Kultuur ja sportKultuuri toetamine

Kultuur ja sportSport

Rahandus ja eelarveRaha kasutamine

Teksti suurus:

Kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.11.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.11.2022, 18

Kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord

Vastu võetud 20.10.2022 nr 22

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted ja eesmärk

  (1) Määrusega sätestatakse Pärnu linna eelarvest Pärnus toimuvatele või Pärnuga muul viisil seotud kultuuri- ja spordiprojektidele (edaspidi projektid) toetuse taotlemise, taotluse läbivaatamise, toetuse eraldamise ja kasutamise ning järelevalve ja vastutuse kord.

  (2) Toetuse andmise eesmärgiks on Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna areng ning tegevuste mitmekesistamine.

§ 2.   Toetuste liigid

  Pärnu linna kultuuri- ja spordivaldkonna toetuste liigid on järgmised:
  1) kultuuriprojekti toetus;
  2) spordiprojekti toetus;
  3) mitmeaastase raamlepinguga kultuuriprojekti toetus;
  4) mitmeaastase raamlepinguga spordiprojekti toetus;
  5) rahvusvaheliste projektide kaasfinantseeringu toetus.

§ 3.   Toetuse taotlemise üldpõhimõtted

  (1) Toetuse taotluse võivad esitada füüsilisest isikust ettevõtjad ja juriidilised isikud. Käesoleva määruse alusel ei saa toetust taotleda Pärnu Linnavalitsuse hallatavad asutused.

  (2) Toetuse taotlemisel peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) nõuetekohane riiklike ja kohalike maksude tasumine;
  2) taotleja ei tohi omada võlgnevust Pärnu linna ees;
  3) taotleja peab olema esitanud nõuetekohase aruande varasemalt saadud toetuse kasutamise kohta;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud pankroti- või likvideerimismenetlust;
  5) taotleja on täitnud majandusaasta aruannete esitamise kohustuse.

  (3) Toetuse taotleja võib projektile saada Pärnu linnalt toetust üks kord eelarveaastal.

§ 4.   Kultuuriprojekti toetus

  (1) Kultuuriprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) kultuurisündmuste ja -programmide korraldamine;
  2) kultuuriteavikute ja teoste väljaandmine.

  (2) Kui taotletava toetuse suurus on 5000 eurot või enam, peab esitatav taotlus sisaldama:
  1) hinnapakkumisi suuremate planeeritavate kulude kohta;
  2) eelkokkuleppeid planeeritavate esinejatega;
  3) eelkokkuleppeid planeeritavate toimumiskohtadega.

  (3) Toetuse saamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 30% kulude kogumahust.

§ 5.   Spordiprojekti toetus

  (1) Spordiprojekte toetatakse järgmistes tegevustes:
  1) võistluste ja spordisündmuste korraldamine;
  2) elanike spordi- ja liikumisharrastuse edendamine.

  (2) Kui taotletava toetuse suurus on 5000 eurot või enam, peab esitatav taotlus sisaldama:
  1) hinnapakkumisi suuremate planeeritavate kulude kohta;
  2) eelkokkuleppeid planeeritavate toimumiskohtadega.

  (3) Toetuse saamise tingimuseks on omaosalus ja/või kaasfinantseering vähemalt 30% kulude kogumahust.

§ 6.   Mitmeaastase raamlepinguga kultuuri- ja spordiprojekti toetus

  (1) Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetust on võimalik taotleda kuni 4 aastaks.

  (2) Toetuse taotlemisel peavad lisaks §-s 3 sätestatud põhimõtetele olema täidetud järgmised nõuded:
  1) projekt peab olema toimunud taotluse esitamise ajaks vähemalt 3 aastat;
  2) projekt peab omama vähemalt üleriigilist mõõdet;
  3) projekti rahastamiseks kasutatav oma- ja kaasfinantseering peab moodustama projekti eelarvest vähemalt 50%.

  (3) Toetuse taotlus peab sisaldama projekti tegevus-, arengu- ja teavitusplaani vähemalt taotluses märgitud perioodiks.

§ 7.   Rahvusvaheliste projektide kaasfinantseeringu toetus

  (1) Toetuse eesmärk on Pärnu linna kultuuri- ja spordielu rahvusvahelistumine, kontaktide tihendamine välispartneritega ja täiendava välisrahastuse toomine kultuuri- ja spordivaldkonda.

  (2) Toetust on võimalik taotleda rahvusvahelistesse toetusprogrammidesse esitatavate kultuuri- ja spordiprojektide osaliseks kaasfinantseerimiseks.

  (3) Rahvusvahelised toetusprogrammid hõlmavad nii Euroopa Liidu kui ka teiste organisatsioonide rahvusvahelist kultuuri- ja spordikoostööd toetavaid programme.

  (4) Toetusele kvalifitseeruvad kultuuri- ja spordivaldkonna projektid, mis toovad Pärnu kultuuriruumi projektitoetusena täiendavalt vähemalt 100 000 eurot.

  (5) Taotleja peab olema projekti ametlik partner ja projekti eelarves peab olema ette nähtud oma- või kaasfinantseerimise kohustus.

  (6) Toetus võib moodustada projektis Pärnu linna partnerile ette nähtud oma- ja/või kaasfinantseerimise mahust kuni 50%.

  (7) Kui sama projekti kohta on esitatud taotlus ka käesoleva määruse §-de 4-6 alusel, käsitletakse eraldatud projektitoetust rahvusvaheliste projektide kaasfinantseeringu toetuse osana.

§ 8.   Taotluse esitamine

  (1) Toetuse taotlused esitatakse Pärnu Linnavalitsuse vastava infosüsteemi kaudu kaks korda aastas 1. novembriks ja 1. aprilliks.

  (2) Mitmeaastase raamlepinguga projektide toetuse taotlused tuleb esitada aasta enne lepinguperioodi algust 1. aprilliks. Kehtiva mitmeaastase raamlepingu puhul võib taotluse esitada kaks aastat enne lepingu lõppemise tähtaega 1. aprilliks.

  (3) Rahvusvaheliste projektide kaasfinantseeringu toetuse taotlusi saab esitada kogu kalendriaasta jooksul.

  (4) Info taotlemise kohta avalikustatakse Pärnu linna veebilehel www.parnu.ee. Info taotluse esitamise võimaluste kohta avalikustatakse ka kohalikus meedias.

  (5) Eelarvevahendite olemasolu korral võib kuulutada välja täiendavaid taotlusvoore.

§ 9.   Taotluse läbivaatamine

  (1) Kultuuri- ja spordivaldkonda kureeriv struktuuriüksus (edaspidi vastav struktuuriüksus) kontrollib 10 tööpäeva jooksul esitatud dokumentide vastavust ja õigsust.

  (2) Vastaval struktuuriüksusel on vajaduse korral õigus ja kohustus hankida lisainformatsiooni ja nõuda taotlejalt täiendavaid andmeid.

  (3) Puuduste esinemisel informeeritakse sellest taotlejat ning antakse puuduste kõrvaldamiseks aega 10 tööpäeva. Kui taotleja jätab tähtajaks puudused kõrvaldamata või tuvastatakse valeandmete teadlik esitamine, lõpetatakse menetlus toetuse määramiseks.

§ 10.   Taotluste hindamine

  (1) Toetuse taotlusi vaatavad läbi ja hindavad vastavad komisjonid. Komisjonide koosseisud kinnitab Pärnu Linnavalitsus (edaspidi linnavalitsus).

  (2) Toetuse taotlustele hinnangu andmisel võetakse arvesse:
  1) projekti mõju Pärnu kultuuri- ja spordivaldkonna arengule ning tegevuste mitmekesistamisele;
  2) projekti mõõdet;
  3) projekti uuenduslikkust ja/või järjepidevust;
  4) projekti selgust ja tegevuste vastavust projekti eesmärgile;
  5) eelarve selgust ja realistlikkust ning kaas- ja omafinantseeringu osakaalu;
  6) projektimeeskonna olemasolu ja varasemat kogemust.

  (3) Rahvusvaheliste projektide kaasfinantseeringu toetuse taotlemisel võetakse arvesse ka projekti mõju rahvusvahelistumisele ja piiriülese koostöö hoogustamisele.

  (4) Täpsemad toetuse saamise põhimõtted ja hindamiskriteeriumid kinnitab linnavalitsus.

§ 11.   Toetuse eraldamine

  Toetuse eraldamise otsustab linnavalitsus arvestades vastava komisjoni otsust.

§ 12.   Toetuse kasutamine

  (1) Toetuse saaja kohustub:
  1) taotluses nimetatu täielikult ellu viima, kui toetus anti taotletud mahus või taotletust kuni 20% vähendatud mahus;
  2) hiljemalt ühe kuu jooksul toetuse andmise otsuse tegemisest kinnitama, kas ta võtab toetuse vastu või loobub sellest. Kui projektile eraldatud toetust on vähendatud enam kui 20% võrreldes taotletuga, on taotlejal võimalus teha ettepanek projekti sisu või mahu muutmiseks;
  3) kooskõlastama eelnevalt vastava struktuuriüksusega kõik projektiga seotud muudatused enne nende elluviimist;
  4) kasutama toetust sihtotstarbeliselt taotluses nimetatud projektiga seotud kulude katmiseks;
  5) tagama oma- või kaasfinantseeringu nõude täitmise;
  6) pidama toetuse kohta eraldi raamatupidamise arvestust;
  7) esitama sõiduauto transpordikulude hüvitamiseks sõidupäeviku, näidates ära sõidu eesmärgi, marsruudi, läbitud kilomeetrid ning kuupäevad, millal sõideti;
  8) esitama käesolevas määruses nimetatud aruanded tähtajaks;
  9) nimetama teavituskanalites linnavalitsust projekti toetajana ning esitlema Pärnu linna ametlikku logo kõigis projektiga seotud trükistes.

