HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:25.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 3

Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine

Vastu võetud 24.10.2018 nr 47
jõustumine 01.01.2019

Määrus antakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 2, § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Vanemate poolt kaetava osa määr

  Koolieelsete lasteasutuste rahastamisel moodustab lapsevanema poolt kaetav osa ühes kuus ühe lapse kohta 4% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast. Lapsevanema poolt kaetava osa arvuline suurus arvutatakse euro täpsusega, kohaldades ümardamise reeglit.

§ 2.   Vanemate poolt kaetava osa tasumine

  (1) Lapse puudumisel lasteasutusest mis tahes põhjusel vanemate poolt kaetavas osas ümberarvestust ei tehta.

  (2) Vanema poolt kaetava osa summa arvestatakse sõltumata kohal käidud päevade arvust kuus va § 3 lõigetes 4 ja 6 nimetatud juhul ja tasutakse Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse poolt koostatud ja esitatud arve alusel.

§ 3.   Vanema poolt kaetava osa tasumisest vabastamine

  (1) Pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kaks last, on vanema poolt kaetava osa suuruseks teise lapse eest 75% paragrahvis 1 märgitud summast.

  (2) Pered, kus koolieelses lasteasutuses käib kolm või enam last, on kolmas ning kõik järgnevad lapsed vanema poolt kaetava osa maksmisest vabastatud.

  (3) Käesolevas paragrahvis loetletud soodustused kehtivad tingimusel, et vanema ja laste elukohana on rahvastikuregistris registreeritud Põhja-Pärnumaa vald.

  (4) Aastaringselt avatud lasteaias käiva lapse vanem vabastatakse tema poolt kaetava osa maksmisest lasteaiakoha mittekasutamisel lapsevanema avalduse alusel kuni ühe kuu (s. o kuni 31 kalendripäeva) ulatuses aastas. Osalustasust vabastust võib kasutada kahes osas.

  (5) Lapsevanem esitab osalustasust vabastamise avalduse kirjalikult lasteaia direktorile vähemalt üks kuu enne lasteaiakoha mittekasutamise perioodi algust. Avaldus peab sisaldama lapse ja lapsevanema andmeid, osalustasust vabastamise perioodi kuupäevalise täpsusega ja avalduse esitamise kuupäeva.

  (6) Vallavalitsuse korraldusega suveperioodiks suletud lasteaias käiva lapse vanem vabastatakse avaldust esitamata tema poolt kaetava osa maksmisest antud perioodil.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Kehtetuks tunnistatakse:
  1) Vändra Alevivolikogu 23. mai 2013 määrus nr 10 „Vändra Lasteaia rahastamisel vanemate poolt kaetava osa määra kehtestamine“ (RT IV, 26.02.2015, 69);
  2) Halinga Vallavolikogu 22. novembri 2007 määrus nr 30 „Koolieelsetes lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ (RT IV, 23.12.2014, 17);
  3) Tootsi Vallavolikogu 25. aprilli 2013 määrus nr 4 „Lastevanemate poolt kaetava õppetasu määra kehtestamine koolieelsete lasteasutuste kulude katmisel Tootsi vallas“ (RT IV, 22.08.2013, 2).
  4) Vändra Vallavolikogu 15.detsembri 2015 määrus nr 19 „Koolieelse lasteasutuse lastevanemate poolt kaetava õppekulu suuruse ja toidukulu soodustuse kehtestamine“ (RT IV, 29.12.2015, 4).
  5) Vändra Vallavolikogu 15. detsembri 2015 määrus nr 20 „Lapsehoiuteenusel oleva lapse eest lapsevanema poolt makstava hoiukulu suuruse kehtestamine“ (RT IV, 09.12.2015, 5).

  (2) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json