Kultuur ja sportRahvaraamatukogu

Linna ja valla valitsemineHallatavate asutuste põhimäärused, konkursid, palgad, struktuur ja koosseisud

Teksti suurus:

Ahula Raamatukogu põhimäärus

Väljaandja:Albu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2011, 14

Ahula Raamatukogu põhimäärus

Vastu võetud 21.10.2010 nr 13
jõustumine 01.01.2011

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 34, § 35 lg 2, rahvaraamatukogu seaduse § 6 lg 1 alusel eesmärgiga liita Järva-Madise Raamatukogu Ahula Raamatukoguga, mille tulemusena Järva-Madise Raamatukogu tegevus lõpeb.

§ 1.  Üldsätted

 (1) Ahula Raamatukogu (edaspidi raamatukogu) on üldkasutatav munitsipaalraamatukogu.

 (2) Raamatukogu eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile, teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja enesetäiendamist.

 (3) Raamatukogu on Albu Vallavalitsuse hallatav asutus.

 (4) Raamatukogul on oma alaeelarve Albu valla eelarve koosseisus.

 (5) Raamatukogu ruumid, kogud ja muu vara on Albu valla vara.

 (6) Raamatukogu asukoht on Ahula küla Albu vald Järvamaa. Raamatukogul võivad olla teeninduspunktid teistes Albu valla külades.

 (7) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, teistest õigusaktidest, UNESCO rahvaraamatukogude manifestist ning käesolevast põhimäärusest.

 (8) Raamatukogul võib olla oma nime ja valla vapi kujutisega pitsat ning sümboolika, mille kinnitab raamatukogu direktori ettepanekul Albu Vallavalitsus.

 (9) Raamatukogu põhimääruse kinnitab ja teeb selles muudatusi Albu Vallavolikogu.

 (10) Raamatukogu teeninduspiirkonna kinnitab vallavalitsus.

§ 2.  Raamatukogu ülesanded

 (1) Raamatukogu kogub, säilitab ja teeb lugejale kättesaadavaks temale vajalikud trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmekogud.

 (2) Raamatukogule pandud ülesannete täitmiseks raamatukogu:
 1) osutab lugejale raamatukogu põhi-ja eriteenuseid, vajadusel koduteenindust;
 2) korraldab raamatukogus puuduvate teavikute tellimist raamatukogudevahelise laenutuse kaudu;
 3) tagab teatme- ja teabeteeninduse;
 4) komplekteerib raamatukogu kogud, täiendab neid ning peab fondide arvestust õigusaktidega sätestatud korras ja kindlustab nende säilimise;
 5) korraldab raamatukogu töö arvestust ning esitab vastavad aruanded;
 6) teeb teatme-bibliograafilist tööd;
 7) teeb koostööd teiste raamatukogudega, sealhulgas koolide raamatukogudega;
 8) korraldab eelkõige kirjandusega seonduvaid üritusi ning tutvustab oma kogusid avalikkusele.

 (3) Raamatukogu töö korraldatakse vastavalt kultuuriministri kehtestatud rahvaraamatukogu töökorralduse juhendile

 (4) Raamatukogu teenindus korraldatakse ja raamatukogu kasutatakse vastavalt Albu Vallavolikogu kehtestatud raamatukogu kasutamise eeskirjale.

§ 3.  Raamatukogu juhtimine

 (1) Raamatukogu juhib direktor, kelle kinnitab ametisse ja vabastab ametist Albu Vallavalitsus vallavanema ettepanekul. Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.

 (2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldab Albu Vallavalitsus konkursi.

 (3) Direktor tagab raamatukogule pandud ülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise ning raamatukogu valduses oleva vallavara otstarbekohase kasutamise eest.

§ 4.  Raamatukogu nõukogu

 (1) Raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, raamatukogu töö hindamiseks ja muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks moodustatakse nõuandava koguna valla raamatukogude ühine nõukogu.

 (2) Nõukogu koosseisu kinnitab Albu Vallavalitsus kolmeks aastaks.

 (3) Nõukogu:
 1) arutab raamatukogu tegevust puudutavaid olulisi küsimusi ja teeb direktorile ettepanekuid raamatukogutöö paremaks korraldamiseks;
 2) vaatab läbi ja kooskõlastab direktori poolt koostatud eelarve projekti enne selle esitamist Albu Vallavalitsusele;
 3) vaatab läbi raamatukogu tööplaani ja tegevuse aastaaruande;
 4) kooskõlastab direktori ettepanekul enne Albu Vallavalitsusele kinnitamiseks esitamist raamatukogu poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad;
 5) aitab kaasa raamatukogu finantseerimiseks täiendavate vahendite leidmisele ja taotlemisele;
 6) arutab raamatukogu poolt ettevalmistatud raamatukogu arengukava ja aitab igati kaasa selle täitmisele ning teeb omapoolseid ettepanekuid kirjanduse valikul.

 (4) Nõukogul on õigus saada direktorilt oma tegevuseks vajalikku informatsiooni.

 (5) Nõukogu istungitel osaleb sõnaõigusega direktor.

 (6) Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas.

 (7) Nõukogu valib oma liikmete hulgast esimehe, aseesimehe ja sekretäri.

 (8) Nõukogu istungi kutsub kokku ja seda juhatab esimees, tema äraolekul aseesimees. Kokkukutsumise õigus on vähemalt kahel nõukogu liikmel. Kokkukutsumine toimub viie kalendripäevase etteteatamisega. Kõigi nõukogu liikmete nõusolekul võib etteteatamise tähtaeg olla ka lühem.

 (9) Nõukogu istungite materjalid valmistab ette ja asjaajamist korraldab direktor koostöös nõukogu esimehega.

 (10) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui istungist võtab osa peale esimehe või teda asendava aseesimehe veel üks nõukogu liige. Nõukogu istungeid protokollib nõukogu sekretär. Protokollile kirjutavad alla istungi juhataja ja protokollija. Protokolle säilitatakse alaliselt.

 (11) Nõukogu teeb otsuseid häälteenamusega, häälte võrdsel jaotumisel on otsustav istungi juhataja hääl. Eriarvamusele jäänu soovil tema arvamus protokollitakse.

 (12) Nõukogu esimehel on õigus algatada liikme väljaarvamine nõukogust, kui liige ei ole kestvalt osalenud nõukogu töös ning teha ettepanek Albu Vallavalitsusele uue liikme määramiseks.

§ 5.  Raamatukogu töökorraldus

 (1) Raamatukogu töötajate koosseisu kinnitab direktori ettepanekul Albu Vallavalitsus.

 (2) Raamatukogu töötajate ametijuhendid kinnitab direktor.

 (3) Teistes külades teeninduspunktide loomise otsustab direktori ettepanekul Albu vallavalitsus.

§ 6.  Raamatukogu vara, aruandlus ja järelevalve

 (1) Raamatukogu vara moodustavad Albu Vallavalitsuse poolt sihtotstarbeliseks valdamiseks ja kasutamiseks antud ehitised, seadmed, inventar ja muu vara.

 (2) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab tema valduses olevat vara Albu Vallavolikogu poolt kehtestatud korras.

 (3) Raamatukogu finantseeritakse valla eelarvest, toetusena riigieelarvest, annetustest, tema põhitegevusega seotud tasulistest teenustest ning muudest laekumistest.

 (4) Tasuliste teenuste hinnad kehtestab direktori ettepanekul Albu Vallavalitsus. Raamatukogu raamatupidamist korraldab Albu Vallavalitsus.

 (5) Raamatukogu eelarve vallaeelarve osana kinnitab Albu Vallavolikogu ja selle täitmist kontrollib Albu Vallavalitsus.

 (6) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta õigusaktides ettenähtud aruandeid.

§ 7.  Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

 (1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Albu Vallavolikogu otsuse alusel.

 (2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab Albu Vallavalitsus Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtaega.

§ 8.  Määruse rakendamine

 (1) Määrus jõustub 1. jaanuaril 2011.a.

 (2) Määruse jõustumisel Järva-Madise Raamatukogu liidetakse Ahula Raamatukoguga, mille tulemusena Järva-Madise Raamatukogu tegevus lõpeb.

 (3) Albu Vallavolikogu 23. aprilli 1999.a. määrusega nr 9 “Raamatukogude põhimääruste kinnitamine” kinnitatud „Ahula Raamatukogu põhimäärus“ ja „Järva-Madise Raamatukogu põhimäärus“ tunnistatakse kehtetuks.

 (4) Järva-Madise Raamatukogu teeninduspunkt Järva-Madise külas Albu vallamajas ja Ahula Raamatukogu teeninduspunkt Kaalepi külas muutuvad määruse jõustumisest Ahula Raamatukogu teeninduspunktideks.

 (5) Albu Vallavolikogu 23. aprilli 1999.a. määrusega nr 9 “Raamatukogude põhimääruste kinnitamine” kinnitatud „Albu Raamatukogu põhimääruses“ asendatakse teksti läbivalt sõna „juhataja“ sõnaga „direktor“.

Jüri Kommusaar
Volikogu esimees