Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine

Väljaandja:Alutaguse Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:19.02.2023
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2018, 78

Väärteomenetluse seadustikust tulenevate ülesannete täitmine

Vastu võetud 18.10.2018 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3, haldusmenetluse seaduse § 8 lõike 2, väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2, § 10 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kinnitatakse ametikohtade loetelu, mida täitvad ametnikud on pädevad Alutaguse Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana ning reguleeritakse kohtuvälise menetleja ametniku pädevustunnistusele kantavate andmete koosseis, tunnistuse väljastamine ja arvestuse pidamine.

§ 2.   Ametikohtade loetelu

  (1) Ametikohad, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses Alutaguse Vallavalitsuse kui kohtuvälise menetleja nimel, on järgmised:
  1) majandusjuht;
  2) järelevalvespetsialist;
  3) keskkonnaspetsialist;
  4) korrakaitsespetsialist;
  5) majandus- ja arenguteenistuse abivallavanem.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ametikohta täitev ametnik on pädev teostama järelevalvet talle antud väärteomenetlemise pädevuse piires, kui vallavalitsuse järelevalve teostamise õigus tuleneb seadusest.

§ 3.   Väärteomenetluse läbiviimine ja kaebuse lahendamine

  (1) Väärteomenetluse läbiviimisel juhindutakse justiitsministri 16. juuli 2008. a määrusega nr 38 kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

  (2) Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on vallavanem.

§ 4.   Väärteomenetluses kogutavate isikuandmete töötlejad

  Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud ametikohal töötaval ametnikul on õigus Alutaguse Vallavalitsuse nimel väärteomenetluses kogutavaid isikuandmeid töödelda.

§ 5.   Pädevustunnistus

  (1) Paragrahvi 2 lõikes 1 nimetatud ametikohta täitvale ametnikule antakse kohtuvälise menetleja pädevust tõendav tunnistus.

  (2) Tunnistusele kantakse järgmised andmed:
  1) ametiasutuse nimetus ja tunnistuse number;
  2) ametniku ees- ja perekonnanimi ning ametikoht;
  3) tunnistust omava ametniku pädevuse aluseks oleva õigusakti nimetus, number ja kuupäev ning tekst „Käesolevat tunnistust omav ametnik on pädev Alutaguse Vallavalitsuse nimel osalema väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana“;
  4) tunnistuse väljaandmise aeg, väljaandja esindaja nimi, ametikoht ja allkiri ning ametiasutuse pitsati jäljend.

  (3) Tunnistusi väljastab ja nende üle peab arvestust vallakantselei.

  (4) Teenistusest vabastamisel on ametnik kohustatud tunnistuse väljaandjale tagastama.

§ 6.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Tauno Võhmar
Vallavanem

Lehti Targijainen
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json