Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksusoodustuse rakendamine

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.03.2019
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2013, 6

Maamaksusoodustuse rakendamine

Vastu võetud 30.09.2010 nr 15
jõustumine 01.10.2010

Määrus kehtestatakse „Maamaksuseaduse“ § 11 lõigete 21 ja 3 alusel.

§ 1.  Maamaksust vabastamine

  Vabastada maamaksust „Okupatsioonirežiimide poolt represseeritud isiku seaduse“ mõistes represseeritu ja represseerituga võrdsustatud isik, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Väike-Maarja vald tema kasutuses olevalt Väike-Maarja vallas asuvalt elamumaalt tingimusel, et taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- ja üüritulu.

§ 2.  Maksuvabastuse ulatus

 (1) Maksuvabastust saab taotleda ühe elamumaa krundi eest.

 (2) Maksuvabastus ei laiene korterelamute ja garaažide juurde kuuluvale elamumaale.

§ 3.  Maamaksust vabastamise taotlemine

  Maamaksust vabastamiseks esitatakse kirjalik taotlus Väike-Maarja Vallavalitsusele hiljemalt jooksva aasta 31. detsembriks. Taotlus esitatakse esmasel maksuvabastuse taotlemisel. Taotlusele tuleb lisada koopia represseeritu tunnistusest. Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
 1) ees- ja perekonnanimi;
 2) isikukood;
 3) elukoht;
 4) kontakttelefon;
 5) represseeritu tunnistuse number;
 6) maksustatava katastriüksuse aadress ja pindala;
 7) kinnitus, et taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritulu.

§ 4.  Maamaksust vabastamine

  Maamaksust vabastatakse taotleja Väike-Maarja Vallavalitsuse korralduse alusel.

§ 5.  Maksuvabastuse saaja kohustus

  Maksuvabastuse saaja, kellel on maksuvabastuse saamise alus ära langenud või on muutunud maamaksust vabastamiseks esitatud taotluses sisalduvad andmed, on kohustatud Väike-Maarja Vallavalitsust sellest ühe kuu jooksul kirjalikult teavitama.

§ 6.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 01.10.2010.

Olev Liblikmann
volikogu esimees