SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Albu vallas üldhooldekoduteenuse osutamise kord

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2009
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.05.2015
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2011, 12

Albu vallas üldhooldekoduteenuse osutamise kord

Vastu võetud 24.05.2007 nr 6
KO 2007, 112, 1346
jõustumine 01.06.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.09.2009KO 2009, 147, 196601.10.2009

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lg 1 ja 2, § 22 lg 1 p 5, sotsiaalhoolekande seaduse § 8 p 2, § 10 p 6, § 27 lg 1 p 4, perekonnaseaduse §-de 64–69, Albu Vallavolikogu 19. mai 2000. a määruse nr 14 „Ahula Sotsiaalse Varjupaiga põhimääruse” alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Albu vallas üldhooldekoduteenuse osutamise kord reguleerib üldhooldekoduteenuse osutamist Albu vallas.

§ 2.  Teenuse saajad

 (1) Üldhooldekoduteenust (edaspidi teenus) osutatakse rahvastikuregistri andmetel Albu vallas elavatele eakatele ning puudega isikutele, kes erivajaduste või sotsiaalse olukorra tõttu ei ole suutelised iseseisvalt kodustes tingimustes elama, vajavad kõrvalabi ning hooldust ja kelle toimetulekut ei ole võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega;

 (2) Väljastpoolt Albu valda pärit isikutele osutatakse teenust vaba koha olemasolul kooskõlastatult isiku elukohajärgse kohaliku omavalitsuse üksusega.

 (3) Teenust ei osutata isikutele, kes:
 1) põevad nakkushaigusi;
 2) on enesele või teistele ohtlikud oma psüühika- ja käitumishäirete tõttu.

§ 3.  Teenuse taotlemine

 (1) Teenust vajav isik (edaspidi taotleja) esitab vallavalitsusele kirjaliku avalduse, milles põhjendab talle teenuse osutamise vajadust. Kui taotleja pole oma tervisliku seisundi tõttu võimeline avaldust esitama ning tal puuduvad seadusejärgsed ülalpidajad, võib avalduse esitada ka sotsiaaltöötaja, kes peab välja selgitama taotleja tegeliku tahte.

 (2) Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) isikut tõendava dokumendi koopia;
 2) puude olemasolu korral koopia arstliku ekspertiisi komisjoni otsusest puude raskusastme kohta;
 3) pensionitunnistuse koopia;
 4) isiku sissetulekuid ja vara tõendavad dokumendid.

 (3) Teenuse osutamise või sellest keeldumise määrab vallavalitsus.

 (4) Vallavalitsusel on õigus teenuse osutamisest keelduda juhul, kui esitatud dokumentide põhjal selgub, et isiku toimetulekut on võimalik tagada teiste sotsiaalteenuste või muu abi osutamisega.

§ 4.  Teenuse osutamine

 (1) Teenust osutab Ahula Sotsiaalne Varjupaik (edaspidi hoolekandeasutus).

 (2) Teenuse osutamise aluseks on taotleja ja hoolekandeasutuse juhataja vahel sõlmitud kahepoolne leping. Vajadusel sõlmitakse kolmepoolne leping, kus kolmandaks osapooleks on taotleja seadusjärgne ülalpidaja või väljaspoolt Albu valda pärit isiku puhul tema elukohajärgne kohaliku omavalitsuse üksus.

§ 5.  Lepingu lõpetamine

 (1) Leping lõpetatakse teenuse vajaduse lõppemisel või teenuse saaja soovil.

 (2) Leping lõpeb teenuse saaja surma korral.

 (3) Hoolekandeasutuse sisekorra eeskirja nõuete rikkumise tõttu hoolekandeasutusest välja arvamise otsustab hoolekandeasutuse juhataja.

§ 6.  Teenuse eest tasumine

  Teenuse eest tasumine toimub järgmiselt:
 1) seadusjärgsete ülalpidajate olemasolul või nende puudumisel, kuid kinnisvara omamise korral, tasub teenuse saaja või tema seadusjärgne ülalpidaja teenuse hinna täies ulatuses;
 2) seadusjärgsete ülalpidajate ja kinnisvara puudumise korral tasub teenuse saaja 100% puuetega inimeste sotsiaaltoetusest ja kuni 85% oma pensionist;
[KO 2009, 147, 1966 - jõust. 01.10.2009]
 3) väljaspoolt Albu valda pärit isiku puhul, kellel puuduvad seadusjärgsed ülalpidajad, tasub teenuse saaja 85% oma pensionist ja ülejäänud osa teenuse hinnast tasub isiku elukohajärgne kohaliku omavalitsuse üksus.

§ 7.  Jõustumine

  Määrus jõustub 1. juunil 2007. a.