus valduses või bilansis on vallavara.

§ 4.   Vallavara valitsemine

  (1) Vallavara valitsemine on vara vallale omandamise, vallavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine ning valla osalemise teostamine aktsionäri, osaniku, asutaja või liikmena aktsiaseltsis, osaühingus, sihtasutuses, mittetulundusühingus, hooneühistus ja kaaspärijate ühisuses.

  (2) Vallavara valitseja ja vallavara valitsema volitatud asutus on kohustatud enda valitsemisel olevat või enda valdusesse antud vallavara valitsema eesmärgipäraselt, otstarbekalt, säästlikult ja heaperemehelikult.

  (3) Vallavara valitseja korraldab raamatupidamisarvestust enda valitsemisel oleva või vallavara valitsema volitatud asutuse valdusesse antud vallavara kohta, lähtudes raamatupidamise seadusest ja raamatupidamise korraldust reguleerivatest riiklikest ja valla õigusaktidest.

2. peatükk VALLALE VARA OMANDAMINE 

§ 5.   Vallale vara omandamine

  (1) Vallale vara omandamine toimub pärimisseaduses, riigihangete seaduses, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduses ning teistes riigi ja valla õigusaktides sätestatud korras ning tehingutega.

  (2) Omandamise otsustab Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu (edaspidi vallavolikogu), kui:
  1) omandatav vara on kinnisvara, mis omandatakse raha eest ja sellise vara omandamiseks ei ole ette nähtud vahendeid jooksva aasta eelarves;
  2) kui omandamise otsuse tegemine on riigi õigusaktide kohaselt kohaliku omavalitsuse, kohaliku omavalitsuse üksuse või kohaliku omavalitsuse organi pädevusse (s.h peremehetu vara hõivamine) ja vallavolikogu ei ole antud küsimuse otsustamist seaduse alusel delegeerinud vallavalitsusele.

  (3) Muul juhul otsustab vallavara omandamise vallavalitsus.

  (4) Kui vallal on seadusest või tehingust tulenevalt kinnisvarale ostueesõigus, teeb otsuse ostueesõiguse kasutamise kohta volikogu. Ostueesõiguse mittekasutamise kohta eraldi otsust ei tehta.

  (5) Käesolevat korda ei kohaldata valla jooksvaks majandamiseks vajalike asjade, kui vallasvara, ostmiseks riigihanke korras.

§ 6.   Omandatava vara valitseja

  Valla omandatav vara loetakse selle vallavara valitseja valitsemisel olevaks, kelle huvides see omandatakse või kelle valdusesse see üle antakse.

§ 7.   Varaliste kohustuste võtmine

  (1) Laenu võtmise otsustab vallavolikogu.

  (2) Muu rahaliselt hinnatava kohustuse võtmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi pikemaks perioodiks kui üks eelarveaasta ja selle väljaminekuga ei ole eelarvestrateegias arvestatud või kui sellega võetakse vallale rahalisi kohustusi, mida ei ole ette nähtud jooksva aasta eelarves ning selle võtmist ei ole delegeeritud vallavalitsusele;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus.

3. peatükk VALLAVARA KASUTAMINE JA KASUTUSSE ANDMINE 

§ 8.   Vallavara kasutamine

  Vallavara kasutatakse:
  1) avalikuks otstarbeks;
  2) valla ülesannete täitmiseks;
  3) tulu saamiseks.

§ 9.   Vallavara kasutusse andmine

  (1) Vallavara kasutab vallavara valitseja või vallavara valitsema volitatud asutus ise või annab selle tasuta või tasu eest kolmanda isiku kasutusse üürilepingu või muu võlaõigusliku lepinguga.

  (2) Vallavara võib anda tasu eest või tasuta kolmanda isiku kasutusse:
  1) kui vara ei ole vallavara valitseja või vallavara valitsema volitatud asutusele tema ülesannete täitmiseks vajalik;
  2) kui vallale kuuluva vallasvara tasu eest kasutusse andmiseks on kehtestatud vastav hinnakiri või
  3) kui vallavara antakse kolmanda sektori (mittetulundusühingu vms) kasutusse vallavara sihipärase kasutamise korraldamiseks ja hooldamiseks.
  4) käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud juhtudel.

  (3) Vallavara kasutusse andmise otsustab:
  1) vallavolikogu, kui tähtajalisena ja enamaks kui 12 kuuks antakse kasutusse kinnisvara tervikvarana (v.a. eluruumid) või vallavara antakse kolmanda sektori kasutusse selle sihipärase kasutamise korraldamiseks ja hooldamiseks.
  2) vallavara valitsema volitatud asutuse juht või muu volitatud isik, kui vallavara ajutiselt kolmanda isiku kasutusse andmiseks on kehtestatud vastav hinnakiri;
  3) muudel juhtudel vallavalitsus.

