Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Vändra Alevi Sotsiaalmaja põhimäärus

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 6

Vändra Alevi Sotsiaalmaja põhimäärus

Vastu võetud 24.10.2018 nr 50

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 34 ja § 35 lõike 2 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Reguleerimisala

  Vändra Alevi Sotsiaalmaja põhimäärus sätestab asutuse täieliku nime ja asukoha, tegevuse õiguslikud alused ja ülesanded, asutuse juhtimiskorralduse, finantseerimise alused, toimingud asutuse tegevuse ümberkorraldamiseks ja lõpetamiseks ning põhimääruse kinnitamise ja muutmise korra.

§ 2.   Asutuse nimi

  Asutuse täielik nimi on Vändra Alevi Sotsiaalmaja (edaspidi sotsiaalmaja vastavas käändes).

§ 3.   Asukoht

  Sotsiaalmaja asub aadressil Vana tn 94, Vändra alev, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond.

§ 4.   Sotsiaalmaja tegevuse õiguslikud alused

  (1) Sotsiaalmaja juhindub oma tegevuses kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

  (2) Sotsiaalmajas osutatavate teenuste hinnakirja kinnitab Põhja- Pärnumaa Vallavalitsus (edaspidi vallavalitsus vastavas käändes).

  (3) Asutuse asjaajamise keel on eesti keel.

  (4) Isikuandmete töötlemine toimub vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.

2. peatükk ÜLESANDED JA TEGEVUSE PÕHIMÕTTED 

§ 5.   Sotsiaalmaja ülesanded

  (1) Sotsiaalmaja ülesandeks on isiku ja pere vajadustest lähtuvate sotsiaalteenuste osutamine eesmärgiga suurendada või säilitada nende iseseisvat toimetulekuvõimet, vähendada lähedaste hoolduskoormust ning võimaldada huvitegevust.

  (2) Sotsiaalmaja osutab järgmisi sotsiaalteenuseid:
  1) riiklikud erihoolekandeteenused (igapäevaelu toetamise-, toetatud elamise- ja töötamise toetamise teenus, igapäevaelu toetamise nädala- ja päevahoiuteenus);
  2) koduteenused;
  3) sotsiaaltransporditeenus;
  4) muud sotsiaalteenused erivajadustega isikutele vastavalt projektidele ja hangetele;
  5) sotsiaalnõustamine;
  6) tasulised lisateenused vallavalitsuse poolt kinnitatud hinnakirja alusel;
  7) erivajadustega isikutele võimaluste loomine huvidel ja hobidel põhinevateks tegevusteks;
  8) erivajadustega isikutele võimaluste loomine töötegevusteks.

§ 6.   Sotsiaalmaja tegevuse põhimõtted

  (1) Sotsiaalmaja osutab sotsiaalteenuseid eelkõige Põhja-Pärnumaa valla elanikele. Teiste valdade või linnade elanikele osutatakse teenuseid vabade kohtade olemasolul vastava valla või linna või teenust vajava isiku ja/või tema ülalpidamiskohustuslasega sõlmitud lepingu alusel.

  (2) Sotsiaalmaja teenuste osutamine toimub riiklikest kvaliteedipõhimõtetest lähtuvalt vastavalt teenuste osutamise tingimustele ja asutuse töökorrale.

  (3) Sotsiaalmaja teeb oma ülesannete täitmisel koostööd füüsiliste ja eraõiguslike juriidiliste isikute ja vabatahtlikega.

3. peatükk STRUKTUUR JA JUHTIMINE 

§ 7.   Sotsiaalmaja töötajad

  (1) Sotsiaalmaja töötajate koosseisu kinnitab vallavalitsus. Palgafondi suuruse määrab vallavolikogu ja töötajate töötasud kinnitab asutuse juhataja vastavalt asutuse eelarvele.

  (2) Sotsiaalmajas töötamine toimub töölepingu alusel kooskõlas töösuhteid reguleerivate õigusaktidega.

§ 8.   Sotsiaalmaja juhataja

  (1) Sotsiaalmaja juhib juhataja, kelle kinnitab ametisse vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Juhatajaga sõlmib, muudab ja ütleb üles töölepingu vallavanem.

  (2) Juhatajat asendab tema äraolekul juhataja poolt määratud asendaja.

  (3) Sotsiaalmaja juhataja:
  1) esindab sotsiaalmaja talle antud volituste ulatuses sotsiaalmaja kõigis õigustoimingutes;
  2) korraldab sotsiaalmaja tegevust ja vastutab asutusele pandud ülesannete täitmise eest;
  3) kooskõlas kehtivate õigusaktidega sõlmib, muudab, peatab või ütleb üles sotsiaalmaja personaliga ja teenustel olevate klientidega töölepinguid ning määrab kindlaks töötajate tööülesanded, õigused, kohustused ja vastutuse;
  4) juhib ja suunab personali tööd, korraldab töötajate täiendõpet;
  5) töötab välja ja kinnitab sotsiaalmaja kodukorra, töökorralduse reeglid, töötervishoiu- ja tööohutusalased ning muud juhendid;
  6) annab sotsiaalmaja sisemise töö korraldamiseks käskkirju ning muid kirjalikke ja suulisi korraldusi;
  7) koostab sotsiaalmaja eelarve ja vastutab kinnitatud eelarve kinnipidamise eest;
  8) koostab sotsiaalmaja statistilised ja muud aruanded ning esitab need vallavalitsusele, Statistikaametile, Sotsiaalkindlustusametile, Sotsiaalministeeriumile ja muudele vajalikele institutsioonidele;
  9) tagab sotsiaalmaja valdusse antud vallavara säilimise, korrashoiu ja sihtotstarbelise kasutamise;
  10) sõlmib lepinguid isikutega asutuse poolt teenuste osutamiseks;
  11) osaleb Põhja-Pärnumaa valla arengukavas eakate ja puuetega isikute hoolekannet puudutava osa väljatöötamisel ja elluviimisel;
  12) täitab teisi õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest tulenevaid ülesandeid.

  (4) Sotsiaalmaja juhatajal on õigus:
  1) teha tehinguid, mis on suunatud tema ülesannete täitmisele;
  2) vallata ja kasutada vallavara volikogu poolt kehtestatud korras.

4. peatükk FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA JÄRELEVALVE 

§ 9.   Sotsiaalmaja vara

  (1) Sotsiaalmaja vara moodustavad sotsiaalmajale sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud maa, hooned, rajatised, seadmed, rahalised vahendid, inventar ja muu vara.

  (2) Sotsiaalmaja vara valdamine, kasutamine ja käsutamine ning varaliste kohustuste võtmine toimub volikogu kehtestatud vallavara valitsemise korra kohaselt.

§ 10.   Sotsiaalmaja finantseerimine

  (1) Sotsiaalmaja tegevust finantseeritakse:
  1) riigieelarvest;
  2) vallaeelarvest;
  3) toetustest, annetustest, päranditest;
  4) juriidiliste ja füüsiliste isikute sihtotstarbelistest laekumistest.

  (2) Osutatavate tasuliste teenuste hinnad kinnitab juhataja ettepanekul vallavalitsus.

  (3) Sotsiaalmaja finantstegevust juhib ja jälgib juhataja. Sotsiaalmaja raamatupidamisarvestust ja sellekohast aruandlust korraldab vallavalitsuse rahandusosakond.

§ 11.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) Sotsiaalmaja esitab oma tegevuse kohta aruandeid õigusaktidega kehtestatud ulatuses ja korras ning tähtaegadel.

  (2) Teenistuslikku järelevalvet sotsiaalmaja tegevuse üle teostab vallavalitsus. Erihoolekandeteenuste osutamise üle teostab järelevalvet Sotsiaalkindlustusamet.

  (3) Sotsiaalmaja vara kasutamist kontrollib vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus.

5. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE JA MÄÄRUSE RAKENDAMINE 

§ 12.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Sotsiaalmaja ümberkorraldamise ja tegevuse lõpetamise otsustab vallavolikogu.

§ 13.   Rakendussätted

  (1) Vändra Alevivolikogu 17. novembri 2016 määrus nr 22 „Vändra Alevi Sotsiaalmaja põhimäärus“ (RT IV, 30.11.2016, 3) tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json