Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Vihtra Päevakeskuse põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 5

Vihtra Päevakeskuse põhimäärus

10.04.2019 09:58
Veaparandus - Parandatud ilmne ebatäpsus. Aasta 2019 asendatud 2018. Arvestades Riigi Teataja seaduse § 10 lg 3 ja Põhja-Pärnumaa 08.04.2019 taotlust nr 11-6/1092

Vastu võetud 24.10.2018 nr 49

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Vihtra Päevakeskuse põhimäärus sätestab asutuse täieliku nime ja asukoha, tegevuse õiguslikud alused ja ülesanded, asutuse juhtimise korralduse, finantseerimise alused, asutuse tegevuse ümberkorraldamise ja lõpetamise ning põhimääruse kinnitamise ja muutmise korra.

§ 2.   Asutuse nimi

  Asutuse täielik nimi on Vihtra Päevakeskus (edaspidi päevakeskus vastavas käändes).

§ 3.   Asukoht

  Päevakeskus asub aadressil Jõesuu tee 9, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.

§ 4.   Päevakeskuse tegevuse õiguslikud alused

  (1) Päevakeskus juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (2) Päevakeskuses osutatavate teenuste hinnakirja kinnitab Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes) juhataja ettepanekul.

  (3) Asutuse asjaajamise keel on eesti keel.

  (4) Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

2. peatükk ÜLESANDED JA TEGEVUSE PÕHIMÕTTED 

§ 5.   Päevakeskuse ülesanded

  (1) Päevakeskuse ülesandeks on erivajadustega isikutele, eakatele ja peredele sotsiaalteenuste osutamine ning võimaluste loomine huvidel ja hobidel põhinevateks tegevusteks.

  (2) Päevakeskus osutab järgmisi sotsiaalteenuseid:
  1) riiklik erihoolekandeteenus (igapäevaelu toetamise-, toetatud elamise- ja töötamise toetamise teenus, igapäevaelu toetamise nädala- ja päevahoiuteenus);
  2) sotsiaalmajutusteenus;
  3) muud sotsiaalteenused erivajadustega isikutele vastavalt projektidele ja hangetele;
  4) sotsiaalnõustamine;
  5) tasulised lisateenused vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel.

§ 6.   Päevakeskuse tegevuse põhimõtted

  (1) Päevakeskus osutab sotsiaalteenuseid eelkõige Põhja-Pärnumaa valla elanikele. Teiste valdade või linnade elanikele isikutele osutatakse teenuseid vabade kohtade olemasolul vastava valla või linna või teenust vajava isiku ja/või tema ülalpidamiskohustuslasega sõlmitud lepingu alusel.

  (2) Päevakeskuse teenuste osutamine toimub riiklikest kvaliteedipõhimõtetest lähtuvalt vastavalt teenuste osutamise tingimustele ja asutuse töökorrale.

  (3) Päevakeskus teeb oma ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja eraõiguslike juriidiliste isikute ning vabatahtlikega.

3. peatükk STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 7.   Päevakeskuse töötajad ja struktuur

  (1) Päevakeskuse töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus. Palgafondi suuruse määrab vallavolikogu ja töötajate töötasud kinnitab asutuse juhataja vastavalt asutuse eelarvele.

  (2) Päevakeskuses töötamine toimub töölepingu alusel kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

  (3) Päevakeskuse koosseisu kuuluvad järgmised struktuuriüksused:
  1) erihoolekandeteenuseid pakkuv päevakeskus, asukohaga Jõesuu tee 9, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond;
  2) Vihtra sotsiaalmajutusüksus, asukohaga Jõesuu tee 9, Vihtra küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond;
  3) Pärnjõe sotsiaalmajutusüksus, asukohaga Sügise elamu, Pärnjõe küla, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.

§ 8.   Päevakeskuse juhataja

  (1) Päevakeskust juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (2) Juhatajat asendab tema äraolekul juhataja poolt määratud asendaja.

  (3) Päevakeskuse juhataja:
  1) esindab päevakeskust talle antud volituste ulatuses päevakeskuse kõigis õigustoimingutes;
  2) korraldab päevakeskuse tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  3) kooskõlas kehtivate õigusaktidega sõlmib, muudab, peatab või ütleb üles päevakeskuse personaliga töölepinguid ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  4) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
  5) töötab välja ja kinnitab päevakeskuse kodukorra, töökorralduse reeglid, töötervishoiu- ja tööohutusalased ning muud juhendid;
  6) annab päevakeskuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju ning muid kirjalikke ja suulisi korraldusi;
  7) koostab päevakeskuse eelarve ja vastutab kinnitatud eelarve kinnipidamise eest;
  8) koostab päevakeskuse statistilised ja muud aruanded ning esitab need vallavalitsusele, Statistikaametile, Sotsiaalkindlustusametile, Sotsiaalministeeriumile ja muudele vajalikele institutsioonidele;
  9) tagab päevakeskuse valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  10) sõlmib lepinguid isikutega asutuse poolt teenuste osutamiseks;
  11) osaleb Põhja-Pärnumaa valla arengukavas eakate ja puuetega isikute hoolekannet puudutava osa väljatöötamisel ja elluviimisel;
  12) täidab teisi õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Päevakeskuse juhatajal on õigus:
  1) teha tehinguid, mis on suunatud tema ülesannete täitmisele;
  2) vallata ja kasutada vallavara volikogu poolt kehtestatud korras.

4. peatükk FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 9.   Päevakeskuse vara

  (1) Päevakeskuse vara moodustavad päevakeskusele sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Päevakeskuse vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra kohaselt.

§ 10.   Päevakeskuse finantseerimine

  (1) Päevakeskuse tegevust finantseeritakse:
  1) riigieelarvest;
  2) vallaeelarvest;
  3) toetustest, annetustest, päranditest;
  4) juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

  (2) Päevakeskuse finantstegevust juhib ja jälgib juhataja. Päevakeskuse raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab vallavalitsuse rahandusosakond.

§ 11.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Päevakeskuse esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet päevakeskuse tegevuse üle teostab vallavalitsus. Erihoolekandeteenuste osutamise üle teostab järelevalvet Sotsiaalkindlustusamet.

  (3) Päevakeskuse vara kasutamist kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Päevakeskuse ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Vändra Vallavolikogu 14. juuni 2016 määrus nr 9 „Vihtra Päevakeskuse põhimäärus“ (RT IV, 21.06.2016, 19) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json