  (4) Vallavara kasutusse andja annab vara kasutusse käesolevast korrast tulenevalt vastavalt volikogu otsusega, vallavalitsuse korraldusega või hallatava asutuse juhi käskkirjaga, milles määratakse kindlaks vähemalt, kas vara antakse kasutusse tähtaja määramisega või tähtajatuna, tasu eest või tasuta, enampakkumise teel, konkursi - või otsustuskorras.

  (5) Vallavara tasu eest kasutusse andmiseks korraldatakse avalik enampakkumine, kui kasutusse antakse vallavara, mis ei ole vallale vajalik ja vara kasutusse andmise eesmärk on tulu saamine ning kasutusse antava vallavara seisundit arvestades kindlustab enampakkumise läbiviimine märkimisväärselt suurema tulu, kui otsustuskorras vara kasutusse andmine.

  (6) Vallavara tasu eest või tasuta kasutusse andmiseks korraldatakse konkurss, kui kasutusse antavat vallavara on mõistlik kasutada teatud konkreetse tegevuse tagamiseks.

  (7) Valla omandis olevaid eluruume antakse üldjuhul kasutusse sotsiaalhoolekandelise abina vallavolikogu poolt kehtestatud tingimustel ja korras vallavalitsuse poolt osutatava sotsiaalteenusena. Erandjuhtudel võidakse valla omandis olevaid eluruume anda kasutusse avalike teenuste osutamisega seotud vajadustest lähtudes.

  (8) Üüritasude piirmäärad kehtestab vallavalitsus.

  (9) Hinnakirja alusel vallasvara ajutisse kasutusse andmisel lähtutakse hinnakirjas sätestatust.

  (10) Vallavara võidakse anda tasu eest või tasuta kasutusse otsustuskorras, kui konkreetse vara kasutusse saamiseks on esitatud sooviavaldus ja:
  1) vara väärtusest, seisundist, asukohast ning muudest näitajatest lähtudes ei ole konkursi või enampakkumise korraldamine ja sellega seotud kulude kandmine otstarbekas ega mõistlik;
  2) eelnevalt korraldatud enampakkumisele või konkursile pole esitatud ühtegi sooviavaldust.
  3) vara on vajalik kasutusse anda käesoleva paragrahvi lõikes 7 sätestatud juhtudel.

  (11) Vajadusel võib kasutusse andja võtta vastu otsuse vara kasutuseks sõlmitud võlaõiguslepingu kohta märke tegemiseks kinnistusraamatusse.

§ 10.   Konkursi või enampakkumise läbiviimine

  (1) Vallavara kasutusse andmiseks enampakkumise või konkursi korraldaja on vallavalitsus.

  (2) Vallavalitsus kehtestab korraldusega enampakkumise või konkursi läbiviija, läbiviimiseks ja sellel osalemiseks vajalikuks peetavad tingimused (s.h enampakkumise alghinna või konkursi tingimused) igakordse korraldusega lähtudes kasutusse antava vara sihtotstarbest, seisundist jm. varaga seotud näitajatest.

  (3) Enampakkumisel või konkursil osalemiseks võidakse kehtestada tagatisraha. Tagatisraha kehtestamisel tasaarveldatakse enampakkumise võitja poolt makstud tagatisraha lepingujärgse tasuga. Teistele tagastatakse tagatisraha 10 päeva jooksul.

  (4) Teade enampakkumise või konkursi läbiviimise kohta avaldatakse vähemalt Põhja-Pärnumaa valla veebilehel, vajadusel ka muudes infokanalites vastavalt vallavalitsuse otsusele. Teates määratud pakkumiste esitamise tähtaeg ei tohi olla lühem kui kaks nädalat teate avaldamisest.

  (5) Enampakkumise ja konkursi läbiviimisele kohaldatakse käesolevas peatükis reguleerimata küsimuste otsustamisel käesoleva korra vara võõrandamisele enampakkumise reegleid, arvestades kasutusse andmise või konkursi korraldamisega kaasnevaid paratamatuid erisusi.

4. peatükk KINNISASJADE ÜHENDAMINE JA JAGAMINE VÕI VALLA OMANDIS OLEVA KORTERIOMANDI KOOSSEISU VÕI REAALOSA SUURUSE MUUTMINE 

§ 11.   Kinnisasjade ühendamine või jagamine või korteriomandi koosseisu muutmine korteriomandi reaalosa suuruse muutumise.

