SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.03.2017
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2011, 7

Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord

Vastu võetud 22.12.2008 nr 21
KO 2009, 9, 119
jõustumine 01.01.2009

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 10 p 7 alusel ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord reguleerib sotsiaaltransporditeenuse (edaspidi teenus) osutamist kõrvalabi vajavale riikliku rahvastikuregistri andmetel Albu vallas elavale puudega isikule või vanaduspensionärile, kes puude tõttu või muudel põhjustel ei saa kasutada ühistransporti või ei ole suuteline iseseisvalt sõitma ravi-, rehabilitatsiooni -, hooldus- või abivahendit väljastavasse asutusse või lähimasse toidu- ja esmatarbekaupu müüvasse kauplusesse.

§ 2.  Teenuse taotlemise kord

  Teenust vajav isik esitab sotsiaal- ja haridusnõunikule kirjaliku või suulise avalduse teenuse vajalikkuse põhjendusega, milles märgib sõidu otstarbe ja marsruudi.

§ 3.  Teenuse osutamine

 (1) Isikule abi osutamisel ja teenuse vajaduse väljaselgitamisel kasutatakse juhtumikorralduse põhimõtet.

 (2) Teenuse osutamise otsustab sotsiaal- ja haridusnõunik.

 (3) Teenust osutatakse Albu Vallavalitsuse sõiduautoga.

§ 4.  Teenuse eest tasumine

 (1) Teenus on tasuline. Teenuse eest tasutakse vastavalt taotletud sõidu marsruudile ja selle pikkusele ning lähtudes vallavalitsuse poolt kehtestatud sõidukilomeetri hinnast.

 (2) Teenuse eest tasutakse peale §-s 3 lg 2 nimetatud otsuse tegemist vallavalitsuse poolt teenuse saajale esitatud arve alusel ülekandega või sularahas valla kassasse.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01. jaanuaril 2009.a.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees