Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Väike-Maarja Valla Aukodaniku statuut

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2013, 10

Väike-Maarja Valla Aukodaniku statuut

Vastu võetud 24.09.2003 nr 21
jõustumine 29.09.2003

ÜLDOSA

1. Käesolev statuut kehtestab vallavolikogu poolt välja antava Valla Aukodaniku nimetuse ning sellega kaasneva tunnistuse ja rahasumma määramise korra.

2. Valla Aukodaniku nimetuse eesmärk on avaldada avalikku tunnustust isikule, kes pikema perioodi vältel on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.      

3. Valla Aukodaniku nimetus antakse vallapoolse erilise austusavaldusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on pikema perioodi vältel silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja kes on mõjutanud oluliselt Väike-Maarja valla arengut.

4. Kandidaadi tegevus peab pikema perioodi jooksul:       

4.1. kaasa aitama Väike-Maarja valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele,

4.2. parandama paikkonna majanduslikku olukorda,

4.3. parandama ja väärtustama valla elukeskkonda või

4.4. tooma vallale tuntust. 

MENETLUS 

5. Ettepanekuid Valla Aukodaniku nimetuse kandidaatide kohta võib teha iga Väike-Maarja vallas elav isik ning iga vallas tegutsev asutus, ettevõte ja mittetulundusühing. Ettepanekud koos põhjendustega, millest nähtub, milliste konkreetsete teenete eest isik aukodaniku kandidaadiks üles seatakse, esitatakse kirjalikult vallavolikogu esimehele hiljemalt 31. detsembriks. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata. Vallavolikogu  esimees edastab ettepanekud volikogu juhatusele.
(Muudetud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.09.2011 määrusega nr 21)

6. Volikogu juhatus esitab volikogule otsustamiseks kõik esitatud kandidaadid, lisades oma arvamuse, kas esitatud kandidaadid väärivad Valla Aukodaniku nimetust.

7. Valla Aukodanikuks osutub iga volikogu liikmete poolthäälte enamuse saanud kandidaat. Valla Aukodaniku nimetuse määramise kohta teeb volikogu motiveeritud otsuse.

Põhjendatud juhul võib volikogu Valla Aukodaniku  nimetuse jätta välja andmata.

TSEREMOONIA

8. Valla Aukodaniku tunnistus ja auhind antakse  üle volikogu esimehe ja vallavanema poolt. Tseremoonia toimub Eesti Vabariigi aastapäeval. Teade Valla Aukodaniku nimetuse määramise kohta avaldatakse Valla Infolehes ja Internetis valla koduleheküljel.
(Muudetud Väike-Maarja Vallavolikogu 25.11.2010 määrusega nr 30)

9. Aukodanikule antakse Valla Aukodaniku tunnistus. Tunnistused on numereeritud vastavalt väljaandmise järjekorrale. Aukodaniku nimetusega kaasneb 640 euro suurune rahaline preemia. Valla Aukodaniku nimi kantakse valla aukodanike raamatusse.