  (1) Valla omandis olevate kinnistute ühendamise või jagamise algatamise otsustab vajaduse tekkimisel vallavolikogu vallavalitsuse ettepanekul.

  (2) Valla omandis oleva kinnisvara jagamise korteriomanditeks, korteriomandi koosseisu muutmise algatamise või korteriomandi reaalosa suuruse muutumise algatamise otsustab vallavalitsus korraldusega.

  (3) Kaasomandis oleva kinnisvara, milles üheks kaasomanikuks on vald, ühendamise või jagamise või korteriomandi koosseisu muutmise või korteriomandi reaalosa suuruse muutumise algatamine eeldab seadusest tulenevatel juhtudel teiste kaasomanike nõusolekut.

5. peatükk LEID 

§ 12.   Leiu omandamine

  (1) Vald omandab leiu, kui Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi politsei) annab Põhja-Pärnumaa valla haldusterritooriumilt leitud asja või seda asendava raha üle vallale kui leiukoha omavalitsusüksusele. Sel juhul käideldakse leidu vallavarana.

  (2) Leid võetakse vastu politsei koostatud akti alusel.

6. peatükk VALLAVARA VÕÕRANDAMINE 

1. jagu ÜLDSÄTTED 

§ 13.   Mõiste

  Vallavara võõrandamise all mõistetakse valla omandis oleva vallavara andmist teise isiku omandisse kas tasu eest või tasuta, s.h mitterahalise sissemaksena valla osalusega äriühingule.

§ 14.   Vallavara võõrandamise lubatavus

  Vallavara võib võõrandada, kui:
  1) vallavara valitseja või valitsema volitatud asutus on tuvastanud, et vallavara ei ole vajalik avalikuks otstarbeks ega valla ülesannete täitmiseks või;
  2) võõrandamine on vajalik avaliku ülesande täitmise tagamiseks vastava teenuse osutajale.

§ 15.   Vallavara võõrandamise otsustaja

  (1) Vallavara võõrandamise otsustab:
  1) vallavolikogu kui võõrandatakse tasu eest või tasuta kinnisvara tervikvarana (v.a korteriomand) või teenuse osutajale võõrandatakse vallale kuuluvaid tehnosüsteeme vm seadusest tulenevaid avaliku ülesande täitmiseks kasutatavaid rajatisi;
  2) kuni 500 euro väärtusega vallasvara puhul vallavara valitsema volitatud asutus.
  3) muudel juhtudel vallavalitsus;

  (2) Vallavara võõrandamise otsuses määratakse kindlaks, kas vara võõrandatakse tasu eest või tasuta, enampakkumise teel või otsustuskorras.

  (3) Tasu eest võõrandamise korral lähtutakse enampakkumise alghinna määramisel või otsustuskorras võõrandamisel müügihinna ostjaga kokkuleppimisel käesoleva korra § 17 sätestatust.

§ 16.   Vallavara võõrandamise liigid

  (1) Vallavara võib võõrandada tasu eest või tasuta.

  (2) Vallavara tasu eest võõrandamise all mõistetakse käesolevas korras vallavara müüki raha eest.

  (3) Vallavara tasuta võõrandamine on vallavara üleandmine kolmanda isiku omandisse kinke vm viisil selle eest tasu saamata.

  (4) Vallavara tasu eest võõrandamine viisid on:
  1) avalik enampakkumine (kirjalik või elektrooniline)
  2) võõrandamine otsustuskorras.

  (5) Kinnisvara võidakse tasu eest võõrandada järelmaksuga notariaalse võlaõigusliku müügilepingu sõlmimise teel ja tingimusel, et asjaõiguslepingut kinnisasja omandiõiguse üleminekuks ei sõlmita enne viimase osamakse tasumist ostja poolt.

§ 17.   Vallavara väärtuse määramine

  (1) Vallavara väärtus määratakse vajaduse tekkimisel asja hariliku väärtuse järgi. Asja harilik väärtus on selle kohalik keskmine turuhind. Asja väärtuseks loetakse selle harilikku väärtust, kui seaduses või tehinguga ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Kui vallavara on kinnisvara ja selle väärtuse määramine on vajalik tasu eest vallavara võõrandamiseks, on vara väärtuseks antud varale eksperthinnangust tulenev väärtus või antud vara seisundile, otstarbele ja asukohale lähedase vara kohta koostatud eksperthinnangust tulenev väärtus, kui selline eksperthinnang on olemas või vallavara valitseja peab oluliseks selle koostamist.

