Linna ja valla valitsemineSümboolika ja tunnustamine

Teksti suurus:

Väike-Maarja valla Aasta Tegija statuut

Väljaandja:Väike-Maarja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.10.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 02.12.2013, 11

Väike-Maarja valla Aasta Tegija statuut

Vastu võetud 24.09.2003 nr 20
jõustumine 29.09.2003

ÜLDOSA

1. Käesolev statuut kehtestab igal aastal vallavolikogu poolt välja antava Aasta Tegija auhinna, sellega kaasneva tunnistuse, rahasumma ja mälestuseseme määramise korra.

2. Aasta Tegija auhinna eesmärk on väärtustada ning avaldada avalikku tunnustust igal aastal ühele isikule, kes oma tööalase või ühiskondliku tegevusega on silma paistnud valla arendamisel, tõstnud valla mainet ja toonud paikkonnale tuntust.      

3. Valla Aasta Tegija nimetus antakse tunnustusena üksikisikule, kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju majanduse-, kultuuri-, hariduse-, spordi-, sotsiaal- või mõnes muus valdkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega ja mõjutanud oluliselt Väike-Maarja valla arengut.

4. Isikut, kellele on Aasta Tegija auhind omistatud, ei saa auhinna kandidaadiks uuesti esitada enne kolme aasta möödumist. 

5. Kandidaadid:       

5.1. kandidaadi tegevus peab:

5.1.1. kaasa aitama Väike-Maarja valla arengule ja valla positiivse maine kujunemisele,

5.1.2. parandama paikkonna majanduslikku olukorda,

5.1.3. parandama ja väärtustama valla elukeskkonda või

5.1.4. tooma vallale tuntust. 

MENETLUS 

6. Ettepanekuid Aasta Tegija auhinna kandidaatide kohta võib teha iga vallas elav isik ning iga vallas tegutsev asutus, ettevõte või mittetulundusühing. Ettepanekud koos põhjendustega esitatakse kirjalikult vallakantseleisse vallavolikogu esimehele märgusõna all “Aasta Tegija auhind” hiljemalt 31. detsembriks. Tähtajaliselt mittesaabunud ettepanekuid ei arvestata. Vallavolikogu  esimees edastab kandidaatide nimekirja vallavolikogu alalistele komisjonidele ettepanekute tegemiseks.
(Muudetud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.09.2011 määrusega nr 20)

7. Volikogu juhatus teeb komisjonidelt saabunud ettepanekute osas kokkuvõtte. Kui on esitatud enam kui kaks kandidaati, esitab juhatus volikogule vähemalt kahe enim hääli saanud auhinna pretendendi nimed.

8. Volikogu otsustab Aasta Tegija nimetuse määramise juhatuselt laekunud ettepanekute alusel. Valituks osutub volikogu  poolt enim hääli saanud kandidaat. Aasta Tegija nimetuse omistamise kohta teeb volikogu motiveeritud otsuse.

Põhjendatud juhul võib volikogu Aasta Tegija auhinna jätta välja andmata.

TSEREMOONIA

9. Aasta Tegija auhind antakse  üle volikogu esimehe ja vallavanema poolt. Tseremoonia toimub Eesti Vabariigi aastapäeval. Teade Aasta Tegija auhinna üleandmise kohta avaldatakse Valla Infolehes ja Internetis valla koduleheküljel.
(Muudetud Väike-Maarja Vallavolikogu 29.09.2011 määrusega nr 20)

10. Auhinnaks on mälestusese. Aasta Tegijale väljastatakse vallavolikogu poolt vastav tunnistus. Tunnistused on numereeritud vastavalt väljaandmise järjekorrale.