  (2) Toetuse mittesihtotstarbelisel või väiksemas mahus kasutamisel, samuti projekti ärajäämisel kohustub toetuse saaja toetuse või selle osa tagasi maksma 10 tööpäeva jooksul pärast vastava nõude saamist.

  (3) Vastav struktuuriüksus kohustub edastama taotlejale informatsiooni toetuse eraldamise või mitteeraldamise kohta.

  (4) Toetuse andmisel rohkem kui 20% taotletust väiksemas mahus on toetuse saajal õigus vähendada projekti tegevusi toetuse vähendamisega samas proportsioonis, säilitades projekti eesmärgi ning kooskõlastades muudatused eelnevalt vastava struktuuriüksusega.

§ 13.   Toetuse kasutamise piirangud

  (1) Toetust ei ole lubatud kasutada:
  1) kinnisvara omandamiseks ega kinnisvara omandamisega seotud kulude, sh laenumaksed või intressid tasumiseks;
  2) ruumide rendikulu ja kõrvalkulude tasumiseks, välja arvatud otseselt projekti toetuse kasutamise perioodil;
  3) liisingmaksete tasumiseks;
  4) varasematest perioodidest tulenevate võlgade, trahvide, viiviste või muude rahaliste kohustuste eest tasumiseks;
  5) toitlustuskulu katmiseks.

  (2) Projekti juhtimisega seotud töötasude maksmiseks on lubatud kasutada kuni 10% Pärnu linnalt saadud toetusest.

  (3) Pärnu linnalt saadud toetusest on lubatud katta kuni 10% projektiga seotud inventari soetamise hinnast või muudest investeeringutest, mida on võimalik kasutada olulises mahus ka muuks kui konkreetse projekti tarbeks.

  (4) Toetuse kasutamise periood saab alata maksimaalselt 6 kuud enne ja lõppeda maksimaalselt 2 kuud pärast sündmuse toimumise aega.

§ 14.   Lepingu sõlmimine ja lõpetamine

  (1) Mitmeaastase raamlepinguga projekti toetuse saajaga sõlmitakse leping.

  (2) Lepingus sätestatakse:
  1) toetuse suurus ja sihtotstarve;
  2) lepingu periood, toetuse ülekandmise tingimused ja tähtaeg/tähtajad;
  3) poolte õigused ja kohustused;
  4) toetuse aruande esitamise aeg ja kord;
  5) vastutus lepingu rikkumise korral;
  6) muud lepingus olulised tingimused.

  (3) Vajadusel võib lepingu sõlmida ka teiste toetuse saajatega.

§ 15.   Aruandlus

  (1) Toetuse saaja peab hiljemalt kahe kuu jooksul pärast projekti toimumist esitama projekti aruande. Mitmeaastase lepingu puhul tuleb aruanne esitada iga-aastaselt.

  (2) Vastaval struktuuriüksusel on õigus nõuda esitatud aruandele täiendavalt kogu projekti kuludokumente.

§ 16.   Järelevalve ja vastutus

  (1) Järelevalvet toetuse sihipärase kasutamise üle teostab vastav struktuuriüksus.

  (2) Järelevalve käigus avastatud rikkumise korral on õigus:
  1) nõuda eraldatud toetus tagasi või
  2) vähendada toetuse suurust või
  3) peatada toetuse väljamaksmine.

  (3) Toetust ei eraldata järgmise kahe aasta jooksul:
  1) kui toetust ei ole kasutatud sihipäraselt;
  2) kui toetuse taotlemisel on teadlikult esitatud valeandmeid;
  3) muudel lepingus sätestatud juhtudel.

§ 17.   Varasema õigusakti kehtetuks tunnistamine

  Pärnu Linnavolikogu 06.02.2020 määrus nr 5 „Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord“ tunnistatakse kehtetuks.

§ 18.   Rakendussätted

  Pärnu Linnavolikogu 06.02.2020 määruse nr 5 „Haridus-, noorsoo-, kultuuri- ja spordiprojektide toetuse andmise kord“ alusel taotletud ja eraldatud kultuuri- ja spordiprojektide toetuste puhul rakendatakse eelnimetatud määrusest tulenevaid põhimõtteid.

§ 19.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Andres Metsoja
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json