  (3) Kui vallavara valitsejal on võimalused ja andmed kinnisvara väärtuse määramiseks vara asukoha hinnastatistika või muude andmete alusel, võib vara väärtuse määrata nendest andmetest lähtudes selleks vallavalitsuse poolt moodustatud kuni 3-liikmeline hindamiskomisjon. Kui vallavara võõrandamise otsustaja on vallavolikogu, peab kuuluma hindamiskomisjoni koosseisu ka vallavolikogu poolt määratud isik.

  (4) Vallavara tasu eest võõrandamisel enampakkumise korras või otsustuskorras võib vara alghinnaks või kokkulepitavaks müügihinnaks olla ka selle vara harilikust väärtusest erinev hind, kui see on konkreetse vara seisundit ja asukohta ning muid varaga seotud tegureid arvestades võõrandamise õnnestumiseks põhjendatud.

§ 18.   Vallavara võõrandamise haldusakt

  (1) Haldusakt, millega otsustatakse vallavara võõrandamine, vormistatakse korrast lähtudes vallavolikogu otsusega, vallavalitsuse korraldusega või vallavara valitsema volitatud asutuse juhi käskkirjaga.

  (2) Haldusakt, millega otsustatakse vallavara võõrandamine, peab sisaldama:
  1) vallavara nimetust, kinnisvara puhul asukohta ja jm olulisimad põhinäitajaid, aktsiate ja osade võõrandamise korral nende arvu;
  2) vallavara võõrandamise õiguslikku alust;
  3) vallavara võõrandamise viisi;
  4) avaliku enampakkumise puhul alghinda;
  5) maksetingimusi;
  6) vajaduse korral võõrandamise lisatingimusi.

§ 19.   Vallavara võõrandamise korraldaja

  Vallavara võõrandamise korraldaja on:
  1) kuni 500 euro väärtusega vallasvara puhul vallavara valitsema volitatud asutus, kui võõrandatav vallavara on tema valduses või/ja kajastatud tema bilansis;
  2) muudel juhtudel vallavalitsus valla majandusosakonna kaudu, kui vallavanema käskkirjaga ei moodustata selleks eraldi komisjoni.
  3) Enampakkumise korraldamise käigus viiakse läbi kogu enampakkumise protseduuriline osa, s.h. avaldatakse enampakkumise teade, hinnatakse ja võrreldakse esitatud pakkumisi, kinnitatakse, samuti vajadusel tühistatakse enampakkumise tulemused või ettenähtud juhtudel tunnistatakse enampakkumine nurjunuks ning teostatakse kõiki muid käesolevast korrast tulenevaid enampakkumisega seotud vajalikke toiminguid ja võetakse vastu otsuseid.

2. jagu VALLAVARA VÕÕRANDAMINE AVALIKU ENAMPAKKUMISE TEEL 

§ 20.   Enampakkumise mõiste ja liigid

  (1) Avalik enampakkumine (edaspidi enampakkumine) käesoleva korra tähenduses on vallavara võõrandamise viis, kus vallavara võõrandamise leping sõlmitakse isikuga, kes on pakkunud kõige kõrgema ostuhinna ja nõustunud lisatingimustega, kui need on kehtestatud.

  (2) Enampakkumise liigid on kirjalik enampakkumine ja elektrooniline enampakkumine.

§ 21.   Enampakkumise ettevalmistamine

  Enampakkumise ettevalmistamise käigus vallavara võõrandamise korraldaja:
  1) valib enampakkumise liigi;
  2) kehtestab enampakkumisel osalejale vajadusel muud tingimused, mida võõrandamise otsustaja ei ole kindlaks määranud;
  3) avaldab vähemalt kümme tööpäeva enne enampakkumise toimumist enampakkumise kohta teate vähemalt Põhja-Pärnumaa valla veebilehel.

§ 22.   Enampakkumise teade ja võõrandatava varaga tutvumine

  Enampakkumise teates tuleb märkida:
  1) võõrandatava vallavara nimetus ja asukoht;
  2) kinnisvara puhul ka maatüki suurus, katastritunnus, kinnistu registriosa number ja sihtotstarve;
  3) aktsiate puhul aktsiaseltsi nimi, aadress ja registrikood, võõrandatavate aktsiate arv, liik, nimiväärtus ja protsent aktsiate koguarvust ning ostueesõiguse teostamise tähtaeg, kui selle aktsiaseltsi põhikirjas, mille aktsiaid soovitakse võõrandada, on sätestatud aktsionäride ostueesõigus;
  4) osade puhul osaühingu nimi, aadress ja registrikood, osade arv ja suurus, osa suurus ja osakapitali suurus ning ostueesõiguse teostamise tähtaeg, kui selle osaühingu põhikirjas, mille osasid soovitakse võõrandada, on sätestatud osanike ostueesõigus;
  5) vallavara mõttelise osa võõrandamisel kaasomaniku õigused;
  6) võõrandamise korraldaja;
  7) enampakkumise liik;
  8) võõrandatava vallavara alghind;
  9) pakkumuste esitamise tähtpäev ja kord.
  10) kirjaliku pakkumise korral pakkumiste avamise aeg;
  11) tagatisraha või tagasivõtmatu pangagarantii (v.a vallasvara võõrandamisel), kui võõrandamise korraldaja peab mõistlikuks määrata enampakkumisel osalejale esitatud pakkumise täitmise tagamiseks tagatisraha või pangagarantii esitamise kohustuse.
  12) võõrandatava vallavaraga tutvumise aeg ja koht;
  13) ostuhinna ja ostuga seotud muude tasude tasumise tingimused ja tähtajad;
  14) sanktsioon vallavara võõrandamise lepingu sõlmimata jätmise korral vastavalt korra § 41 lõikes 2 ja § 42 lõikes 1 ja lõikes 3 sätestatule;
  15) enampakkumise korraldaja õigus igal ajal enne enampakkumise tulemuste kinnitamist enampakkumisest loobuda.

§ 23.   Enampakkumise tagatisraha ja tagasivõtmatu pangagarantii

  (1) Enampakkumise korraldaja võib määrata enampakkumisel osalemiseks pakkujale kohustuse tagatisraha maksmiseks või tagasivõtmatu pangagarantii andmiseks, mille suurus on kuni 20% enampakkumise alghinnast.

  (2) Tagatisraha tasutakse enampakkumise tulemusena lepingu sõlmimise tagamiseks ja selleks tasutud summa tasaarveldatakse lepingujärgse maksega. Tagatisraha ei tagastata, kui osaleja keeldub enampakkumise tulemusena lepingu sõlmimisest.

§ 24.   Enampakkumisest loobumine

  (1) Enampakkumise korraldaja võib igal ajal enne enampakkumise tulemuste kinnitamist enampakkumisest loobuda.

  (2) Enampakkumisest loobumisest teatab enampakkumise korraldaja samal viisil nagu avaldati enampakkumise teade ning teavitab pakkujaid enampakkumisest loobumisest kirjalikult. Enampakkumisest loobumise korral võõrandamise otsustaja algatusel tagastatakse tasutud tagatisraha ja kehtiv pangagarantii osalejatele kümne tööpäeva jooksul.

§ 25.   Kirjaliku enampakkumise kord

  Kirjalikul enampakkumisel osalemiseks esitab osaleja enampakkumise teates esitatud tingimuste kohaselt võõrandamise korraldajale kinnise ümbriku, millele on märgitud vallavara, mille kohta ta soovib pakkumuse esitada. Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid:
  1) andmed pakkuja kohta (füüsilise isiku puhul pakkuja nimi, isikukood või sünniaeg, elukoht; juriidilise isiku puhul juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht);
  2) nõusolek vallavara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
  3) dokument nõutava tagatisraha tasumise või pangagarantii kohta, kui need on nõutud;
  4) sõnade ja numbritega kirjutatud pakkumissumma (pakkumus);
  5) pakkumuse tegemise kuupäev, pakkumuse esitaja allkiri ning juriidilise või füüsilise isiku esindaja puhul volikiri;
  6) pakkumine esitatakse hiljemalt enampakkumise teates ettenähtud tähtajaks ja enampakkumisel osaleja võib teha pakkumusi, mis ei tohi olla alla alghinna.

§ 26.   Kirjalike pakkumuste registreerimine ja avamine

  (1) Kirjalikud pakkumused registreeritakse saabumise järjekorras.

  (2) Kirjalikule enampakkumisele esitatud ümbrikud avatakse enampakkumise teates märgitud kuupäeval ja kellaajal. Pakkumuste avamine on avalik ja selle juures võivad viibida kõik pakkumuste esitajad.

  (3) Kõik tähtajaks laekunud pakkumused avatakse registreerimise järjekorras ja kantakse enampakkumise protokolli. Protokollile kirjutab alla majandusosakonna juhataja või komisjoni esimees.

  (4) Pakkumusi, mis ei ole tähtajaks laekunud või ei vasta korra §-s 25 nimetatud nõuetele või enampakkumise teates esitatud tingimustele, ei arvestata.

  (5) Tähtajaks esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumuse kohta tehakse enampakkumise protokolli märge nõuetele mittevastavuse põhjuste kohta.

§ 27.   Kirjaliku enampakkumise tulemused

  (1) Enampakkumise võidab osaleja, kes on esitanud kõige kõrgema hinnaga pakkumuse.

  (2) Kui võrdse kõrgeima pakkumuse on teinud kaks või enam pakkujat, korraldatakse nende vahel kümne tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumus. Lisavooru korraldab vara võõrandamise korraldaja. Lisavoor korraldatakse sama enampakkumise liigi järgi, mis põhivoor.

  (3) Lisavoorus osutub võitjaks selles voorus kõrgeima pakutud hinnaga pakkuja.

  (4) Enampakkumise tulemused tehakse pakkujatele kirjalikult teatavaks kolme tööpäeva jooksul enampakkumise lõppemisest ja tulemuste kindlakstegemisest.

§ 28.   Elektroonilise enampakkumise kord

  (1) Elektroonilisel enampakkumisel teevad osalejad pakkumusi ja suhtlevad võõrandamise korraldajaga üldkasutatava andmesidevõrgu vahendusel.

  (2) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja on kohustatud järgima enampakkumise protseduurireegleid ja tingimusi.

  (3) Elektroonilisel enampakkumisel osaleja tasub pakkumise esitamise hetkeks tagatisraha, kui see on enampakkumise tingimustes ette nähtud ning esitab tasumist tõendava dokumendi pakkumise koosseisus.

  (4) Elektroonilise enampakkumise korral peab pakkumine sisaldama käesoleva korra § 25 märgitud andmeid.

  (5) Elektrooniline pakkumine esitatakse hiljemalt enampakkumise teates ettenähtud tähtajaks ja enampakkumisel osaleja võib teha pakkumusi, mis ei tohi olla alla alghinna.

§ 29.   Elektroonilise enampakkumise tulemused

  (1) Elektroonilise enampakkumise võidab osaleja, kes on esitanud kõige kõrgema hinnaga pakkumuse.

  (2) Kui võrdse kõrgeima pakkumuse on teinud kaks või enam pakkujat, korraldatakse nende vahel kümne tööpäeva jooksul enampakkumise lisavoor, mille alghinnaks on esialgsel enampakkumisel tehtud kõrgeim pakkumus. Lisavooru korraldab vara võõrandamise korraldaja. Lisavoor korraldatakse sama enampakkumise liigi järgi, mis põhivooru.

  (3) Lisavoorus osutub võitjaks selles voorus kõrgeima pakutud hinnaga pakkuja.

  (4) Enampakkumise tulemused tehakse pakkujatele kirjalikult teatavaks kolme tööpäeva jooksul enampakkumise lõppemisest ja tulemuste kindlakstegemisest.

  (5) Tähtajaks esitatud, kuid nõuetele mittevastava pakkumuse kohta tehakse enampakkumise protokolli märge nõuetele mittevastavuse põhjuste kohta.

§ 30.   Enampakkumise lõppemine

  Enampakkumine lõpeb enampakkumise tingimustes märgitud tähtpäeval või lisavoorus pakkumiste esitamise tähtpäeval.

§ 31.   Enampakkumise protesti esitamine ja lahendamine

  (1) Kolme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste teatavaks tegemist on enampakkumisel osalejal õigus esitada komisjonile protest enampakkumise läbiviimise kohta.

  (2) Komisjon registreerib saadud protestid ja esitab need koos oma seisukohaga kahe tööpäeva jooksul võõrandamise korraldajale, kes kolme tööpäeva jooksul teeb otsuse protesti rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta.

§ 32.   Enampakkumise tulemuste kinnitamine

  (1) Enampakkumise tulemused kinnitab vallavalitsus.

  (2) Kuni 500 euro väärtusega vallasvara enampakkumise läbiviimise puhul vallavara valitsema volitatud asutuse juht käskkirjaga.

§ 33.   Enampakkumise tulemuste teatavaks tegemine

  Kirjaliku enampakkumise tulemused tehakse kõigile pakkujatele kirjalikult teatavaks kolme tööpäeva jooksul tulemuste kinnitamise päevast arvates.

§ 34.   Enampakkumise nurjunuks tunnistamine

  (1) Enampakkumise korraldaja tunnistab enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisele ei ole esitatud ühtegi pakkumust.

  (2) Enampakkumise korraldaja võib tunnistada enampakkumise nurjunuks, kui enampakkumisel osalenud pakkujad pakkusid alghinnast madalama hinna.

§ 35.   Enampakkumise tulemuste tühistamine

  (1) Enampakkumise korraldajal on õigus enampakkumise tulemused tühistada ja korraldada uus enampakkumine, kui enampakkumise võitnud pakkuja ei tasu pakutud ostuhinda ega sõlmi etteantud tähtajaks, kuid hiljemalt kahe kuu jooksul vastavat lepingut.

  (2) Kui enampakkumisel osales enam kui üks pakkuja, võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud juhul jätta uue enampakkumise korraldamata ja lepingu sõlmida paremuselt järgmise pakkujaga.

§ 36.   Tagasivõtmatu pangagarantii ja tagatisraha tagastamine ning tasaarveldamine

  (1) Enampakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse lepingu sõlmimisel arvesse ostuhinna osalise tasumisena. Kui enampakkumise võitja on enampakkumisel osalemiseks esitanud tagasivõtmatu pangagarantii, tagastatakse kehtiv pangagarantii enampakkumise võitjale pärast võõrandamislepingu sõlmimist. Teistele enampakkumisel osalejatele tagastab võõrandamise korraldaja tagasivõtmatu pangagarantii või tagatisraha täies ulatuses kümne tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

  (2) Enampakkumisel osalejale, kes põhjustas enampakkumise nurjumise või enampakkumise tulemuste tühistamise tagatisraha ei tagastata või realiseeritakse tema esitatud pangagarantii.

3. jagu VALLAVARA VÕÕRANDAMINE OTSUSTUSKORRAS 

§ 37.   Mõiste

  (1) Vallavara võõrandamine otsustuskorras on vara võõrandamine ilma enampakkumist korraldamata isikule, kes on avaldanud soovi konkreetse vara omandamiseks.

  (2) Vallavara otsustuskorras võõrandamisena loetakse käesoleva korra tähenduses ka vallavara müüki kinnisvarabüroo vahendusel.

§ 38.   Vallavara otsustuskorras võõrandamise lubatavus.

  (1) Vallavara võib tasu eest või tasuta otsustuskorras võõrandada, kui:
  1) vallavara on vajalik avalikust huvist lähtuva teenuse osutamiseks või seaduses sätestatud avaliku ülesande täitmiseks ja vara võõrandatakse selle teenuse osutajale või avaliku ülesande täitjale;
  2) planeeringu- ja maakorraldusnõuetest tulenevalt on vaja teerajatiste alune maa määrata ehitise teenindamiseks vajaliku maa koosseisu.
  3) vallavara seisundist lähtudes on enampakkumise läbiviimine ebaotstarbeks ning vara on tulu saamiseks kõlbmatu.
  4) vara võõrandamiseks korraldatud enampakkumine on nurjunud;
  5) võõrandatav vara on korteriomand ja see võõrandatakse korteriomandi üürilepingu järgsele kasutajale kasutaja sooviavalduse alusel.

  (2) Vara otsustuskorras tasu eest võõrandamisel võetakse müügihinna määramisel arvesse käesoleva korra § 17 sätestatu. Kinnisvarabüroo vahendusel müügis oleva vara hinda võidakse alandada üks kord kolme kuu jooksul, kuid mitte enam kui 10% eelmisest müügihinnast.

  (3) Sotsiaalhoolekandelise abi eesmärgil võidakse otsustuskorras võõrandada vara asja harilikust väärtusest madalama hinna eest.

4. jagu VALLAVARA VÕÕRANDAMISE LEPINGU SÕLMIMINE 

§ 39.   Vallavara võõrandamise lepingu sõlmimine

  (1) Vallavara võõrandamise lepingu sõlmimisel tuleb lähtuda riigi ja valla õigusaktides sätestatust.

  (2) Võõrandamisleping sõlmitakse otsustuskorras vara omandajaga või enampakkumise korral pakkujaga, kelle pakkumus on pakkumiste tulemuste kinnitamisel tunnistatud parimaks.

  (3) Kirjalikku lepingut ei pea sõlmima, kui võõrandatav vallavara on vallasvara.

  (4) Seaduses sätestatud juhtudel peab vallavara võõrandamise leping olema notariaalselt tõestatud.

  (5) Lepingu notariaalse tõestamise kulud katab:
  1) otsustuskorras võõrandamise korral isik, kelle huvides võõrandamine on aset leidnud;
  2) enampakkumise teel võõrandamise korral ostja, kui selline tingimus oli enampakkumise korraldaja poolt enampakkumise teates esitatud. Muul juhul tasutakse tehingutasu võrdsetes osades ostja ja müüja poolt.

7. peatükk VALLAVARA KOORMAMINE 

§ 40.   Mõiste

  (1) Vara koormamine on käesoleva korra kohaselt valla omandis olevale kinnisasjale reaalservituudi, isikliku servituudi (isiklik kasutusõigus, kasutusvalduse), reaalkoormatise või hoonestusõiguse seadmine.

  (2) Valla kinnisasjale hoonestusõiguse seadmise või kinnisasja muu piiratud asjaõigusega koormamise (sh isikliku kasutusõiguse, kasutusvalduse või reaalkoormatisega) otsustab vallavolikogu.

  (3) Vara koormamine piiratud asjaõigusega on lubatud, kui:
  1) vara koormamine toimub sellise isiku nõudel ja kasuks, kellel on selleks õigustulenevalt seadustest või muudest Eesti Vabariigi õigusaktidest;
  2) vara koormamine piiratud asjaõigusega on seaduses ette nähtud;
  3) vara koormamine on vajalik lähtudes valla põhjendatud huvidest.

  (4) Vallavolikogu võib kehtestada kinnisvara reaalservituudi ja isikliku kasutusõigusega koormamise tasumäärad.

§ 41.   Vallavara muul viisil käsutamine

  (1) Kui vallavara ei ole enam vallale vajalik ning seda ei ole võimalik võõrandada ja selle säilitamine on ebaotstarbekas, kantakse vara maha ja see kuulub hävitamisele.

  (2) Vallavara väärtusega kuni 500 eurot mahakandmise võib otsustada vallavara valitsema volitatud asutus, vara väärtusega üle 500 euro mahakandmise otsustab vallavalitsus.

  (3) Vallavara mahakandmiseks koostab vallavara valitseja mahakandmise akti, mis peab sisalduma mahakandmisele kuuluva vara täpse koosseisu, bilansilise maksumuse, mahakandmise põhjuse, varaga seotud rahalised õigused ja kohustused, hävitamise viisi ja selle maksumuse.

  (4) Akti koostajad esitavad akti rahandusosakonnale vastava kande tegemiseks raamatupidamise dokumentides.

  (5) Vara hulka kuuluvate nõuete loovutamise või nõuetest loobumise otsustab vallavalitsus, kui seadusest ei tulene teisiti.

8. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 42.   Varaga seotud muude küsimuste lahendamine

  (1) Käesolevas korras reguleerimata olukordi lahendatakse korrast tuleneva pädeva organi igakordse otsusega.

  (2) Kui käesolevast korrast tulenevalt ei ole võimalik pädevat organit üheselt määrata, otsustab vallavaraga seotud küsimuse vallavolikogu.

§ 43.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vändra Alevivolikogu 21. septembri 2006 määrus nr 20 „Alevivara valitsemise kord“ (RT IV, 16.07.2013, 43);
  2) Vändra Alevivolikogu 16. veebruari 2005 määrus nr 2 „Munitsipaaleluruumide üürileandmise korra kehtestamine“ (RT IV, 29.11.2013, 18);
  3) Halinga Vallavolikogu 11. jaanuari 2006 määrus nr 5 „Vallavara valitsemise kord“ (RT IV, 30.10.2014, 5);
  4) Halinga Vallavolikogu 23. mai 2007 määrus nr 16 „Munitsipaalkorterite üürile andmise ja kasutamise kord“ (RT IV, 03.07.2012, 17);
  5) Halinga Vallavolikogu 15. märtsi 2016 määrus nr 12 „Üüri piirmäärade kehtestamine“ (RT IV, 19.03.2016, 15);
  6) Vändra Vallavolikogu 16. oktoobri 2012 määrus nr 26 „Vallavara valitsemise kord“ (RT IV, 07.11.2012, 83);
  7) Vändra Vallavolikogu 17. augusti 2010 määrus nr 29 „Eluruumi üüri piirmäära kehtestamine“ (RT IV, 28.11.2012, 81);
  8) Tootsi Vallavolikogu 14. oktoobri 2010 määrus nr 14 „Tootsi vallavara eeskiri“ (RT IV, 05.02.2013, 17);
  9) Tootsi Vallavolikogu 22. märtsi 2012 määrus nr 6 „Tootsi valla haldusterritooriumil asuvate munitsipaalomandis olevate eluruumide üüri piirmäära kehtestamine“ (RT IV, 08.06.2017, 30);
  10) Tootsi Vallavolikogu 14. oktoobri 2010 määrus nr 12 „Tootsi valla omandis olevate eluruumide kasutamise kord“ (RT IV, 29.03.2016, 388).

§ 44.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json